AUTOR: Ing. Jaroslava Mitringová

zoradiť výsledky podľa:

Stavebný pozemok na daňové účely

Dátum:
Autor: Ing. Jaroslava Mitringová
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Stavebný pozemok je ako predmet dane upravený v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Stavebný pozemok je tiež predmetom zdanenia daňou z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), ktorá môže byť pri jeho predaji uplatnená aj obcou ako platiteľom DPH. V ustanoveniach zákona o miestnych daniach sa používa terminológia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p. (ďalej len „katastrálny zákon“). Stavebný pozemok ako predmet zdanenia však má v zákone o miestnych daniach stanovené osobitné kritériá. Na účely dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) je potrebné odlíšiť stavebný pozemok od ostatných pozemkov; v súvislosti so stavebným pozemkom zákon o DPH odkazuje na stavebný zákon.

Poplatok za komunálny odpad a zabezpečenie kompostovacích zásobníkov

Dátum:
Autor: Ing. Jaroslava Mitringová
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Dňa 1. 1. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 312/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 312/2018 Z. z.).

Zákonom č. 312/2018 Z. z. bol doplnený okrem iných zákonov aj zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

V príspevku uvádzame, aké sú možnosti obce pri zahrnutí nákladov do poplatku podľa zákona o miestnych daniach účinného od 1. 1. 2019 v nadväznosti na § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“), ktorý upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Obec ako platiteľ DPH a stavebné práce

Dátum:
Autor: Ing. Jaroslava Mitringová
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) bol zavedený tuzemský prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctva s účinnosťou od 1. januára 2016. Uvedený režim prenosu sa vzťahuje aj na obce, ktoré majú postavenie platiteľov dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

V príspevku uvádzame, kedy obci vznikne daňová povinnosť v súvislosti s prijatými stavebnými prácami a kedy a v akom rozsahu jej vznikne právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

Obec a nadobúdanie tovarov z členských štátov Európskej únie

Dátum:
Autor: Ing. Jaroslava Mitringová
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pojmom „nadobudnutie tovaru“ sa rozumie nákup tovaru z iného členského štátu. Nadobudnutie tovaru v Slovenskej republike je predmetom zdanenia daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Nadobúdateľom tovarov z iných členských štátov Európskej únie môže byť aj obec. V príspevku uvádzame prípady, kedy sa obec môže alebo musí registrovať pre DPH na účely registrácie z titulu nadobúdania tovarov.

Obec a registrácia pre daň z pridanej hodnoty

Dátum:
Autor: Ing. Jaroslava Mitringová
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Registrácia pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) nie je výlučne výsadou podnikateľských subjektov. Platiteľom DPH na základe zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) môže byť aj obec. V súvislosti s posúdením postavenia obce ako platiteľa DPH je dôležité poznať podstatu pojmov používaných v zákone o DPH. V príspevku uvádzame, za akých podmienok sa obec v rámci svojej vedľajšej činnosti môže stať platiteľom DPH.

Použitie jazyka národnostných menšín v daňovom konaní

Dátum:
Autor: Ing. Jaroslava Mitringová
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 1/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V príspevku sa zaoberáme otázkou, či má splnomocnený zástupca spoločnosti v Slovenskej republike v daňovom konaní právo na predkladanie listín v jazyku národnostných menšín, (napr. v maďarskom jazyku) alebo je povinný listiny predložiť s úradne overeným prekladom.

Posúdenie predmetu dane zo stavieb pri verejnej kanalizácii

Dátum:
Autor: Ing. Jaroslava Mitringová
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 12/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) vymedzuje predmet dane, ale tiež vymedzuje, čo predmetom dane nie je (negatívne vymedzenie predmetu dane).

Daň za ubytovanie

Dátum:
Autor: Ing. Jaroslava Mitringová
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Predmetom dane za ubytovanie je podľa § 37 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“) v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na ­indi­viduálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Oslobodenie od dane z motorových vozidiel u vozidla osobnej pravidelnej dopravy

Dátum:
Autor: Ing. Jaroslava Mitringová
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 9/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“) je oslobodené vozidlo osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme. V príspevku sa zaoberáme odpoveďou na otázku, či prípojné vozidlo, ktoré slúži na prepravu batožiny spolu s autobusom vykonávajúcim prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme, je tiež oslobodené od dane.

Daň za užívanie verejného priestranstva pri ambulantnom predaji

Dátum:
Autor: Ing. Jaroslava Mitringová
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 7-8/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V prípade uskutočnenia ambulant­ného predaja obec vyrubuje daň za užívanie verejného priestranstva. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) v § 34 upravuje, že daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania verejného priestranstva.

Aktuálne vydanie

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť