Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Vybrané rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH

Dátum: Autor/i: Ing. Zuzana Šidlová Rubrika: Z Európskej únie

Súdny dvor EÚ vydal viaceré zaujímavé rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH. V tomto vydaní prinášame komentár k niektorým z nich.

Uplatnenie práva na odpočítanie dane - poštové služby nesprávne oslobodené od DPH - DPH považovaná za zahrnutú do ceny služieb - pojem DPH "splatná alebo zaplatená"
C-156/20 Zipvit Ltd proti Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Predmet sporu
Britská spoločnosť Zipvit Ltd (ďalej len "Zipvit") dodáva vitamíny a minerály prostredníctvom zásielkového obchodu.
Od 1. januára 2006 do 31. marca 2010 poskytovala spoločnosť Royal Mail, poskytovateľ verejných poštových služieb v Spojenom kráľovstve, spoločnosti Zipvit poštové služby na základe individuálne dojednaných zmlúv. Tieto služby boli na základe vnútroštátnej právnej úpravy a smerníc uverejnených daňovou a colnou správou považované za oslobodené od DPH, a preto spoločnosť Royal Mail vystavila faktúry bez DPH.
Súdny dvor EÚ však 23. apríla 2009 vydal rozsudok vo veci C-357/07 TNT Post UK, z ktorého vyplynulo, že na služby poskytované verejnými poštami, ktorých podmienky boli individuálne dojednané, sa oslobodenie od DPH nevzťahuje.
Keďže sa spoločnosť Zipvit domnievala, že platby, ktoré zaplatila spoločnosti Royal Mail, treba spätne považovať za platby zahŕňajúce DPH, požiadala daňovú a colnú správu o odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe týkajúcej sa dotknutých služieb. Daňová a colná správa túto žiadosť zamietla s odôvodnením, že dotknuté služby nepodliehali DPH a spoločnosť Zipvit túto daň nezaplatila.
Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania ďalej vyplýva, že spoločnosť Royal Mail sa nepokúsila dodatočne získať od spoločnosti Zipvit ani od svojich ďalších zákazníkov nachádzajúcich sa v rovnakej situácii DPH, ktorú omylom nezaplatili, a to najmä vzhľadom na administratívne ťažkosti a náklady, ktoré by s tým súviseli, a že ani daňová a colná správa nevydala spoločnosti Royal Mail opravný daňový výmer, okrem iného z dôvodu legitímneho očakávania, ktoré v tejto súvislosti voči tejto spoločnosti vyvolala. Navyše, ani daňová a colná správa, ani spoločnosť Royal Mail už nemôžu vzhľadom na uplynutie premlčacích lehôt takéto kroky podniknúť.
Predmetom sporu bola teda otázka, či DPH môže byť považovaná za splatnú alebo zaplatenú, a teda odpočítateľnú zdaniteľnou osobou, ak:
1.
sa táto zdaniteľná osoba a jej poskytovateľ služieb na základe nesprávneho výkladu práva EÚ zo strany vnútroštátnych úradov nesprávne domnievali, že dotknuté služby sú oslobodené od DPH a v dôsledku toho vyhotovené faktúry túto daň neuvádzali, a to v situácii, keď zmluva uzavretá medzi týmito dvoma osobami stanovuje, že ak je táto daň splatná, znáša ju prijímateľ služieb na vlastné náklady, a
2.
v primeranom čase neboli podniknuté žiadne kroky k tomu, aby bola DPH získaná, takže akýkoľvek úkon poskytovateľa služieb a daňovej a colnej správy s cieľom dosiahnuť získanie nezaplatenej DPH je premlčaný.
Argumenty uvedené v rozsudku Súdneho dvora EÚ
-
Súdny dvor EÚ na úvod v súvislosti s
odpočítaním DPH
pripomenul, že:
-
právo na odpočítanie dane je neoddeliteľnou súčasťou mechanizmu DPH a v zásade nemôže byť obmedzené,
-
predovšetkým sa uplatňuje bezprostredne na všetky dane zaťažujúce plnenia uskutočnené na vstupe,
-
je však podmienené splnením požiadaviek a najmä požiadavkou, podľa ktorej
musí byť DPH,
ktorej odpočítanie sa požaduje,
splatná alebo zaplatená.
-
Súdny dvor sa ďalej zaoberal otázkou,
či možno DPH považovať za zaplatenú z dôvodu, že sa mala považovať za súčasť zaplatenej ceny,
a v tejto súvislosti konštatoval, že:
-
v spojených veciach C-249/12 a C-250/12 Tulică a Plavoşin
Súdny dvor EÚ rozhodol, že:
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály