AUTOR: Ing. Ingrid Konečná Veverková

zoradiť výsledky podľa:

Povinnosti obce pri zostavení viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V príspevku sa venujeme príprave najdôležitejšieho dokumentu, ktorý je základom finančného hospodárenia obce – rozpočtu obce na roky 2020 – 2022. Obce upozorníme na dôležité zákonné povinnosti, ktoré súvisia s procesom zostavenia návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 (ďalej len „rozpočet“).

Klasifikácia príjmu z poplatkov za uloženie odpadov

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Obec doteraz klasifikovala a rozpočtovala príjem z odvodu poplatkov za uloženie odpadov na skládke v k.ú. obce od prevádzkovateľa skládky na podpoložke 133013, kód zdroja 41. Nadväzujúc na zmeny v zákone č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení zákonov v z. n. p. v znení zákona č. 111/2019 Z. z. tento príjem od roku 2019 obec dostane cez Environmentálny fond, ktorý by sa mal klasifikovať na podpoložke 312002 – Zo štátneho účelového fondu, kód zdroja 45. Je správny postup obce vykonať rozpočtové opatrenie presunom rozpočtovaných prostriedkov z daňových príjmov na tuzemské transfery v rámci verejnej správy, pričom ide o účelovo určené finančné prostriedky?

Predkladanie výsledkov kontrol a vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Cieľom príspevku je upozorniť subjekty územnej samosprávy na zmeny v spôsobe predkladania výsledkov kontrol, vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi, auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami Ministerstva financií Slovenskej republiky oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania.

Zaúčtovanie rezervného fondu

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V roku 2019 sme zistili chybu pri čerpaní rezervného fondu počas roka 2018. Z roku 2017 po schválení záverečného účtu v roku 2018 sme na základe uznesenia obecného zastupiteľstva mali do rezervného fondu previesť 100 % zostatku vo výške 6 032,73 €, ktorá predstavovala sumu rezervného fondu pre rok 2018. Naša obec má vytvorený len jeden hlavný účet. Účtovne analyticky máme rozdelené ďalšie účty, z ktorých je aj účet rezervného fondu (vedený a označený číslom 221 16). Prevod prostriedkov z hlavného účtu 221.4 na účet rezervného fondu sme účtovali dňa 27. 3. 2018, a to:

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Prebytok hospodárenia roku 2017 do rezervného fondu

6 032,73

261

221.4

2.

Príjem do rezervného fondu

6 032,73

221.16

261

Pri nákupe investičného materiálu – kapitálové výdavky sme účtovali príjem faktúry.

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Zaúčtovanie faktúry

2 500,−

042

321

2.

Úhrada faktúry z bežného účtu

2 500,–

321

221.0111.717002.43

Toto je len príklad pri nákupe tovaru. Tak sme účtovali každý nákup až do vyčerpania celej sumy 6 032,73 €. Pri tomto účtovaní sme nerobili hneď zapojenie do finančných operácií z rezervného fondu, ale až k 1. 12. 2018 sme jednou sumou spolu zaúčtovali:

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Prevod z účtu rezervného fondu do finančných operácií

6 032,73

261

221.16

2.

Príjem finančných operácií

6 032,73

221.454001.41.2

261

Na účte 221.16 rezervného fondu zostala suma 0,– € a na finančných operáciách suma 6 032,73 €. Chceli by sme sa opýtať, či sme postupovali pri zaúčtovaní správne. Po skončení roka 2018 sme začali robiť záverečný účet, a tu sme prišli na chybu vo výsledku hospodárenia a zostatku finančných prostriedkov na bankovom účte. Podľa výkazu Fin 1 – 12 sme zisťovali výsledok hospodárenia:

Bežné príjmy

263 128,52 €

Bežné výdavky

247 237,10 €

Kapitálové príjmy

17 000,– €

Kapitálové výdavky

27 154,60 €

Ostatné FO/RF

6 032,73 €

 

 

Spolu

286 161,25 €

 

247 391,– €

Rozdiel

 

11 769,55 €

 

Prebytok hospodárenia sme robili bez finančných operácií.

Bežné príjmy

263 128,52 €

Kapitálové príjmy

17 000,– €

Bežné výdavky

247 237,10 €

Kapitálové výdavky

27 154,60 €

Spolu

15 891,42 €

 

10 154,60 €

Čerpanie kapitálových výdavkov bolo vyššie ako kapitálové príjmy, preto sme to dofinancovali čerpaním rezervného fondu a doplatkom z bežných výdavkov, keďže sme mali rozpočet celkovo vyrovnaný, ale bežné príjmy a bežné výdavky sa nerovnali. Celkový výsledok hospodárenia nám vychádza po odpočítaní sumy chýbajúcej u kapitálových výdavkov zo zostatku bežného rozpočtu: 15 891,42 € – 4 121,55 € = 11 769,55 €.

Zostatok na účte 30 691,14 €; po odpočítaní sociálneho fondu (–591,25 €), po odpočítaní depozitného účtu (−12 335,50 €), po pripočítaní zvyšku pokladnice (37,55 €) je zostatok 17 801,94 € a náš výsledok hospodárenia je 11 769,55 €, čo je rozdiel 6 032,73 €. Tu vidieť, akoby rezervný fond nebol čerpaný. Obec v roku 2018 hospodárila s prebytkovým bežným rozpočtom a so schodkovým kapitálovým rozpočtom. Celkové hospodárenie obce bolo prebytkové, obec dosiahla prebytok 5 736,82 €.

Schodok obce – spôsob financovania a finančná kontrola

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V príspevku vysvetlíme problematiku zisťovania schodku rozpočtu obce na aplikačnom príklade, z ktorého by mal byť zrejmý spôsob financovania schodku rozpočtu obce, ktorý potvrdzuje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

Príprava obcí na zostavenie rozpočtu na roky 2020 – 2022

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V príspevku chceme upozorniť na vydanie „Príručky na zostavenie rozpočtu na roky 2020 až 2022“ (ďalej len „príručka“). Ministerstvo financií SR príručku vydalo vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/009168/2019-411 v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).

Účtovanie výsledku hospodárenia v obci

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V príspevku vysvetlíme problematiku zisťovania prebytku, resp. schodku rozpočtu obce a následne účtovania výsledku rozpočtového hospodárenia na aplikačnom príklade, z ktorého by mal byť zrejmý postup obce v rámci zúčtovania príjmov a výdavkov obce a vyčíslenia prebytku rozpočtu obce.

Účtovanie príspevku na rekreáciu a základná finančná kontrola

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Podmienky poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancom upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) v novom ustanovení § 152a (novelou Zákonníka práce zákonom č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).

Pečiatka základnej finančnej kontroly

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Žiadame o overenie formálnej správnosti našej pečiatky základnej finančnej kontroly (prepis pečiatky je uvedený na ďalšej strane):

Zostavenie záverečného účtu obce za rok 2018

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Rubrika: Hospodárenie

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V príspevku sa venujeme zostaveniu záverečného účtu obce. Cieľom je upozorniť na základné zmeny pri zverejňovaní záverečného účtu obce. Zodpovieme na najčastejšie kladené otázky, ktoré súvisia so zostavením záverečného účtu obce a najmä s výpočtom výsledku rozpočtového hospodárenia obce.

Aktuálne vydanie

10/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
10/2019
Ročnik 2019

Zobraziť