AUTOR: Ing. Iveta Matlovičová

zoradiť výsledky podľa:

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (7. časť)

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Októbrové číslo časopisu prináša poslednú časť seriálu, v ktorom sa dočítate o zdravotnom a sociálnom poistení starostu.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (6. časť)

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V šiestej časti seriálu vám prinášame podrobné informácie z oblasti stravovania, sociálneho fondu a cestovných náhrad, ale dočítate sa aj o tom, či starosta má nárok na doplnkové dôchodkové sporenie.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (4. časť)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V letnom dvojčísle nájdete až dve časti seriálu Právne postavenie a platové pomery starostov obcí od autorky Ing. Ivety Matlovičovej. V štvrtej časti sa dočítate, aký právny nárok má starosta na dovolenku na základe platnej legislatívy.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (5. časť)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V piatej časti seriálu autorka podrobne rozoberá odstupné starostu v súlade so súčasnou právnou úpravou, pričom v príspevku uvádza konkrétne príklady z praxe.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (3. časť)

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V júnovom čísle prinášame pokračovanie seriálu od autorky Ing. Ivety Matlovičovej, ktorá v tretej časti seriálu podrobne opisuje postup pri valorizácii platu starostov.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V májovom čísle prinášame pokračovanie seriálu od autorky Ing. Ivety Matlovičovej, ktorá v druhej časti podrobne opisuje postup pri odmeňovaní starostov vzhľadom na to, že od 1. 12. 2018 sa podmienky stanovenia platov starostov zmenili.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (1. časť)

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí a primátorov miest upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. Zákon ustanovuje nároky starostu a primátora (ďalej len „starosta“) alebo deleguje pôsobnosť na iný právny predpis, v zmysle ktorého vznikajú starostovi ďalšie nároky, napr. nárok na dovolenku alebo nároky vzniknuté starostovi pri pracovnej ceste.

Nadčas hlavného kontrolóra

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Obecné zastupiteľstvo z dôvodu naliehavosti preverenia nezákonných krokov predchádzajúceho starostu v decembri 2018 uzneseniami poverilo kontrolóra vykonaním troch kontrol s termínmi do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) (31. 1. 2019) a do 15. 2. 2019. Úväzok hlavného kontrolóra pritom je len 30 hodín. Okrem zákonom stanovených správ teda kontrolór na základe „príkazu“ zamestnávateľa vykonal ďalšie tri, resp. štyri kontroly, z ktorých vypracoval riadne tri správy. Keďže je zrejmé, že by tieto úlohy nebolo možné vykonať za 30 hodín, kontrolór si v riadnom zamestnaní čerpal riadnu dovolenku a pracoval na splnení úloh stanovených OZ. Po OZ predložil starostovi dochádzku, v ktorej, okrem stanovených 30 hodín, mal evidované nadčasy. Prišlo k dileme, či môže obec v prípade hlavného kontrolóra postupovať v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a hlavný kontrolór si môže čerpať náhradné voľno alebo má nárok na preplatenie vykonanej/nariadenej nadčasovej práce. Práca bola vykonaná na zá­klade príkazu zamestnávateľa, bola ohraničená stanovenými termínmi do 31. 1. 2019 a štvrtá kontrola do 15. 2. 2019. Okrem uznesení a príkazu na kontroly boli vykonávané úlohy, ktoré vyplývajú hlavnému kontrolórovi zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Zamestnávateľ má vedomosť o výške úväzku, práca bola nariadená z dôvodu verejného záujmu a zdokladovaná výstupmi a aj evidenciou času, ktorý bol na splnenie úloh potrebný.

Zrážky zo mzdy pri nútenom výkone rozhodnutia

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová
Rubrika: Pracovné právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Za správny výpočet zrážok zo mzdy je zodpovedný zamestnávateľ. Pri výpočte a realizácii zrážok postupuje najmä v súlade so zákonom č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) a v súlade s nariadením č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v z. n. p. (ďalej aj „nariadenie vlády o rozsahu zrážok zo mzdy“). Vzhľadom na to, že znižovanie mzdy a poukázanie určitej sumy z nej inej osobe ako zamestnancovi je zásadným zásahom do práva garantovaného Ústavou Slovenskej republiky, je výkon zrážok zo mzdy regulovaný aj ďalšími osobitnými predpismi, najmä:

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová
Rubrika: Pracovné právo

Číslo:
Vydanie: 6/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Od 1. apríla 2018 je účinná novela č. 70/2018 Z. z. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) týkajúca sa obecného zastupiteľstva, ako aj členov komisií obecného zastupiteľstva a členov výborov mestských častí, ktorí nie sú poslan­cami.

Aktuálne vydanie

10/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
10/2019
Ročnik 2019

Zobraziť