AUTOR: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

zoradiť výsledky podľa:

Porušenie pracovnej disciplíny

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Chcel by som sa opýtať, kto ma podpísať záznam z prerokovania porušenia pracovnej disciplíny. Ide o upratovačku, ktorá si neplní svoje pracovné povinnosti v škole bez právnej subjektivity. Záznam z prerokovania porušenia pracovnej disciplíny má podpísať riaditeľ školy alebo starosta obce?

Porušenia Zákonníka práce

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Kontrolór zistil v rámci kontroly porušenie Zákonníka práce, Kolektívnej zmluvy a pracovných zmlúv u pracovníkov obecného úradu. Obec má stanovené úradné hodiny, v ktorých pracovníci pracujú, čím však nedodržujú týždenný pracovný čas podľa zákona, čiže mzda im je vyplácaná aj za neodpracovaný čas. Dochádzku si zapisujú do knihy dochádzky, takže je to evidentné. Starosta je si toho vedomý a pracovníčka, ktorá mzdy robí, je aktérom uvedeného procesu. Z kontroly bolo prijaté uznesenie na nápravu nedostatkov. Zaujíma ma, ako má postupovať obecný kontrolór v prípade takéhoto porušenia Zákonníka práce. Má konať aj iným spôsobom, ako správou z kontroly s návrhom uznesenia na odstránenie nedostatkov, prípadne ako má konať, ak nedostatky nebudú odstránené?

Operatívna kontrola

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Poprosím o vysvetlenie, ako je definovaná „operatívna kontrola“. Môže ju obecný kontrolór vykonať aj bez toho, aby bola zaradená v pláne kontrol? V pláne kontrol má uvedený bod – vykonávať operatívne kontroly podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva, prípadne ak sa v priebehu plánovanej kontroly dozvie o podnete na kontrolu. Ide o kontrolu plnenia nápravných opatrení, ktoré boli obci uložené uznesením obecného zastupiteľstva do určitého termínu. Starosta obce splnil len minimálnu časť uznesenia, v ostatných bodoch posunul termín splnenia uznesenia a bez odsúhlasenia poslancami. Poslanci žiadajú vykonať kontrolu.

Odsúhlasenie základnej finančnej kontroly

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Príspevok sa venuje často dopytovanej téme v prostredí verejnej správy so zameraním na správnosť a úplnosť realizovania (označenia) správneho vyjadrenia. Táto povinnosť vyplýva z § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“).

Účtovanie prijatej dividendy – ekonomická klasifikácia

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Obec je majiteľom cenných papierov – akcií vodárenskej spoločnosti. Za rok 2018 nám prvýkrát bude vyplatený podiel zo zisku – dividenda. Obec nemá príjmy z podnikania, v ekonomickej klasifikácii sú dividendy uvedené pod položkou 211003 – ako príjmy z podnikania. Ako správne sa má zaúčtovať dividenda, na akú príjmovú položku?

Zaradenie investície do majetku obce za 1 euro alebo darom

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Chcela by som sa spýtať, či obec môže na základe kúpnej zmluvy za 1 euro zaradiť osvetlenie, pozemok, cestu od súkromnej firmy, ktorá realizovala výstavbu ulice, resp. sa má zaradenie realizovať za inú hodnotu? V akom znení má byť v takomto prípade uznesenie? Treba aj zámer kúpy majetku a následne samotné schválenie kúpy obdobne ako pri predaji?

Vysporiadanie výsledku hospodárenia a finančné operácie

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V záverečnom účte obec podľa finančných výkazov vyčíslila nasledujúce výsledky hospodárenia (ďalej len „VH“):

  • VH z bežného a kapitálového rozpočtu: +32 tis. €,
  • výsledok finančných operácií: –19 tis. €,
  • VH po započítaní finančných operácií: + 13 tis. €.

K 31. 12. 2018 však obec mala na svojich účtoch prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sa z prebytku vylučujú vo výške 10 tis. € a zároveň mala tvoriť fond prevádzky údržby a opráv k nájomným bytom vo výške 5 tis. €. Po odpočítaní týchto položiek sa teda dostala do schodku... V skutočnosti boli po­užité peňažné prostriedky z minulých rokov, ktoré však neboli prevedené v rezervnom ani inom fonde, ani neboli zapojené do príjmov cez PFO. V minulosti sa z prebytku hospodárenia tvoril rezervný fond len do výšky 10 %, zvyšok zostal na bežnom účte. Je v tomto prípade nezapojenie prostriedkov z minulých rokov do príjmov cez PFO porušením zákona o rozpočtových pravidlách?

Rekreačné príspevky v otázkach a odpovediach

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Príspevok sa venuje nárokom na príspevok na rekreáciu pre zamestnancov v zmysle ustanovení § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) a usmernenia Finančnej správy Slovenskej republiky zverejnené pod číslom 4/DzPaÚ/2019/MÚ z 21. marca 2019. Príspevok je prehľadne spracovaný formou častých a dopytovaných otázok a stručných odpovedí na ne pre účely aplikovania ustanovení zákona do praxe.

Fondy tvorené z prebytku v obci

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Obec musí svoj prebytok povinne rozdeliť (10 %) do rezervného fondu, ostatný prebytok môže dať do iných fondov, ktoré si vytvorí. Môže peňažné prostriedky v týchto fondoch použiť aj na bežné výdavky? Ak nie, ktorý zákon to obmedzuje? Je obmedzené, ako sa tieto fondy volajú? Ako sa o nich účtuje v účtovníctve obce?

Poskytovanie dotácie z rozpočtu obce a výkon administratívnej finančnej kontroly

Dátum:
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Cieľom príspevku je poukázať na aktuálny právny stav pri výkone kontrolného mechanizmu pri poskytovaní dotácie z rozpočtu obce alebo mesta – administratívnej finančnej ­kontroly.

Aktuálne vydanie

12/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
12/2019
Ročnik 2019

Zobraziť