Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zdaňovanie služieb daňou z pridanej hodnoty v roku 2022

Dátum: Autor/i: Ing. Marcela Rabatinová, PhD. Rubrika: Z praxe

Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri službách je potrebné určiť miesto ich dodania. Slovenskou daňou z pridanej hodnoty sa zdaňujú iba tie zdaniteľné obchody, ktoré majú miesto dodania na území SR. Pri určení miesta dodania služby platí, že ak sa na službu nevzťahuje niektoré z osobitných pravidiel určenia miesta dodania služby podľa § 16 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), uplatňuje sa jedno z dvoch základných pravidiel podľa § 15 zákona o DPH v závislosti od postavenia príjemcu služby, t. j. či je služba dodaná zdaniteľnej osobe (§ 15 ods. 1 zákona o DPH) alebo osobe inej ako zdaniteľnej (§ 15 ods. ods. 2 zákona o DPH).

Predmetom dane je podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona o DPHdodanie (poskytnutie) služby za protihodnotu,
s miestom dodania v tuzemsku
a za podmienky, že je uskutočnené
zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby
(osoby vykonávajúce nezávisle ekonomickú činnosť). Na to, aby bola služba správne zdanená, musí poskytovateľ (dodávateľ) služby určiť:
-
druh služby
,
-
postavenie
príjemcu služby
(zdaniteľná alebo nezdaniteľná osoba),
-
miesto dodania služby
(uplatnenie osobitného pravidla podľa § 16 zákona o DPH alebo jedného z dvoch základných pravidiel podľa § 15 zákona o DPH),
-
osobu, ktorá je povinná platiť daň podľa § 69 zákona o DPH
(dodávateľ alebo príjemca služby; v prípade cezhraničných služieb, resp. vybraných tuzemských služieb pre zdaniteľnú osobu dochádza k prenosu daňovej povinnosti na príjemcu služby - tzv. reverse charge mechanizmus).
Od 1.7.2021
sú v platnosti viaceré zmeny týkajúce sa zdaňovania služieb daňou z pridanej hodnoty, napr.:
-
§ 16a zákona o DPH
- Zaviedlo sa
osobitné miesto dodania podľa § 16a zákona o DPH,
a to pre dodanie tzv. digitálnych služieb (elektronických služieb, telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania) nezdaniteľným osobám na území EÚ a tiež pre predaj tovaru na diaľku na území EÚ (zdanenie v štáte usadenia poskytovateľa služby, resp. v štáte, kde sa preprava tovaru začína po splnení určitých podmienok). V prípade nesplnenia podmienok podľa § 16a ods. 1 zákona o DPH, sa miesto dodania digitálnych služieb poskytovaných nezdaniteľným osobám usadeným v inom členskom štáte ako je členský štát usadenia poskytovateľa týchto služieb určí podľa § 16 ods. 14 zákona o DPH. Súčasne sa upravilo
vymedzenie prahovej hodnoty
10 000 € (tzv. obratového limitu, do ktorého nie je potrebné, aby sa poskytovateľ služby, resp. dodávateľ tovaru registroval v členskom štáte zákazníka), ktorá sa rozšírila o predaj tovaru na diaľku na území EÚ.
-
§ 68b zákona o DPH
- Dobrovoľná
osobitná úprava
uplatňovania dane pre Úniu
pri digitálnych službách
poskytovaných zdaniteľnými osobami usadenými v EÚ nezdaniteľným osobám usadeným v EÚ
sa rozšírila aj na iné služby
poskytované nezdaniteľným osobám
a predaj tovaru na diaľku
(§ 68b zákona o DPH), t.j. režim jednotného kontaktného miesta MOSS (Mini One Stop Shop) sa od 1.7.2021 zmenil na režim OSS (One Stop Shop). Zdaniteľná osoba usadená v EÚ môže využívať osobitnú úpravu uplatňovania dane pre Úniu (režim OSS) na všetky služby poskytnuté nezdaniteľným osobám usadeným v EÚ s miestom dodania podľa § 16 zákona o DPH v členských štátoch, v ktorých nie je usadená; na predaj tovaru na diaľku na území EÚ a určité domáce dodania tovaru (registrácia k osobitnej úprave dane OSS iba v členskom štáte usadenia dodávateľa - tzv. členský štát identifikácie), t.j. nemusí sa registrovať pre DPH v každom členskom štáte, v ktorom jej vzniká daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služieb nezdaniteľným osobám. Do 30.6.2021 sa uplatňoval režim MOSS iba v prípade digitálnych služieb poskytnutých nezdaniteľným osobám usadeným v EÚ s miestom dodania podľa § 16 ods. 14 zákona o DPH.
-
§ 68a zákona o DPH
- Dobrovoľná
osobitná úprava
uplatňovania dane
mimo Úniu
(režim MOSS)
pri digitálnych službách
poskytovaných zdaniteľnými osobami neusadenými v EÚ nezdaniteľným osobám usadeným v EÚ
sa rozšírila aj na iné služby
poskytované nezdaniteľným osobám (§ 68a zákona o DPH). Zdaniteľná osoba neusadená na území EÚ (dodávateľ z tretích krajín) môže využívať osobitnú úpravu uplatňovania dane mimo Úniu (režim OSS) na všetky služby poskytované nezdaniteľným osobám usadeným v EÚ s miestom dodania podľa § 16 zákona o DPH na území EÚ (za tzv. štát identifikácie pre OSS si vyberie niektorý z členských štátov, kde sa registruje pre využívanie osobitnej úpravy OSS).
Vymedzenie zdaniteľnej osoby
Pre určenie miesta dodania služby je rozhodujúce, či príjemcom služby je zdaniteľná osoba alebo nezdaniteľná osoba. Zdaniteľnou osobu je každá fyzická osoba (FO) alebo právnická osoba (PO), ktorá nezávisle vykonáva akúkoľvek ekonomickú činnosť uvedenú v § 3 ods. 2 zákona o DPH, bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.
______________________________
Poznámka:
Tuzemská zdaniteľná osoba je zdaniteľná osoba, ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava. Zahraničná zdaniteľná osoba je zdaniteľná osoba, ktorá v tuzemsku nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava.
______________________________
Poskytovateľ služby
je povinný
overiť, či príjemca služby je zdaniteľnou osobou.
Túto skutočnosť overuje prostredníctvom
platného identifikačného číslo pre DPH
(napr. prostredníctvom elektronického systému VIES, kde je možné overiť registráciu pre DPH v rámci celej EÚ), ktoré potvrdzuje, že osoba, ktorá dodáva alebo prijíma službu, koná v postavení zdaniteľnej osoby.
______________________________
Poznámka:
Ak zdaniteľná osoba má pridelené
identifikačné číslo pre DPH vo viacerých členských štátoch
, pre určenie miesta dodania služby podľa § 15 zákona o DPHje podstatné, aby poskytnuté
IČ DPH zodpovedalo sídlu alebo miestu podnikania zdaniteľnej osoby
(t.j. miestu usadenia zdaniteľnej osoby). Pojem "sídlo" a "miesto podnikania" uvedené v § 15 zákona o DPHje potrebné vykladať v súlade s pojmom "sídlo ekonomickej činnosti" definovaným v čl. 10
Vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011
z 15.3.2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice Rady 
2006/112/ESo spoločnom systéme DPH (ďalej len "vykonávacie nariadenie"). Na účely DPH je
sídlo ekonomickej činnosti v tom štáte, v ktorom sa vykonávajú funkcie ústrednej správy podniku
, t.j. miesto, kde sa prijímajú zásadné (strategické) rozhodnutia týkajúce sa riadenia podniku; miesto, kde sa nachádza registrované sídlo podniku; resp. miesto, kde sa stretáva vedenie podniku. Ak nie je možné jednoznačne určiť sídlo ekonomickej činnosti, uprednostní sa kritérium miesto, kde sa prijímajú zásadné rozhodnutia týkajúce sa riadenia podniku. Samotná existencia poštovej adresy sa nemôže považovať za miesto, kde je zriadené sídlo ekonomickej činnosti zdaniteľnej osoby.
______________________________
Osobitné postavenie vo vzťahu k prijatým službám
na účely určenia miesta dodania služby podľa § 15 a § 16 zákona o DPH má podľa § 15 ods. 4 zákona o DPH:
