AUTOR: Ing. Tatiana Macháčová

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie stravy v základnej a materskej škole

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Sme veľká plne organizovaná základná škola, ktorá bude od 1. 9. 2019 zrušená a vznikne nový subjekt: základná škola s materskou školou. Okrem toho dôjde aj k dotácii stravného žiakom a v školskej jedálni a zároveň budeme mať novú vedúcu školskej jedálne, ktorá ešte nikde nepracovala a nemá žiadne skúsenosti, ani prax. Chcela by som vás požiadať o radu, ako účtovať od 1. 9. 2019. Sme rozpočtová organizácia – základná škola, ktorá patrí pod zriaďovateľa. Vedúca školskej jedálne má vlastný potravinový účet, ktorý je príjmový aj výdavkový. Na konci mesiaca odvádza réžiu za žiakov, zamestnancov aj cudzích stravníkov na príjmový účet školy. Z príjmového účtu školy sa posledný deň v mesiaci príjmy odvedú na príjmový účet zriaďovateľa a ten ich následne v nasledujúcom mesiaci zašle ako dotáciu vlastných príjmov na výdavkový účet školy. Stravné má ponechané počas celého roka na potravinovom účte (mesačné hlásenia mestu) a len na konci kalendárneho roka ho prevádzame na účet mesta. Podľa akého postupu máme účtovať?

Účtovanie stravného

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Chceli by sme si overiť účtovný postup, EK a kódy zdrojov, t. j. účtovanie transferu z ÚPSVR na podporu výchovy k stravovacím návykom, ktorý je prijatý ako dotácia na účet mesta. Mesto – Príjem: 221 EK 312001 KZ 111/357; Mesto – Výdaj: 357/221 bez EK. Transfer je zaslaný na výdavkový účet (222) rozpočtovej organizácie, t. j. ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. ZŠ Príjem: 222/357 bez EK; ZŠ Výdaj: Zaslanie na účet ŠJ 357/ 222 FK 1040 EK 637014. Rozpočtová organizácia, t. j. základná škola uvedený transfer zasiela na samostatný účet školskej jedálne (221), ktorú spravuje. Rozpočtová organizácia vedie školské stravovanie na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním. Stravné je vrátené na samostatný účet, réžia vrátená na výdavkový účet. Školská jedáleň: 221 EK 223003 KZ 72f príjem za stravu; 221 EK 223001 KZ 72f príjem za réžiu; 221 EK 633011 KZ 72f výdaj za potraviny.

Mestské obchodné spoločnosti

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová
Rubrika: Poznatky z praxe

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Každá obchodná spoločnosť obce je samostatná právnická osoba, oddelená od obce, ktorá je taktiež právnickou osobou v zmysle platnej právnej úpravy. Spomínaná samostatnosť a oddelenosť obidvoch právnických osôb – obchodnej spoločnosti a obce ­reálne existuje, aj keď môže byť obec jediným zo zakladateľov obchodnej spoločnosti.

Prenesené kompetencie

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Čo všetko porušuje zriaďovateľ v prípade, keď finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (normatívne aj nenormatívne) zadržuje na bankovom účte obce a základnej škole s právnou subjektivitou zasiela týždenne len v takej výške, aká je potrebná na zaplatenie faktúr a miezd podľa požiadania? Čiže, základná škola každý týždeň žiada finančné prostriedky len v tej výške, na akú jej došli faktúry, a tiež len takú sumu, na akú boli vypočítané mzdy, tzn., že na bežnom výdavkovom účte má škola celý čas nulu.

Majetok obce a jej podnikateľská činnosť

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Majetok obce je jedným zo základných pojmových znakov obce. Majetok obce má ústavnoprávne zakotvenie. Podľa čl. 65 Ústavy SR obec ako právnická osoba samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami za podmienok ustanovených zákonom.

Stravné v rozpočtovej organizácii

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou – DSS zariadenie pre seniorov. Máme vlastnú kuchyňu, v ktorej sa stravujú aj zamestnanci. Stravné hradia zamestnanci zrážkou zo mzdy, podľa skutočného počtu odobratých jedál po skončení mesiaca. Účtovanie na príjmovom a výdavkovom účte. Výška stravnej jednotky je takáto: Zamestnanec uhrádza zrážkou zo mzdy 0,90 € príspevok zo sociálneho fondu na stravu 0,13 €, príspevok zamestnávateľa 55 % v sume 1,27 € spolu 2,30 € (z toho finančný limit na potraviny je 1,60 € a réžia 0,70 €). Aký je celý postup účtovania, zrážka zo mzdy, príspevok sociálneho fondu, príspevok zamestnávateľa, čo treba previesť na príjmový účet a čo zriaďovateľovi? Ako zaúčtovať, aby som na príjmovom účte mala sumu 1,60 € na položke 223 003 Stravné a 0,70 € na položke 223 001 Réžia? Treba zrazenú sumu zamestnancov za stravné previesť z výdavkového účtu na príjmový účet a následne zriaďovateľovi? Je potrebné príspevok zamestnávateľa vo výške 55 % previesť z výdavkového účtu na príjmový účet a následne zriaďovateľovi?

Audit v samospráve. II. časť – Pasíva

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová
Rubrika: Poznatky z praxe
Zo seriálu: Audit v samospráve

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) definujú pojem štatutárny audit ako overovanie individuálnej účtovnej závierky, ako aj konsolidovanej závierky a taktiež overenie individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy s údajmi uvedenými v účtovnej závierke.

Správne zaradenie do platovej triedy – obec

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zamestnanec pracuje ako ekonóm obecného úradu. Ekonóm má vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru. Na obecnom úrade robí komplexné účtovníctvo, zúčtovanie miezd, pripravuje žiadosti a vyúčtovania dotácií a projektov cez úrad práce (aj z prostriedkov EÚ), ale aj pre iné inštitúcie (ministerstvá, Úrad vlády SR), takisto spracúva účtovnú závierku, pripravuje záverečný účet aj výročnú správu obce. Spolupracuje na vypracovaní interných smerníc a všeobecne záväzných nariadení obce, spracúva návrh rozpočtu, rozpis položiek rozpočtu, zabezpečuje sledovanie plnenia príjmov a výdavkov v rozpočte, metodicky usmerňuje základnú školu, ktorej zriaďovateľom je obec, spracúva konsolidáciu ZS a obce, robí výkazníctvo pre RISSAM za obidve inštitúcie. Zamestnanec má byť od 1. 1. 2019 zaradený v triede 6 „Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania“ alebo v triede 7.: „Odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania“?

Audit v samospráve. I. časť – Aktíva

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová
Rubrika: Poznatky z praxe
Zo seriálu: Audit v samospráve

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Výkon auditu účtovnej závierky v samospráve definujú a upravujú rôzne zákony a predpisy, Za najdôležitejšie považujeme zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len zákon o obecnom zriadení“) a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Účtovanie výnosov budúcich období v samospráve

Dátum:
Autor: Ing. Tatiana Macháčová
Rubrika: Poznatky z praxe

Číslo:
Vydanie: 2/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Účet 384 – Výnosy budúcich období má v účtovníctve variabilné po­užitie. Je upravený v rôznych ustanoveniach opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. (ďalej len „postupy účtovania“). Na tomto účte sa účtujú príjmy, ktoré vznikli v bežnom účtovnom období, pričom vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach. Ide o príjem nájomného vopred, vopred prijaté predplatné, rôzne zmluvné plnenia zo servisných služieb, ktoré sú uhradené vopred. Účtujú sa tu však aj dotácie, inventarizačné prebytky odpisovaného majetku alebo majetok obstaraný bezodplatne.

Aktuálne vydanie

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť