AUTOR: Ing. Miriam Majorová, PhD.

zoradiť výsledky podľa:

Individuálna účtovná závierka za rok 2019 v samospráve

Dátum:
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Rubrika: Poznatky z praxe

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok.

Proces inventarizácie v samospráve

Dátum:
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Rubrika: Poznatky z praxe

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Inventarizácia sa považuje za súčasť vnútorného kontrolného systému účtovnej jednotky a je predpokladom na zostavenie účtovnej závierky preukazujúcim vykazované stavy, zostatky jednotlivých položiek účtovných výkazov.

Proces zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky

Dátum:
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Základným cieľom ­konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov. V konsolidovanej účtovnej závierke sú zobrazené len vzťahy s účtovnými jednotkami mimo konsolidovaného celku. Vzájomné vzťahy medzi účtovnými jednotkami daného konsolidovaného celku (t. j. vzájomné pohľadávky, záväzky, náklady a výnosy) sú v rámci konsolidačných úprav eliminované.

Novela postupov účtovania štátnej správy a samosprávy pre rok 2019

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Postupy účtovania v organizáciách štátnej správy a samosprávy sú upravené v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a opatrením Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. (ďalej len „postupy účtovania“), ktoré bolo s účinnosťou od 1. januára 2019 novelizované opatrením Ministerstva financií SR z 13. decembra 2018 č. MF/015819/2018-352.

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Číslo:
Vydanie: 11/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Inventarizácia je proces, pri ktorom sa zisťuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v skutočnosti a porovnáva sa so stavom v účtovníctve. Takisto sa posudzuje správnosť ocenenia položiek majetku a záväzkov.

Individuálna účtovná závierka za rok 2017 (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 1/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V pokračovaní príspevku o individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 sme pre našich čitateľov pripravili príklady účtovania špecifické pre uzatvorenie účtovníctva v samospráve.

Individuálna účtovná závierka za rok 2017 (1. časť)

Číslo:
Vydanie: 12/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) ukladá štátnej správe a samospráve povinnosť prezentovať každoročne uzatvorenie účtovníctva prostredníctvom záväzne formalizovaného dokumentu, a to individuál­nej účtovnej závierky, ktorej účelom je poskytnúť informácie o stave a zmenách majetku a záväzkov, o stave vlastného imania a jeho zmenách a o výsledku hospodárenia zisteného prostredníctvom nákladov a výnosov.

Proces zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky

Dátum:
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 3/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Po ukončení prác na zostavení individuálnej účtovnej závierky sa v štátnej správe a samospráve začína proces zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky. Základným cieľom konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov.

Záver účtovného roka 2016 v štátnej správe a samospráve

Dátum:
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 12/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Účtovná závierka ako komplexný výstup účtovníctva za účtovné obdobie predstavuje súbor informácií, ktoré majú používateľom slúžiť na zhodnotenie činnosti účtovnej jednotky (ÚJ) v roku, za ktorý sa predkladá, ale zároveň majú byť aj podkladom na účely rozhodovania v oblasti financovania, rozpočtovania a manažérskeho riadenia. Používateľmi účtovných závierok zostavovaných ÚJ štátnej správy a samosprávy sú predovšetkým zriaďovatelia konkrétnych organizácií, zostavovatelia rozpočtu (jednak štátneho rozpočtu, ale aj rozpočtu územnej samosprávy), verejnosť, dodávatelia, odberatelia, finančné inštitúcie a ratingové agentúry.

Pohľadávky a záväzky v účtovníctve samosprávy

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Pohľadávky a záväzky predstavujú zúčtovacie vzťahy v rámci účtovníctva obcí, t. j. zabezpečujú účtovné zobrazenie väčšiny vzťahov účtovnej jednotky, ktoré vznikajú medzi organizáciou a ostatnými subjektmi, medzi viacerými účtovnými obdobiami a medzi vnútroorganizačnými útvarmi.

Aktuálne vydanie

12/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
12/2019
Ročnik 2019

Zobraziť