AUTOR: Ing. Terézia Urbanová

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie školskej jedálne v materskej škole na samostatnom účte (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V septembrovom čísle sme uverejnili prvú časť rozsiahlejšieho príspevku venovaného účtovaniu školskej jedálne v materskej škole. V jeho pokračovaní sa dočítate ďalšie praktické informácie z tejto oblasti.

Účtovanie školskej jedálne v materskej škole na samostatnom účte (1. časť)

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“).

Účtovanie školskej jedálne v materskej škole na príjmovom a výdavkovom účte

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“).

Účtovanie školskej jedálne v obci na samostatnom účte

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Rubrika: Poznatky z praxe

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“).

Poznámky účtovnej závierky k 31. 12. 2018

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Účtovná jednotka je povinná zostaviť Poznámky účtovnej závierky k 31. 12. 2018 ako povinnú súčasť účtovnej závierky podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Účtovná závierka v samospráve za rok 2018 (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 1/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V pokračovaní príspevku o účtovnej závierke v samospráve za rok 2018 sme pre našich čitateľov pripravili príklady účtovania špecifické pri účtovaní nevyčerpaných prostriedkov ŠR, výnosov zo ŠR a ďalších účtovných prípadov.

Účtovná závierka v samospráve za rok 2018 (1. časť)

Číslo:
Vydanie: 12/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku vyplýva účtovným jednotkám z ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Číslo:
Vydanie: 11/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Inventarizácia je proces, pri ktorom sa zisťuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v skutočnosti a porovnáva sa so stavom v účtovníctve. Takisto sa posudzuje správnosť ocenenia položiek majetku a záväzkov.

Pohľadávky v obciach

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Rubrika: Poznatky z praxe

Číslo:
Vydanie: 9/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V článku sa budeme venovať problematike pohľadávok z hľadiska zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „postupy účtovania“).

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 4/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Podľa § 1 ods. 3 opatrenia MF SR z 5. 12. 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,opatrenie k účtovnej závierke“) takto:

Aktuálne vydanie

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť