AUTOR: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

zoradiť výsledky podľa:

Zatriedenie výdavkov na kultúrne akcie obce

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Obce v rámci svojej hlavnej činnosti organizujú rôzne kultúrne podujatia: obecné zabíjačky, dni obce, karneval, deň detí, deň matiek a pod. Pri týchto akciách vznikajú rôzne výdavky, napr. potraviny na varenie gulášu, občerstvenie (káva, minerálka, švédske stoly...) pre pozvaných hostí, ubytovanie hostí, obedy hostí, výdavky za účinkovanie umelcov – spevákov, hudobných skupín, tanečníkov. Mnohé obce všetky tieto výdavky klasifikujú na podpoložku 637002. Postupujú obce správne pri zatrieďovaní výdavkov? Nemali by sa výdavky klasifikovať podľa druhu, a tým používať tieto položky 633016 – káva, čaj, minerálka, 633006 – potraviny, 637036 – ubytovanie a strava hostí, 637002 – výdavky na hudobné skupiny, spevákov a pod.?

Príklady z praxe hlavného kontrolóra obce

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Poznatky z praxe

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Príspevok sa venuje častým príkladom z praxe hlavných kontrolórov obce vzhľadom na nárok na stravné lístky, odmeny, nárok na úpravu úväzku a pod. Súčasťou príspevku je aj objasnenie výstupov o kontrole smerom k obecnému zastupiteľstvu.

Príspevok obce pri narodení dieťaťa

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Obec by chcela zaviesť príspevok obce pri narodení dieťaťa. Akým spôsobom by sa to dalo vyplácať a ako takýto príspevok účtovať?

Nezlučiteľnosť funkcií

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Je zlučiteľná funkcia poslanca mestského zastupiteľstva s funkciou štatutárneho orgánu združenia obcí zriadeného podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p? Združenie nevykonáva podnikateľskú činnosť. Podľa nášho názoru poslanec mestského zastupiteľstva môže byť štatutárnym orgánom takéhoto združenia, pretože táto funkcia nie je uvedená v § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p., podľa ktorého funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou starostu, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený podľa osobitného zákona.

Splnomocnenie primátora

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Môže primátor mesta splnomocniť zamestnanca mesta na podpisovanie určitých druhov zmlúv (v občianskoprávnych, obchodných veciach)?

Preplatenie ošatenia matrikárke

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Akým spôsobom možno účtovanie príspevku na ošatenie matrikárkam vyplatiť (účty aj RK)? Môžeme ošatenie preplatiť prostredníctvom výplaty, pokladničných dokladov, je potrebné uplatniť dane a odvody?

Identifikácia rozpočtovej klasifikácie mesta

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Po splnení podmienok, ktoré boli stanovené na zníženie energetickej náročnosti budov, mesto dostalo finančné prostriedky od ERBD (sprostredkované Slovenskou sporiteľňou, a. s.). Aká je príjmová ekonomická klasifikácia v tomto prípade?

Často diskutované prípady účtovania a klasifikovania z praxe

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 2/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Cieľom príspevku je oboznámiť čitateľov s častými prípadmi z vlastnej kontrolnej praxe, ktoré sa týkajú účtovnej agendy a rozpočtovania v prostredí územnej samosprávy. Chceme prezentovať správny spôsob účtovania a klasifikovania prostredníctvom ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie vzhľadom na aktuálny právny stav (január 2019). Uvedené prípady účtovania, ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a prípadne nesprávne spôsoby účtovania nadväzujú na vykonané kontroly v oblasti územnej samo­správy za posledné obdobia (najmä kontroly bilančnej kontinuity, kontroly vedenia účtovníctva, plnenia programového rozpočtu výdavkov a kontroly hospodárenia v organizáciách zriadených samosprávou).

Mzdy – prenesený výkon

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zamestnanec obce má funkčný plat napr. 600,− €, stály príplatok za prenesený výkon 15 % (90,00 €), t. j. spolu má plat 690,00 €. Obec dostáva dotácie na prenesený výkon – životné prostredie pre daný rok napr. 100 € (mínus odvody 34,95 %). Zamestnanec sa podieľa na administratívnych prácach, je možné dať mu odmenu k platu: 690,00 € + 100,00 € (mínus odvody 34,95 %), teda hrubá mzda by bola 790,00 €?

Novela zákona o finančnej kontrole účinná od 1. januára 2019

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Z legislatívy

Číslo:
Vydanie: 1/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Príspevok sa venuje zmenám zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“), a to od schválenia najnovšej novely zákona s účinnosťou od 1. januára 2019. V roku 2018 boli schválené dve novely zákona o finančnej kontrole a audite s účinnosťou od začiatku roka 2019 a v texte príspevku si ich predstavíme. Treba uviesť, že výkon administratívnej finančnej kontroly sa nemení a základná finančná kontrola sa iba bližšie špecifikuje z formálnej stránky jej výkonu. Akej oblasti sa novela zákona týka? Čo sa mení a upravuje z hľadiska výkonu základnej finančnej kontroly?

Aktuálne vydanie

12/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
12/2019
Ročnik 2019

Zobraziť