RUBRIKA: Hospodárenie

zoradiť výsledky podľa:

Odpisovanie nehnuteľnosti, ktorá bola vyhlásená za nehnuteľnú kultúrnu pamiatku

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Naša organizácia vlastní budovu, ktorú odpisuje už 25 rokov. Životnosť budovy bola internou smernicou určená na 50 rokov. Tento rok bola budova vyhlásená za nehnuteľnú kultúrnu pamiatku. Podľa zákona o účtovníctve sa nehnuteľné kultúrne pamiatky neodpisujú. Ako máme postupovať? Je potrebné opraviť odpisy za predchádzajúce roky?

Stavebný pozemok na daňové účely

Dátum:
Autor: Ing. Jaroslava Mitringová

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Stavebný pozemok je ako predmet dane upravený v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Stavebný pozemok je tiež predmetom zdanenia daňou z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), ktorá môže byť pri jeho predaji uplatnená aj obcou ako platiteľom DPH. V ustanoveniach zákona o miestnych daniach sa používa terminológia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p. (ďalej len „katastrálny zákon“). Stavebný pozemok ako predmet zdanenia však má v zákone o miestnych daniach stanovené osobitné kritériá. Na účely dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) je potrebné odlíšiť stavebný pozemok od ostatných pozemkov; v súvislosti so stavebným pozemkom zákon o DPH odkazuje na stavebný zákon.

Povinnosti obce pri zostavení viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V príspevku sa venujeme príprave najdôležitejšieho dokumentu, ktorý je základom finančného hospodárenia obce – rozpočtu obce na roky 2020 – 2022. Obce upozorníme na dôležité zákonné povinnosti, ktoré súvisia s procesom zostavenia návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 (ďalej len „rozpočet“).

Odsúhlasenie základnej finančnej kontroly

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Príspevok sa venuje často dopytovanej téme v prostredí verejnej správy so zameraním na správnosť a úplnosť realizovania (označenia) správneho vyjadrenia. Táto povinnosť vyplýva z § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“).

Poplatok za komunálny odpad a zabezpečenie kompostovacích zásobníkov

Dátum:
Autor: Ing. Jaroslava Mitringová

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Dňa 1. 1. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 312/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 312/2018 Z. z.).

Zákonom č. 312/2018 Z. z. bol doplnený okrem iných zákonov aj zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

V príspevku uvádzame, aké sú možnosti obce pri zahrnutí nákladov do poplatku podľa zákona o miestnych daniach účinného od 1. 1. 2019 v nadväznosti na § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“), ktorý upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Predkladanie výsledkov kontrol a vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Cieľom príspevku je upozorniť subjekty územnej samosprávy na zmeny v spôsobe predkladania výsledkov kontrol, vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi, auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami Ministerstva financií Slovenskej republiky oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania.

Účtovanie vratných obalov

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Sme príspevková organizácia a prevádzkujeme aj bufet pre našich zamestnancov. Niektoré tovary nám dodávateľ dodáva v obaloch, ktoré sú vratné a účtuje si za tieto určitú finančnú sumu. Ide napr. o fľaše, prepravky a pod. Keď tieto obaly vrátime dodávateľovi, vystaví nám dobropisovú faktúru za vrátené obaly. Niektoré obaly sa môžu poškodiť a dodávateľ ich neprevezme (praskne prepravka) alebo sa môžu rozbiť (napr. fľaše). Ako máme postupovať pri účtovaní vratných obalov? Ak sa vratný obal nevráti dodávateľovi vstupuje do obstarávacej ceny tovaru?

celý článok

Prenesené kompetencie

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Čo všetko porušuje zriaďovateľ v prípade, keď finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (normatívne aj nenormatívne) zadržuje na bankovom účte obce a základnej škole s právnou subjektivitou zasiela týždenne len v takej výške, aká je potrebná na zaplatenie faktúr a miezd podľa požiadania? Čiže, základná škola každý týždeň žiada finančné prostriedky len v tej výške, na akú jej došli faktúry, a tiež len takú sumu, na akú boli vypočítané mzdy, tzn., že na bežnom výdavkovom účte má škola celý čas nulu.

Majetok obce a jej podnikateľská činnosť

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Majetok obce je jedným zo základných pojmových znakov obce. Majetok obce má ústavnoprávne zakotvenie. Podľa čl. 65 Ústavy SR obec ako právnická osoba samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami za podmienok ustanovených zákonom.

Obec ako platiteľ DPH a stavebné práce

Dátum:
Autor: Ing. Jaroslava Mitringová

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) bol zavedený tuzemský prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctva s účinnosťou od 1. januára 2016. Uvedený režim prenosu sa vzťahuje aj na obce, ktoré majú postavenie platiteľov dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

V príspevku uvádzame, kedy obci vznikne daňová povinnosť v súvislosti s prijatými stavebnými prácami a kedy a v akom rozsahu jej vznikne právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).