AUTOR: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

zoradiť výsledky podľa:

Maximálny príspevok na stravovanie

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Aký maximálny môže byť príspevok zamestnávateľa (RO obce) na stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení (školská jedáleň) na jeden obed, ak cena obeda je napr. 2,60 €? Bude prispievať 55 % alebo môže viac?

Zverejňovanie faktúr v praxi

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 1/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Príspevok objasňuje oblasť správneho, úplného a zákonného zverejňovania faktúr v prostredí územnej samosprávy. Príspevok čerpá z množstva praktických prípadov a spracovaných odpovedí na otázky týkajúcich sa zverejňovania faktúr, objednávok a zmlúv na webových sídlach (pozn. autora: internetových stránkach, pričom normatívny právny akt – zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov používa pojem webové sídlo). Príspevok sa venuje postaveniu faktúr, či už ako došlých dodávateľských, alebo odberateľských, častým otázkam z praxe a výnimkám zo zverejňovania.

Príjem v obci za výherné prístroje

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Na aký účet a rozpočtovú klasifikáciu zaúčtujeme v obci príjem za výherný prístroj vo výške 1 500 € na rok? Na aký účet a rozpočtovú klasifikáciu zaúčtujeme mesačný odvod výťažku z prevádzkovania hazardných hier?

Zverejňovanie objednávok v praxi

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 12/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Príspevok sa venuje oblasti správneho, úplného a zákonného zverejňovania objednávok v prostredí územnej samosprávy. Príspevok čerpá z množstva praktických prípadov a spracovaných odpovedí na otázky týkajúcich sa zverejňovania na webových sídlach (pozn. autora: internetových stránkach, pričom zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov používa pojem webové sídlo). Primárne sa príspevok zaoberá formou objednávok, ktoré podliehajú zverejneniu, následne časovej lehote a výnimkám a takisto v príspevku rozoberáme otázky z praxe.

Obec – kultúrne podujatia

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Obec uzatvorila zmluvu o kultúrnom podujatí podľa § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“) s fyzickou osobou o vystúpení na obecnej akcii. Požadovanú odmenu vyplatí dotyčnej osobe v hotovosti po akcii. Do zmluvy sa uviedla klauzula, že obec nenesie voči konkrétnej osobe (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia) žiadne záväzky týkajúce sa jeho daňových povinností. Je takýto postup správny? Má obec ďalšie povinnosti, napr. voči daňovému úradu?

Použitie rezervného fondu

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Obec chce zakúpiť plastové kompostéry pre občanov v počte asi 500 kusov v hodnote asi 50 000 €. Jeden kus by bol v hodnote 100 €. Môže obec na tieto výdavky použiť finančné prostriedky z rezervného fondu? Ide o kapitálový výdavok? Po schválení obecným zastupiteľstvom uskutoční obec verejné obstarávanie, takže momentálne nevie skutočnú cenu. Stačí schváliť zmenu rozpočtu a prevod z rezervného fondu a peniaze previesť až po verejnom obstarávaní, teda až po skutočnom nákupe a vystavenej faktúre, t. j. niekedy v novembri?

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu obcí

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 10/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Poskytovanie prostriedkov z rozpočtu obcí sa viaže primárne na účelnosť podľa osobitných predpisov a schválený rozpočet. V tomto príspevku sa budeme venovať téme poskytovania verejných prostriedkov obcou iným osobám (fyzickým osobám, právnickým osobám, neziskovým organizáciám, či založeným obchodným spoločnostiam). Bližšie objasníme spôsob poskytovania prostriedkov vzhľadom na zákonnosť a účelnosť použitia verejných pros­triedkov.

celý článok

Ekonomická klasifikácia pre vrátené preplatky z ročného vyúčtovania

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Akú ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie má použiť obec pre výdavky na vrátenie preplatku nájomcom bytov alebo nebytových priestorov z ročného vyúčtovania režijných nákladov z predchádzajúceho roka? Môže to byť EK 637037 − Vratky? Naopak, ak obec prijíma preplatok z ročného vyúčtovania režijných nákladov z predchádzajúceho roku, má sa použiť EK 292017 − z vratiek?

Rozpočtovanie zábezpeky

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Obec vykazuje vo FIN 1-12 prijaté zábezpeky pod EK 456002 a vrátené zábezpeky pod EK 819002 ako finančné operácie. Ide o cudzie prostriedky vedené na depozitnom účte do doby ich vrátenia alebo započítania (kaucie, zábezpeky vo verejnom obstarávaní alebo pri predaji majetku, napr. vo verejnej obchodnej súťaži). Má obec povinnosť tieto zábezpeky aj rozpočtovať rozpočtovým opatrením alebo stačí vykázať len skutočnosť plnenia. Príklad: rozpočet − 0 €, skutočnosť − 100 €? Môže byť rozpočet finan­čných operácií prekročený o tieto zábezpeky? Podľa § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. môže obec vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v odseku 2 písm. d), čiže povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, len do 31. augusta prí­slušného rozpočtového roka. Podľa tohto odseku zákona by sme ani nemohli rozpočtovať rozpočtovým opatrením zábezpeky po 31. auguste príslušného rozpočtového roka, keďže zábezpeky nespadajú medzi výnimky vymenované v § 14 ods. 1 a ods. 3. Ako sa teda zaraďujú do rozpočtu zábezpeky po tomto termíne?

Poskytovanie čiastkových informácií z výkonu kontroly

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Môže hlavný kontrolór obce poskytnúť poslancom obecného zastupiteľstva informácie z vykonávanej kontroly pred jej ukončením?

Aktuálne vydanie

12/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
12/2019
Ročnik 2019

Zobraziť