AUTOR: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

zoradiť výsledky podľa:

Zverejňovanie v praxi organizácií samosprávy

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 7-8/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Príspevok sa v podstatnej miere venuje často kladeným otázkam v ap­likačnej praxi zverejňovania povinných údajov, t. j. uzatvorených zmlúv, faktúr a vystavených objednávok. Súčasťou príspevku je aj vzorová interná smernica k zverejňovaniu, ktorá predstavuje fakultatívnu (nepovinnú) možnosť pre subjekty územnej samosprávy.

Výpožička majetku a lízing v zriadených organizáciách

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 6/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Cieľom príspevku je poukázať na časté prípady v školách a školských zariadeniach, ktoré sa týkajú výpožičky drobného majetku, medzi ktoré patria najmä nájmy tlačiarenských strojov, skartovačov, špecializačných prístrojov, dataprojektorov, interaktívnych tabúľ či hracích prvkov.

Príspevok na prevádzku kancelárie spoločného stavebného úradu platené pozadu (napr. za rok 2017, vyfakturované v roku 2018)

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 6/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Pod IČOm ZMOS-u nášho regiónu vykonáva svoju činnosť spoločný obecný úrad, ktorý každoročne účtuje každej obci v tomto združení príspevok na prevádzku kancelárie spoločného stavebného úradu, podľa uznesenia RZ ZMOS. Spoločný obecný úrad rieši podania stavebného úradu (stavebný úrad) a mzdovú agendu niektorých obcí. Ako máme účtovať príspevky na prevádzku spoločného obecného úradu, resp. spoločného obecného úradu, keď spoločný obecný úrad nie je rozpočtovou organizáciou žiadnej obce, ale vykonáva svoju činnosť pod ZMOS-om? Akú rozpočtovú položku máme použiť pri tomto výdavku?

Úprava zápisnice obecného zastupiteľstva

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 6/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Úprava zápisnice obecného zastupiteľstva nie je predpísaná normatívnym právnym aktom, má však ustálenú formu vyplývajúcu napr. z rokovacieho poriadku. Pravidlá písania a úpravy písomností sú určené aj v STN 01 6910. V praxi začínajú platiť štandardy pre ­e-Government a zverejňovanie, tiež zákonné pravidlá pre webové sídlo, elektronickú komunikáciu a pod. Na webových sídlach samosprávy sa vyskytujú zápisnice zo zastupiteľstiev, prípadne iné dokumenty, ktoré sú písané niekoľkými druhmi písma a hýria aj farbami. Platia pre písanie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstiev, písanie uznesení či všeobecne záväzného nariadenia a iných povinne zverejňovaných dokumentov nejaké normy alebo štandardy určujúce druh a farbu použitého písma?

Účtovanie nákladov drobného, resp. dlhodobého hmotného majetku

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Chcela by som poradiť ohľadom správneho účtovania, t. j. správna nákladová položka + ekonomická klasifikácia (konkrétna rozpočtová položka) pri nasledujúcich výdavkoch obce:

  • kúpa elektrického ohrievača vody v sume 270,00 € (faktúra od jedného dodávateľa),
  • montáž elektrického ohrievača vody v sume 39,60 € (faktúra od druhého dodávateľa – dodatočne asi cca 2 týždne neskôr ako dodanie elektrického ohrievača).

Otázka č. 1: Akú správnu nákladovú položku + rozpočtovú položku máme pri jednotlivých faktúrach použiť?

Otázka č. 2: Máme to správne všetko započítať do ceny obstarania elektrického ohrievača vody a následne zaradíme elektrický ohrievač vody vrátane montáže do majetku obce na 751/799?

Otázka č. 3: Je potrebné sa inak pozerať na takéto výdavky, ak dodávka a montáž sú fakturované jedným dodávateľom, alebo dodávku zabezpečí jeden a montáž druhý dodávateľ, resp. je to úplne jedno?

Otázka č. 4: Ako je to v prípade, ak obstarávame dlhodobý hmotný majetok (napr. elektrický konvektomat v hodnote 5 000 €). Ako máme dodatočne zaúčtovať faktúru od druhého dodávateľa za napojenie konvektomatu, t. j. nákladová položka + rozpočtová položka. Poznámka: Bol to iný dodávateľ a faktúru za napojenie konvektomatu doručil cca 1 – 2 týždne po dodaní konvektomatu. Máme to zaúčtovať ako službu, resp. je nutné započítať to do ceny obstarania a zaradiť konvektomat do ­dlhodobého majetku až po jeho napojení (vtedy sme ho začali aj po­užívať) aj vrátane ceny za napo­jenie?

