AUTOR: Ing. Jana Hvojníková

zoradiť výsledky podľa:

Vybavenie reklamácie medzi dodávateľom a rozpočtovou organizáciou

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Sme štátna rozpočtová organizácia. Dodávateľ nám fakturoval za dodané plastové okná, ktoré bolo potrebné na našej budove vymeniť. Vzhľadom na reklamáciu zo strany našej organizácie, keďže niektoré okná mali nevýrazné poškodenie, ktoré nebránilo ich použitiu, nám dodávateľ poslal faktúru – dobropis, čím nám znížil pôvodnú fakturovanú sumu. Keďže prebiehalo reklamačné konanie, pôvodnú faktúru sme neuhradili, až do vyriešenia reklamácie. Je potrebné, aby sme s dodávateľom uzavreli vzájomnú dohodu o započítaní záväzkov a pohľadávok a uhradili by sme len sumu rozdielu, alebo máme zaplatiť pôvodnú faktúru a dodávateľ nám vráti dobropisovanú sumu?

Hromadná licenčná zmluva

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Naša obec prevádzkuje termálne kúpalisko v letných aj zimných mesiacoch. Na tomto kúpalisku púšťa počas otváracích hodín reprodukovanú hudbu pre návštevníkov kúpaliska. Zo strany Slovenského ochranného zväzu autorského nám bola doručená faktúra na úhradu odmeny za licencie na verejné po­užitie diel na základe uzavretej Hromadnej licenčnej zmluvy. Prosím, ako máme túto faktúru zaúčtovať? Získava naša obec touto zmluvou nehmotný majetok?

Vyplácanie dividend obciam

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Ako mám zaúčtovať vyplatené dividendy VVS, a. s., obci? Obec v uvedenej spoločnosti vlastní kme­ňové akcie.

Účtovanie kapitálových výdavkov v obci

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Potrebovala by som usmernenie ohľadom správnosti účtovania v obci, ktorá vracia kapitálové výdavky (realizovaný projekt) za predchádzajúce účtovné obdobie zistené pri kontrole na mieste sprostredkovateľským orgánom – na základe žiadosti o vrátenie FP. Zároveň uvádzam, že dodávateľ na základe zistení z kontroly vystavil obci dobropis za nevykonané práce (nezrovnalosti), projekt ešte nie je zaradený v majetku obce, keďže nebolo ukončené kolaudačné konanie, takže všetky výdavky ešte evidujeme na účte 042.

Uvádzam účtovanie v obci:

  • dobropis faktúry od dodávateľa (kapitálové výdavky predchádzajúceho účtovného obdobia): 315 AÚ/042 AÚ;
  • inkaso pohľadávky na bankový účet obce od dodávateľa: 221 AÚ/315 AÚ;
  • položka rozpočtovej klasifikácie 292012 – Z dobropisov, kód zdroja 41
  • predpis – vrátenie nezrovnalosti pri čerpaní kapitálových výdavkov z prostriedkov EÚ a ŠR: 384 AÚ/379 AÚ;
  • úhrada – vrátenie nezrovnalosti pri čerpaní kapitálových výdavkov z prostriedkov EÚ a ŠR: 379 AÚ/221 AÚ;
  • položka rozpočtovej klasifikácie 637038 – Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania, kód zdroja 41.

Zvlášť potrebujem odsúhlasiť, resp. uviesť správne položky rozpočtovej klasifikácie a správne kódy zdroja (poznámka: ide o kapitálové výdavky z predchádzajúceho účtovného obdobia):

  • pri príjme na účet obce – inkaso dobropisu od dodávateľa (292012 a kód zdroja – 41);
  • pri výdaji obce – úhrada nezrovnalosti sprostredkovateľského or­gánu (637038 a kód zdroja – 41).

Zatriedenie a účtovanie výdavkov na opravu

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Obec realizuje projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti v budove MŠ“, na ktorý bol schválený nenávratný finančný príspevok. Podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ide o investičné výdavky, takže sme v tomto prípade viazaní zmluvou. Pre informáciu uvádzam, išlo prevažne o zateplenie budovy, výmenu strešnej krytiny a pod.

Obec sa však rozhodla v budove zrealizovať aj ďalšie práce, ktoré projekt v rámci nenávratného finančného príspevku neriešil. Podľa stavebného zákona obec ohlásila stavebnému úradu stavebné úpravy pod názvom „Stavebné úpravy a udržiavacie práce vnútorných a vonkajších priestorov MŠ“ v celkovej hodnote 67 700,17 € (cena stanovená na základe zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom po vykonaní verejného obstarávania).

V opise stavebných úprav sa uvádza, že ide o stavebné úpravy na budove MŠ, ktoré pozostávajú z opravy strechy a zvodov na prístavbe, opravy vnútorných omietok, vnútorné maľby, úprava stropu nad schodišťom, oprava podláh, úprava pivničných skladov a úprava vonkajších spevnených plôch.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva si vyžadoval aj zápis z obhliadky stavby, kde je uvedené, že nad rámec projektovej dokumentácie vyhotovenej k projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti materskej školy“ boli zrealizované tieto práce: výmena výdajných okienok v kuchyni za hliníkové, výmena pôvodnej poškodenej dlažby v kuchyni za novú (vybúranie pôvodnej dlažby, odvoz sute, výškové vyrovnanie podlahy), úprava soklov v triedach a na chodbách (vystierkovanie a náter), realizácia farebných náterov v triedach, odstránenie zaplesnenej omietky v riaditeľni – osekanie, oprava omietky, náter, realizácia plávajúcej laminátovej podlahy, sociálne zariadenia (obidve poschodia) – vybúranie pôvodných obkladov a dlažieb, realizácia nových prívodov vody a kanalizácie, zmena dispozície a počtu umývadiel a toaliet, realizácia nových obkladov a dlažieb.

Zároveň ešte uvádzame, že z dôvodu zvýšenia kapacity sociálnych zariadení boli okrem uvedených prác vybúrané dve oddeľovacie priečky (nie nosné priečky), ktoré oddeľovali pôvodne sociálne priestory.

Prosím Vás o potvrdenie, resp. usmernenie, či je podľa platných právnych predpisov správne zatriediť a účtovať tieto výdavky ako opravu a údržbu budovy (aj v tejto cene cca. 68 000 €) alebo podľa platných právnych predpisov ich musíme účtovať ako investíciu a následne technicky zhodnotiť budovu materskej školy.

Aktuálne vydanie

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť