AUTOR: JUDr. Tatiana Mičudová

zoradiť výsledky podľa:

Archivácia personálnej a mzdovej agendy

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Rubrika: Pracovné právo

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Každý zamestnávateľ vedie o svojom zamestnancovi dokumentáciu, ktorá obsahuje všetky informácie súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom zamestnanca a ktorú v praxi označujeme ako „osobný spis zamestnanca“. Pracovnoprávnym vzťahom je nielen vzťah založený pracovnou zmluvou, ale aj vzťah založený niektorou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Vnútorný systém preverovania oznámení

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Rubrika: Poznatky z praxe

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Od 1. marca 2019 je účinný zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o whistleblowingu“). Predmetný zákon nahrádza zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 307/2014 Z. z.“).

Práca nadčas, práca vo sviatok a platové zvýhodnenie za ich výkon

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Rubrika: Pracovné právo a mzdy

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vo svojich ustanoveniach predpokladá špecifické situácie, keď je vhodné, aby zamestnanec popri dosiahnutej mzde/plate dosiahol okrem mzdy/platu aj určité platové zvýhodnenie. Medzi tieto situácie patrí aj práca nadčas či práca vo sviatok.

Súbeh pracovných pomerov a ich skončenie

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Rubrika: Pracovné právo a mzdy

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zamestnanec môže mať uzatvorených aj viac pracovných pomerov, či už so súčasným zamestnávateľom alebo aj s ďalším zamestnávateľom. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) môže zamestnávateľ dohodnúť niekoľko pracovných pomerov aj s tým istým zamestnancom, avšak iba za podmienky, že pôjde o činnosti, ktoré spočívajú v prácach iného druhu. Zákonník práce ustanovuje, že práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne, napr. nárok na dovolenku, nárok na odstupné, odchodné. To znamená, že aj k ukončeniu týchto pracovných pomerov dochádza samostatne. Tento príspevok sa venuje skončeniu viacerých pracovných pomerov, ktoré si zamestnanec dohodol s jedným a tým istým zamestnávateľom.

Nový zákon o whistleblowingu účinný od 1. marca 2019

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Rubrika: Pracovné právo a mzdy

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Dňa 30. januára 2019 Národná rada SR prijala zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o whistleblowingu“), ktorý je účinný od 1. 3. 2019. Zákon o whistleblowingu nahradil v praxi zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 307/2014 Z. z.“), ktorý bol účinný od 1. 7. 2014. Zákon o whistleblowingu vychádza vo svojich ustanoveniach zo zákona č. 307/2014 Z. z., ale zároveň reaguje aj na poznatky z aplikačnej praxe. Cieľom novej právnej úpravy je prehĺbiť a zefektívniť právnu ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowerom.

GDPR vs. noví poslanci obecného zastupiteľstva/nový starosta

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 2/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Aké dokumenty (súhlasy, napr. o spracovaní osobných údajov, alebo vyhlásenia, napr. o ­mlčanlivosti a pod.) je potrebné vytvoriť/prijať pre novo­zvolených poslancov obecného zastupiteľstva a starostu. Má sa pre zvolených poslancov spracovať súhlas so spracovaním osobných údajov?

Nadbytočnosť zamestnanca s kratším pracovným časom

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Rubrika: Pracovné právo

Číslo:
Vydanie: 2/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pracovný pomer možno v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe.

Evidencia pracovného času

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Rubrika: Pracovné právo

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Jednou z povinností zamestnávate­ľa je aj povinnosť vedenia evidencie pracovného času zamestnancov, ktorá je ustanovená v § 99 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Evidencia dochádzky do zamestnania sa v praxi zamieňa s evidenciou pracovného času. Evidenciou dochádzky sa pritom rozumie evidencia príchodov/odchodov do/z práce a pod evidenciou pracovného času sa má na mysli evidencia pracovnej doby.

Organizačná zmena zamestnávateľa v otázkach a odpovediach

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Rubrika: Pracovné právo

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Tento článok prináša odpovede na niektoré otázky zamestnávateľov ohľadne problematiky organizačnej zmeny zamestnávateľa a skončenia pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti pre túto organizačnú zmenu.

Informačná povinnosť zamestnávateľov voči zamestnancom podľa nariadenia GDPR

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Rubrika: Pracovné právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Od 25. mája 2018 došlo k zmenám v spracúvaní osobných údajov, pretože nadobudlo účinnosť nielen Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane o osobných údajov“).