RUBRIKA: Daň z príjmov

zoradiť výsledky podľa:

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2016

Dátum:
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Číslo:
Vydanie: 1/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V spôsobe podávania daňového priznania (ďalej len „DP“) právnických osôb, ako aj v jeho štruktúre nedošlo k žiadnym zmenám v porovnaní s rokom 2015. Znamená to teda, že daňovníci dane z príjmov právnických osôb, a teda aj subjekty verejnej správy a územnej samosprávy budú podávať DP za rok 2016 na tlačive platnom v roku 2015, s prihliadnutím na drobné zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) účinného od 1. januára 2016.

Príklad na vyplnenie daňového priznania za rok 2016

Dátum:
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Číslo:
Vydanie: 1/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Článok obsahuje konkrétny prípad na vyplnenie daňového priznania subjektov verejnej správy a územnej samosprávy.

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2015

Dátum:
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Číslo:
Vydanie: 3/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V spôsobe podávania daňového priznania (ďalej len „DP“) právnických osôb u subjektov verejnej správy a územnej samosprávy v r. 2015 nedošlo k žiadnym zmenám. Zmeny však nastali v štruktúre tlačiva DP vzhľadom na zásadné zmeny v zákone o dani z príjmov v r. 2015, ktoré majú dopad predovšetkým na vyčíslenie základu dane podnikateľských subjektov. V prípade subjektov verejnej správy a územnej samosprávy majú rozsiahle zmeny v zákone o dani z príjmov prijaté v roku 2015 vplyv na vyčíslenie základu dane zo zdaňovanej činnosti.

Príklad na vyplnenie daňového priznania obce za rok 2015

Dátum:
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Číslo:
Vydanie: 3/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Článok obsahuje konkrétny príklad na vyplnenie daňového priznania subjektov verejnej správy a územnej samosprávy.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2014

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Petrášová

Číslo:
Vydanie: 3/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti sa počas kalendárneho roka zdaňujú preddavkovým spôsobom a nakoľko ide o preddavky na daň, tie sa musia vysporiadať po skončení zdaňovacieho obdobia. Každý zamestnávateľ je teda povinný vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti svojich zamestnancov.

Ako vyplniť daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2014

Dátum:
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Číslo:
Vydanie: 3/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Článok poskytuje návod na správne vyplnenie daňového priznania za rok 2014 pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy.

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2014

Dátum:
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Číslo:
Vydanie: 2/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Opätovne sa stretáva rok s rokom a pomaly sa blíži lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov. V podstate nedošlo k žiadnym zmenám v povinnosti podať daňové priznanie (ďalej len DP) pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy.

Vybrané problémy pri uplatnení daňových odpisov z hmotného majetku u subjektov územnej samosprávy

Dátum:
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Podmienky uplatnenia odpisov z hmotného majetku do daňových výdavkov definujú ustanovenia § 22 až § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Odpisovaním sa na účely tohto zákona rozumie postupné zahrňovanie odpisov z hmotného a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný alebo evidovaný podľa § 6 odsek 11 zákona o dani z príjmov a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

Postup vyplnenia daňového priznania subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2013

Dátum:
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Číslo:
Vydanie: 3/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Článok je zameraný na špecifiká postupu vyplnenia daňového priznania obcí, vyšších územných celkov, rozpočtových a príspevkových organizácií účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2013

Dátum:
Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Číslo:
Vydanie: 2/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Aj pre zdaňovacie obdobie roku 2013 vyplýva povinnosť podávať daňové priznanie (ďalej len „DP“) k dani z príjmov právnických osôb subjektom verejnej správy a územnej samosprávy z dvoch základných právnych predpisov, ktorými sú:

  1. § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.(ďalej len „daňový poriadok“),
  2. § 41 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“).

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

11/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

od 89.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

11/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť