AUTOR: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

zoradiť výsledky podľa:

Konflikt záujmov a ochrana verejného záujmu v samospráve

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Poznatky z praxe

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Príspevok je venovaný konfliktným udalostiam, ktoré môžu v samospráve vzniknúť, a to pri plnení pracovných povinností či vybavovaní stránok, alebo pri výkone funkcie starostu obce, poslanca obecného zastupiteľstva, alebo hlavného kontrolóra.

Úlohy hlavného kontrolóra

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Má právo hlavný kontrolór obce zo svojej pozície urobiť kontrolu daňových priznaní za miestne dane a poplatky?

Pozemky

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V účtovníctve mám dve nevysporiadané sumy na účte 042. Prvá suma je za vykúpené pozemky 36 883,85 €, druhá za vyňatie pôdy z PPF 14 710,32 €. Tieto zápisy sú v účtovníctve od roku 1989, ale nemám k nim žiadne doklady, len inventúrny zápis z roku 2014, kde sa opisujú tieto prípady. Účet 031 Pozemky nám súhlasí s Magistrátom hl. mesta. Ako môžem dostať z účtovníctva tieto pozemky?

Prijaté sponzorské – účtovanie rozpočtu

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Obec prijala sponzorský dar formou finančných prostriedkov na bežný účet obce. V účtovníctve bude účtovanie MD 221/D 648. Prosím o radu, ako zaúčtovať túto transakciu do rozpočtu?

Znalecký posudok

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Obec nadobudla pozemok darovaním a má vypracovaný znalecký posudok. Ako správne zaúčtovať cenu posudku pri zaradení do majetku?

Porušenie pracovnej disciplíny

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Chcel by som sa opýtať, kto ma podpísať záznam z prerokovania porušenia pracovnej disciplíny. Ide o upratovačku, ktorá si neplní svoje pracovné povinnosti v škole bez právnej subjektivity. Záznam z prerokovania porušenia pracovnej disciplíny má podpísať riaditeľ školy alebo starosta obce?

Porušenia Zákonníka práce

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Kontrolór zistil v rámci kontroly porušenie Zákonníka práce, Kolektívnej zmluvy a pracovných zmlúv u pracovníkov obecného úradu. Obec má stanovené úradné hodiny, v ktorých pracovníci pracujú, čím však nedodržujú týždenný pracovný čas podľa zákona, čiže mzda im je vyplácaná aj za neodpracovaný čas. Dochádzku si zapisujú do knihy dochádzky, takže je to evidentné. Starosta je si toho vedomý a pracovníčka, ktorá mzdy robí, je aktérom uvedeného procesu. Z kontroly bolo prijaté uznesenie na nápravu nedostatkov. Zaujíma ma, ako má postupovať obecný kontrolór v prípade takéhoto porušenia Zákonníka práce. Má konať aj iným spôsobom, ako správou z kontroly s návrhom uznesenia na odstránenie nedostatkov, prípadne ako má konať, ak nedostatky nebudú odstránené?

Operatívna kontrola

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Poprosím o vysvetlenie, ako je definovaná „operatívna kontrola“. Môže ju obecný kontrolór vykonať aj bez toho, aby bola zaradená v pláne kontrol? V pláne kontrol má uvedený bod – vykonávať operatívne kontroly podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva, prípadne ak sa v priebehu plánovanej kontroly dozvie o podnete na kontrolu. Ide o kontrolu plnenia nápravných opatrení, ktoré boli obci uložené uznesením obecného zastupiteľstva do určitého termínu. Starosta obce splnil len minimálnu časť uznesenia, v ostatných bodoch posunul termín splnenia uznesenia a bez odsúhlasenia poslancami. Poslanci žiadajú vykonať kontrolu.

Odsúhlasenie základnej finančnej kontroly

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Príspevok sa venuje často dopytovanej téme v prostredí verejnej správy so zameraním na správnosť a úplnosť realizovania (označenia) správneho vyjadrenia. Táto povinnosť vyplýva z § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“).

Účtovanie prijatej dividendy – ekonomická klasifikácia

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Obec je majiteľom cenných papierov – akcií vodárenskej spoločnosti. Za rok 2018 nám prvýkrát bude vyplatený podiel zo zisku – dividenda. Obec nemá príjmy z podnikania, v ekonomickej klasifikácii sú dividendy uvedené pod položkou 211003 – ako príjmy z podnikania. Ako správne sa má zaúčtovať dividenda, na akú príjmovú položku?

Rubriky časopisu

Aktuálne vydanie

11/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť