AUTOR: Ing. Jana Hvojníková

zoradiť výsledky podľa:

Odpisovanie nehnuteľnosti, ktorá bola vyhlásená za nehnuteľnú kultúrnu pamiatku

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Naša organizácia vlastní budovu, ktorú odpisuje už 25 rokov. Životnosť budovy bola internou smernicou určená na 50 rokov. Tento rok bola budova vyhlásená za nehnuteľnú kultúrnu pamiatku. Podľa zákona o účtovníctve sa nehnuteľné kultúrne pamiatky neodpisujú. Ako máme postupovať? Je potrebné opraviť odpisy za predchádzajúce roky?

Technické zhodnotenie umeleckého diela

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Sme štátna rozpočtová organizácia. Pred niekoľkými rokmi sme prevodom správy prevzali umelecké dielo – drevené súsošie, ktoré je umiestnené na betónovej ploche pred vstupom do budovy. Predchádzajúci správca nemal súsošie ocenené a neúčtoval o ňom v účtovníctve. V marci 2019 sme uskutočnili inventarizáciu majetku v súvislosti so zmenou hmotne zodpovedných osôb a zistili sme, že súsošie nie je zaúčtované v našom účtovníctve. Ako máme postupovať pri určení hodnoty diela? Ako máme dielo zaúčtovať? Bude sa účtovať ako súčasť budovy, keďže je umiestnené pred budovou? Dielo je mierne poškodené, je potrebná jeho rekonštrukcia. Ako máme účtovať technické zhodnotenie tohto diela? Môžeme technické zhodnotenie odpisovať?

Účtovanie účelovej finančnej rezervy

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Sme príspevková organizácia obce a ako prevádzkovateľ skládky odpadov sme podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. povinní počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa v budúcnosti použijú na uzavretie, rekultiváciu alebo práce spojené s odvrátením havárie. Ako máme zaúčtovať tvorbu tejto rezervy?

Vyvolaná investícia

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Sme štátna rozpočtová organizácia a v rámci výstavby komplexu budov (ohradený areál), ktoré slúžia na rôzne účely v rámci predmetu našej činnosti, sme na začiatku výstavby museli vybudovať prístupovú cestu k stavbe, ktorú sme zaúčtovali do nákladov súvisiacich s obstaraním dlhodobého majetku a je súčasťou obstarávacej ceny postaveného areálu. Teraz musíme cestu bezodplatne odovzdať mestu. Ako máme postupovať? Je potrebné upraviť obstarávaciu cenu vybudovaného komplexu?

Účtovanie vratných obalov

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Sme príspevková organizácia a prevádzkujeme aj bufet pre našich zamestnancov. Niektoré tovary nám dodávateľ dodáva v obaloch, ktoré sú vratné a účtuje si za tieto určitú finančnú sumu. Ide napr. o fľaše, prepravky a pod. Keď tieto obaly vrátime dodávateľovi, vystaví nám dobropisovú faktúru za vrátené obaly. Niektoré obaly sa môžu poškodiť a dodávateľ ich neprevezme (praskne prepravka) alebo sa môžu rozbiť (napr. fľaše). Ako máme postupovať pri účtovaní vratných obalov? Ak sa vratný obal nevráti dodávateľovi vstupuje do obstarávacej ceny tovaru?

celý článok

Účtovanie školského stravovania

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Prosím o pomoc pri účtovní stravného v školskej jedálni bez právnej subjektivity. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom materskej školy, zamestnancom obce a materskej školy a cudzím stravníkom. Režijné náklady jedálne sú uhrádzané na bežný účet obce iba zo strany cudzích stravníkov. Z tohto účtu sa aj uhrádzajú. Úhrady za stravu vo výške úhrady za potraviny sú od stravníkov prijímané na tzv. „potravinový účet“ školskej jedálne. Z tohto účtu sa realizujú aj úhrady faktúr za potraviny.

Školská jedáleň prijíma úhrady od stravníkov vo forme preddavkov, ktoré sa vyúčtujú na základe skutočne odobratej stravy. Prijaté úhrady režijných nákladov od cudzích stravníkov nepodliehajú zúčtovaniu podľa skutočne odobratej stravy.

Deťom v poslednom roku predškolskej dochádzky je prostredníctvom obce poskytnutá dotácia od ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 eur na 1 deň na 1 dieťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v z. n. p. Poskytnutá dotácia je o 0,01 eur vyššia, ako je naša vypočítaná stravná jednotka dieťaťa v školskej jedálni – stravná jednotka na deti je 1,19 eur. Ako máme zúčtovať nepoužitých 0,01 eur? Stravná jednotka cudzích stravníkov je vo výške 1,19 eur za potraviny a 1,19 eur na režijné náklady. Stravná jednotka za zamestnancov je vo výške 4,– eur. Príspevok zamestnávateľa zo so­ciálneho fondu je 0,50 eur/obed.

Účtovanie garantovaných energetických služieb

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Poznatky z praxe

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Podstatou garantovanej energetickej služby (ďalej len „GES“) je poskytovanie služby v podobe garantovanej energetickej úspory a zároveň realizácia opatrení na energetickom zhodnotení majetku, ktorý je vo vlastníctve subjektu verejnej správy. Za tieto služby patrí poskytovateľovi GES dohodnutá odplata. Z uvedeného ­vyplýva, že poskytovateľ GES zrealizuje na majetku prijímateľa také opatrenia, ktoré majú za následok zníženie spotreby jeho energie (a teda aj úsporu na nákladoch za energie) na zmluvne stanovenú hodnotu, ktorá je garantovaná zo strany poskytovateľa GES, počas celej doby trvania zmluvy o energetickej efektívnosti (ďalej len „zmluvy o GES“). Poskytovateľovi GES za tieto služby patrí dohodnutá odmena.

Špecifiká účtovania DPH v štátnej správe a samospráve

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Predmetom príspevku je účtovanie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v štátnej správe a samospráve v prípade tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach a účtovanie DPH v prípade obstarania dlhodobého majetku formou finančného nájmu s právom kúpy prenajatej veci.

Kvalifikovaný mandátny certifikát

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Ako máme zaúčtovať faktúru za vydanie kvalifikovaného mandátneho certifikátu podľa ustanovenia § 8 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v z. n. p. Bol vydaný mandátny certifikát pre konkrétneho zamestnanca – štatutára organizácie, ktorý je časovo obmedzený – platnosť certifikátov je od 1 roka do 4 rokov. Je potrebné časovo rozlíšiť tieto náklady do prí­slušných účtovných období?

Vybavenie reklamácie medzi dodávateľom a rozpočtovou organizáciou

Dátum:
Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Sme štátna rozpočtová organizácia. Dodávateľ nám fakturoval za dodané plastové okná, ktoré bolo potrebné na našej budove vymeniť. Vzhľadom na reklamáciu zo strany našej organizácie, keďže niektoré okná mali nevýrazné poškodenie, ktoré nebránilo ich použitiu, nám dodávateľ poslal faktúru – dobropis, čím nám znížil pôvodnú fakturovanú sumu. Keďže prebiehalo reklamačné konanie, pôvodnú faktúru sme neuhradili, až do vyriešenia reklamácie. Je potrebné, aby sme s dodávateľom uzavreli vzájomnú dohodu o započítaní záväzkov a pohľadávok a uhradili by sme len sumu rozdielu, alebo máme zaplatiť pôvodnú faktúru a dodávateľ nám vráti dobropisovanú sumu?