VECNÝ POJEM: Nehnuteľnosť

zoradiť výsledky podľa:

Predaj nehnuteľnosti a povinnosti platiteľa DPH

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Platiteľ dane kúpil nehnuteľnosť za účelom jej ďalšieho predaja a uplatní si odpočítanie DPH. Od kolaudácie nehnuteľnosti uplynulo menej ako 5 rokov. V čase, keď nehnuteľnosť predá, bude táto nehnuteľnosť už 5 rokov po kolaudácii. Tento predaj bude už oslobodený od dane. Aké povinnosti vyplývajú platiteľovi dane z tohto predaja?

Úprava odpočítanej dane

Dátum:
Autor: Ing. Anna Danková
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Platiteľ dane, u ktorého v priebehu kalendárneho alebo hospodárskeho roku došlo k zmene účelu použitia investičného majetku, je povinný robiť úpravu odpočítanej dane. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) upravuje postup a podmienky úpravy odpočítanej dane v § 54, § 54a, § 54b, § 54c a § 54d.

Najčastejšie chyby pri odpočítaní dane

Dátum:
Autor: Ing. Anna Danková
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Mechanizmus zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) umožňuje platiteľovi dane z pridanej hodnoty odpočítať daň z tovarov a služieb nakúpených za účelom realizácie jeho zdaniteľných obchodov. Inštitút odpočítania dane zakladá princíp neutrality, ktorý umožňuje, aby platiteľ nebol zaťažený daňou, ktorú zaplatí v cenách tovarov a služieb, ktoré použije na uskutočnenie zdaniteľných obchodov. Zákon o DPH súčasne definuje, kedy si platiteľ dane nemôže odpočítať daň vôbec, resp. kedy si ju odpočíta v pomernej výške. Pri odpočítaní dane sa v praxi často aplikujú nesprávne postupy, na niektoré z nich poukazujeme v príspevku.

Prenájom nehnuteľnosti holdingovou spoločnosťou dcérskej spoločnosti

Dátum:
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V príspevku sa zaoberáme posúdením, či prenájom nehnuteľnosti holdingovou spoločnosťou dcérskej spoločnosti predstavuje (resp. za akých podmienok by predstavoval) priame alebo nepriame zapojenie do riadenia tejto dcérskej spoločnosti, v dôsledku ktorého sa nadobudnutie alebo držba podielov v tejto dcérskej spoločnosti považuje za ekonomickú činnosť. V súvislosti s tým sa zaoberáme aj otázkou práva na odpočítanie DPH z výdavkov vynaložených spoločnosťou na nadobudnutie podielov v tejto dcérskej spoločnosti.

Prenájom nehnuteľností mestom

Dátum:
Autor: Ing. Jaroslava Mitringová
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Mesto je vlastníkom nehnuteľností – nebytových priestorov na svojom území. Prenajíma ich podnikateľom aj nepodnikateľom na rôzne účely. Vzhľadom na to, že prenájom nehnuteľností je činnosť oslobodená od DPH podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH, môže oslobodenie od dane uplatniť aj podnikateľ – platiteľ DPH, a preto DPH neovplyvňuje cenu prenájmu. To znamená, že nemôže dôjsť k narušeniu hospodárskej súťaže.

Predaj nehnuteľnosti občanom

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Fyzická osoba (občan) nadobudla dva pozemky kúpnou zmluvou. Časť pozemku bola určená územným plánom ako orná pôda a časť ako stavebný pozemok. Ak fyzická osoba pozemky so ziskom predá a cena za jeden pozemok bude viac ako 49 790 eur, má povinnosť sa registrovať za platiteľa DPH podľa § 4 ods. 1 alebo § 4 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“)? Považuje sa predaj dvoch pozemkov v priebehu jedného roka za pravidelný príjem (ide o ekonomickú činnosť)? Čo sa považuje za príležitostný predaj?

DPH k skládkovaniu a k súvisiacim službám pre českého platiteľa DPH

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 7-8/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Slovenský platiteľ DPH dodáva pre českého platiteľa DPH služby. Český platiteľ DPH nemá na Slovensku prevádzkareň a je registrovaný pre DPH aj na Slovensku podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“).

Služby, ktoré sú dodávané českému platiteľovi DPH:

  • odvoz stavebného odpadu (stavba sa nachádza na Slovensku),
  • skládkovanie (likvidácia = ukladanie do zeme) stavebného odpadu (skládka je na Slovensku),
  • nájomné za kontajner na stavebný odpad.

Kde vzniká daňová povinnosť? Na Slovensku podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH (fakturácia na slovenskú registráciu s DPH) alebo v ČR podľa § 15 zákona o DPH (oslobodenie od dane a fakturácia na českú registráciu DPH)?

Dodanie nehnuteľnosti bez DPH

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 7-8/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Platiteľ DPH v roku 2011 kúpil nehnuteľnosť od fyzickej osoby – nepodnikateľa bez DPH. V roku 2012 boli na nehnuteľnosti vykonané opravy, z ktorých bola odpočítaná DPH. Nehnuteľnosť bola prenajímaná za cenu služby plus DPH. Spoločnosť sa rozhodla pre predaj nehnuteľnosti.

Možno predaj uskutočniť bez DPH? Aký dopad na úpravu DPH bude mať tento predaj pre platiteľa DPH?

Pravidlá v oblasti DPH týkajúce sa miesta poskytovania služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom

Dátum:
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Rubrika: Aktuálne

Číslo:
Vydanie: 1/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Európska komisia vydala vysvetlivky k pravidlám EÚ v oblasti DPH, ktoré sa týkajú určenia miesta poskytovania služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom. Vo vysvetlivkách, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2017, sa uvádzajú podkladové informácie o pravidlách týkajúcich sa miesta poskytovania služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom, ako aj vysvetlenia toho, ako by sa tieto pravidlá mali chápať podľa Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre dane a colnú úniu. Nie sú právne záväzné a nebránia členským štátom a vnútroštátnym daňovým správam, aby prijali vnútroštátne usmernenie týkajúce sa toho istého predmetu úpravy.

Úprava odpočítanej DPH pri zmene účelu použitia budovy

Dátum:
Autor: Ing. Dušan Dobšovič
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 1/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Právo na odpočítanie dane, jeho rozsah a podmienky upravujú ustanovenia § 49 až § 51 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Podmienkou odpočítania dane pri nadobudnutí majetku je jeho použitie na účely podnikania s výnimkou, ak sa tento majetok použije na plnenia oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane. Už pri obstaraní majetku musí byť zrejmé, na aké účely platiteľ dane tento majetok použije.

Aktuálne vydanie

2/2020

DPH v praxi
2/2020
Ročnik 2020

Zobraziť