Verejné podujatia s občerstvením

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Obec organizuje verejne prístupné podujatie s názvom „Obecná zabíjačka“. Miestny podnikateľ organizuje v športovom areáli športový deň s gulášom. Starosta obce organizuje (bez predchádzajúceho prerokovania v obecnom zastupiteľstve) akciu s názvom „Kapustnica starostu“. Podľa zákona o obecnom zriadení je zabezpečenie kultúrneho vyžitia obyvateľov výkonom samosprávy. Zákon o verejných kultúrnych podujatiach obsahuje taxatívny výpočet foriem kultúrnych podujatí, v ktorom sa však uvedené typy podujatí nenachádzajú. Keďže nejde o kultúrne akcie a v prípade č. 3 ani o reklamu obce, môže byť použitie účtu 513 – Náklady na reprezentáciu diskutabilné.

Otázka č. 1: Akým druhom akcie je „Obecná zabíjačka“ organizovaná obcou, resp., ktoré predpisy určujú právny rámec pre uvedené podujatia?

Otázka č. 2: Akým spôsobom sa financujú a účtujú príjmy a výdavky obce spojené s organizáciou uvedených podujatí?

Otázka č. 3: Ak suroviny dodá sponzor, má byť spísaný záznam o poskytnutom dare?

Otázka č. 4: Ak sponzor poskytne účelovo určený finančný sponzorský príspevok, musí byť spísaná sponzorská zmluva?

Otázka č. 5: Ako sa evidujú príjmy obce z predaja porcií, ak obec nemá podnikanie v predmete činnosti?

Prax obcí pri zostavení návrhu záverečného účtu 2017

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 5/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Príspevok sa venuje aktuálnej téme týchto dní, a to spracovaniu návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom. Cieľom príspevku je objasniť okruhy a oblasti týkajúce sa oblasti spracovania záverečného účtu vzhľadom na povinnosť zverejnenia, vykázania prebytku/schodku výsledku hospodárenia a spracovania odborného stanoviska hlavného kontrolóra obce. Na úvod treba objasniť, že záverečný účet sa pripravuje vo forme návrhu záverečného účtu pred jeho schválením. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie roka 2017. Súčasťou je aj použitie prebytku rozpočtu a zákonný prídel do rezervného fondu (minimálne 10 %, pričom táto hranica zostáva nezmenená):

Praktický pohľad na vybrané povinnosti a kompetencie hlavného kontrolóra

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 4/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Práva, kompetencie a povinnosti hlavného kontrolóra obce sú v súčasnosti veľmi diskutovanými témami, a to najmä vzhľadom na novelizáciu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ktoré boli predložené na rokovanie NR SR. Príspevok sa venuje najmä praktickému pohľadu na situácie, ktoré sa môžu spájať s výkonom funkcie hlavného kontrolóra obce ako riadneho zamestnanca v pracovnom pomere k obci, a takisto výkonu podnikateľskej činnosti hlavného kontrolóra obce, kompetencii výkonu kontroly za účasti poslancov obecného zastupiteľstva, výstupov z kontroly, ako aj prešetrovaniu oznámenia o protispoločenskej činnosti a pod. Na konci príspevku sa venujeme aktuálnym informáciám týkajúcich sa novelizácie zákona o obecnom zriadení. Novela zákona o obecnom zriadení nadobudne účinnosť 1. apríla 2018.

Novela zákona o obecnom zriadení od 1. apríla 2018

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 3/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Témou príspevku je novela normatívneho právneho aktu – zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorou sa novelizuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Novela bude v účinnosti od 1. apríla 2018 a zmeny, ktoré prináša, sa týkajú najmä spôsobov zverejnenia všeobecne záväzných nariadení, určenia povinností pri organizovaní miestneho referenda, zhromaždení obyvateľov, určenia stropov odmien poslancov, zástupcov starostu, osôb v poradných orgánoch obce, ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva a pod. Čo sa do novely zákona o obecnom zriadení dostalo?

Zverejňovanie faktúr v praxi

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 1/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Príspevok objasňuje oblasť správneho, úplného a zákonného zverejňovania faktúr v prostredí územnej samosprávy. Príspevok čerpá z množstva praktických prípadov a spracovaných odpovedí na otázky týkajúcich sa zverejňovania faktúr, objednávok a zmlúv na webových sídlach (pozn. autora: internetových stránkach, pričom normatívny právny akt – zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov používa pojem webové sídlo). Príspevok sa venuje postaveniu faktúr, či už ako došlých dodávateľských, alebo odberateľských, častým otázkam z praxe a výnimkám zo zverejňovania.

Aktuálne vydanie

12/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
12/2019
Ročnik 2019

Zobraziť