AUTOR: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

zoradiť výsledky podľa:

Dotácia CVČ mimo územia obce

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Má obec povinnosť uviesť vo VZN o financovaní školských zariadení aj dotáciu pre CVČ nachádzajúce sa mimo územia obce a mimo jej zriaďovateľskej pôsobnosti, ak toto centrum navštevujú deti s ­trvalým pobytom v obci? Podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. obec určí vo VZN podmienky financovania pre školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Podľa nášho názoru dotáciu pre „cudzie“ CVČ môže obec poskytnúť na základe žiadosti tohto centra aj bez určenia výšky dotácie vo VZN, samozrejme, so súhlasom OZ a rozpočtovým krytím.

Neplatnosť zmluvy v dôsledku jej nezverejnenia

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Čo v praxi znamená neplatnosť zmluvy v dôsledku jej nezverejnia (ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu). Aký je postup, ak obec poskytla úhradu za dielo/službu vykonanú podľa takejto neplatnej zmluvy?

Zostavenie rozpočtu na prelome rokov 2018/2019 v otázkach a odpovediach

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 1/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Príspevok sa venuje aktuálnej téme v oblasti územnej samosprávy miest a obcí – zostavenie a schválenie rozpočtu na rok 2019 vzhľadom na roky 2020 a 2021. Viaceré samosprávy vstupujú do roku 2019 v provizóriu a čaká ich následne schválenie predloženého rozpočtu zastupiteľstvom obce a miest. Príspevok objasňuje vybrané problémy z praxe na prelome rokov 2018/2019 v otázkach a odpovediach. Príspevok po schválení novely (pozn.: v Zbierke zákonov SR zverejnená pod č. 372/2018 Z. z.) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov rea­guje aj na novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorá takisto prináša novelizácie od roku 2019 najmä pre príspevkové organizácie (povinnosť zrušenia pri neplnení činnosti, pre ktoré boli zriadené).

Prideľovanie príspevku na dopravu žiakov v otázkach a odpovediach

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 11/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Cieľom príspevku je objasniť často diskutovanú a dopytovanú tému, ktorou je poskytovanie dopravného zákonným zástupcom žiakov škôl. Prís­pevok je aktuálny vzhľadom na zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj na pokyny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Príspevok je určený najmä zriaďovateľom a zriadeným organizáciám (školám).

Výsadba parku

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Obec prijala dotáciu na výsadbu kvetov a drevín do parku. Ide o bežný príjem. Ako má obec účtovať výdavky z tejto dotácie? Aký nákladový účet, štatistickú a rozpočtovú klasifikáciu má použiť? Výdavky sú vynaložené na kvety a dreviny, práce pri úprave terénu a výsadbu + doprava.

Povinné zverejňovanie faktúr

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Kde v legislatíve môžeme nájsť povinnosť samosprávy zverejňovať aj zálohové faktúry? Kde v legislatíve môžeme nájsť povinnosť samosprávy zverejňovať aj odoslané faktúry?

Opatrovateľská služba

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Obec uzatvorila zmluvu s neziskovou organizáciou, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu, o poskytovaní tejto služby, keďže obec túto službu nevykonáva. (Občan požiadal obec). Nezisková organizácia fakturuje obci mesačne mzdu opatrovateľky + prevádzkové náklady zmluvne dohodnuté s obcou. Kde obec zaúčtuje tieto náklady? Aká bude funkčná a rozpočtová klasifikácia?

Ocenenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Obec bezplatne nadobudla nehnuteľnosť (roľnícky domček), ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. Aby obec dostala do daru tento domček, najprv sa muselo konať dedičské konanie po nebohej majiteľke, ktorá zomrela ešte v roku 2012. Deti, pozostalí zahájili dedičské konanie, na ktorom sa dohodli o prevode na jednu osobu a tá osoba bezplatne darovala tento domček obci. Na základe uznesenia bola táto kultúrna pamiatka ohodnotená na sumu 100 €. Je možné túto sumu použiť ako hodnotu pri zaradení majetku alebo obec je povinná vypracovať znalecký posudok?

Základná finančná kontrola pri disponovaní s majetkom

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V príspevku sa venujeme spôsobu vykonávania základnej finančnej kontroly v praxi organizácií verejnej správy formou otázok a odpovedí. Rozoberáme najmä oblasť mzdovej agendy a verejného obstarávania tovarov a služieb, nakladania s majetkom a formálnej správnosti základnej finančnej kontroly.

Kultúrne poukazy – evidencia a ich účtovanie cez podsúvahu

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 9/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Príspevok sa vo svojom obsahu venuje priblíženiu kultúrnych poukazov ako finančných poukazov pre potreby organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Príspevok je vhodný najmä pre základné školy, stredné školy, preddavkové školské organizácie a ich zriaďovateľov. Predovšetkým treba ozrejmiť charakter kultúrneho poukazu, jeho využitie a správnosť účtovania pridelených kultúrnych poukazov. Motívom spísania uvedeného príspevku je jeho aktuálnosť na začiatku školského roka 2018/2019 a časté otázky zamestnancov zodpovedných za úsek účtovnej agendy a ekonomiky v školách.

Aktuálne vydanie

12/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
12/2019
Ročnik 2019

Zobraziť