-
zdaniteľná osoba, ktorá okrem ekonomickej činnosti vykonáva aj činnosti, ktoré nie sú predmetom dane v tuzemsku podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo b) zákona o DPH
- táto osoba sa považuje za zdaniteľnú osobu pre všetky služby, ktoré sú jej dodané,
-
PO, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH - táto
osoba sa považuje za zdaniteľnú osobu.
Tieto osoby sa
považujú za zdaniteľné osoby iba vo vzťahu k prijatým službám
, bez ohľadu na to, či prijatá služba súvisí s ich ekonomickou činnosťou alebo
s činnosťou, ktorá nie je ekonomickou podľa § 3 ods. 2 zákona o DPH.
______________________________
Poznámka:
PO, ktorá nie je zdaniteľnou osobou
(napr. obce, rozpočtové organizácie, orgány verejnej moci, záujmové združenia) a ktorá
je registrovaná podľa § 7 zákona o DPH
, sa na účely určenia miesta dodania služby podľa § 15 a § 16 zákona o DPH
považuje za zdaniteľnú osobu. Povinnosť platiť daň v tuzemsku
podľa § 69 ods. 3 zákona o DPHjej však vznikne iba pri službe dodanej
zahraničnou osobou
z iného členského štátu alebo pri službe dodanej zahraničnou osobou z tretieho štátu
s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v tuzemsku
(na objednávke je povinná uviesť IČ DPH). Ak sú dodané služby, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 zákona o DPH, nevzniká právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľná povinnosť platiť daň v tuzemsku.
______________________________
Určenie miesta dodania služby - dve základné pravidlá (§ 15 zákona o DPH)
Pravidlá na určenie miesta dodania služieb sú založené
na postavení príjemcu služby
, t.j. či príjemca služby je zdaniteľnou osobou alebo nie je zdaniteľnou osobou. V závislosti od postavenia príjemcu služby sú v § 15 zákona o DPHvymedzené 2 základné pravidlá pre určenie miesta dodania služieb (tab. č. 1), pričom služby poskytnuté
zdaniteľným osobám
sa zdaňujú v štáte, v ktorom je
usadený príjemca služby
(§ 15 ods. 1 zákona o DPH) a služby poskytnuté
nezdaniteľným osobám
sa zdaňujú v štáte, kde je
usadený poskytovateľ služby
(§ 15 ods. 2 zákona o DPH).
Na základné pravidlo určenia miesta dodania služby pre zdaniteľnú osobu podľa § 15 ods. 1 zákona o DPHnadväzuje
pravidlo o určení osoby povinnej platiť
podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH.
Ak je služba dodaná zahraničnou osobou
(z iného členského štátu alebo z tretieho štátu)
a miesto dodania služby
podľa § 15 ods. 1 zákona o DPHje
tuzemsko, osobou povinnou platiť daň
v tuzemsku je podľa 69 ods. 3 zákona o DPH príjemca služby, a to:
-
zdaniteľná osoba
alebo
-
PO, ktorá nie je zdaniteľnou a je registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH
(na účely určenia miesta dodania služieb sa považuje za zdaniteľnú osobu podľa § 15 ods. 4 zákona o DPH, bez ohľadu na to, či sú služby určené pre jej hlavnú činnosť alebo vedľajšiu ekonomickú činnosť).
Tab. č. 1: Základné pravidlá pre určenie miesta dodania služieb v závislosti od postavenia príjemcu služby 

Príjemca služby je zdaniteľná osoba
(§ 15 ods. 1 zákona o DPH)

Príjemca služby je nezdaniteľná osoba
(§ 15 ods. 2 zákona o DPH)

Miesto dodania služby je tam, kde je usadený odberateľ služby (t. j.miesto, kde má odberateľ služby sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava),

•   tzv. princíp miesta spotreby služby (miesto sídla odberateľa).

Miesto dodania služby je tam, kde je usadený dodávateľ služby (t. j. miesto, kde má dodávateľ služby sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava),

•   tzv. princíp

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály