VECNÝ POJEM: Investičný majetok

zoradiť výsledky podľa:

Zmeny zákona o DPH účinné od 1. januára 2020 (II.)

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

V decembrovom čísle časopisu DPH v praxi sme priniesli prvú časť článku o zmenách zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), ktoré sú účinné od 1. januára 2020. Dokončenie článku prinášame v tomto čísle nášho časopisu.

Úprava odpočítanej dane

Dátum:
Autor: Ing. Anna Danková
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Platiteľ dane, u ktorého v priebehu kalendárneho alebo hospodárskeho roku došlo k zmene účelu použitia investičného majetku, je povinný robiť úpravu odpočítanej dane. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) upravuje postup a podmienky úpravy odpočítanej dane v § 54, § 54a, § 54b, § 54c a § 54d.

Úprava dane pri investičnom majetku a spätný nájom

Dátum:
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Rubrika: Aktuálne

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Úprava dane z pridanej hodnoty odpočítanej pri investičnom majetku bola v Slovenskej republike zavedená s účinnosťou od 1. januára 2003. V zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) je samostatne upravený postup platiteľa dane pri úprave investičného majetku z dôvodu zmeny účelu jeho použitia v § 54 zákona o DPH a samostatne z dôvodu zmeny rozsahu jeho použitia na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie v § 54a zákona o DPH v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom tento investičný majetok nadobudol alebo ho vytvoril na vlastné náklady, prípadne ho uviedol do užívania.

Sledovanie zmeny účelu použitia investičného majetku a následná úprava pôvodne odpočítanej DPH od roku 2019

Dátum:
Autor: Ing. Peter Furmaník
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Platiteľ DPH môže v momente obstarania majetku odpočítať príslušnú vstupnú DPH iba v prípade, že dané vstupy použije v plnej miere na dodávky zdaňované daňou z pridanej hodnoty. Rovnako iba v prípade, že dané vstupy budú v plnej miere použité na podnikateľské účely. Ak sa však predpokladaný účel použitia, resp. použitie na dodávky podliehajúce/nepodliehajúce DPH v budúcnosti zmení, platiteľ DPH je povinný dodatočne odpočítanú DPH upraviť a rozdiel vysporiadať v daňovom priznaní k DPH. Povinnosť sledovať účel použitia v zmysle „podnikateľské vs. nepodnikateľské účely“ sa od 1. januára 2019 okrem nehnuteľností vzťahuje aj na hnuteľný investičný majetok.

Úprava odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH

Dátum:
Autor: Ing. Anna Danková
Rubrika: Aktuálne

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zákonom č. 369/2018 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), bola s účinnosťou od 1. januára 2019 zavedená úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku, ktorý používa platiteľ na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie. Dôvodom úpravy odpočítanej dane je zmena rozsahu použitia investičného majetku definovaného v § 54 ods. 2 písm. a) zákona o DPH na podnikanie a na iný účel ako podnikanie.

Úprava odpočítanej dane pri nehnuteľnostiach, ktoré boli predmetom transakcií „sale and lease back“

Dátum:
Autor: Mgr. Elvíra Ungerová
Rubrika: Z Európskej únie

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Dňa 27. marca 2019 vydal Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor EÚ“) rozsudok vo veci C-201/18 Mydibel SA proti État belge (Belgicko). Týka sa otázky úpravy odpočítanej dane pri nehnuteľnostiach, ktoré boli predmetom transakcií „sale and lease back“ (predaj a spätný prenájom), ktoré za daných okolností nepodliehali DPH.

DPH pri investičnom majetku

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Stavebná firma, ktorá podniká ako SZČO a je platiteľom DPH, postavila účelovú komunikáciu – parkovisko na pozemku, ktorý iná SZČO nemá vo vlastníctve. Náklady na túto účelovú komunikáciu boli v hodnote 22 462 eur. Súčasťou tejto účelovej komunikácie sú garáže, ktoré firma postavila vedľa tohto parkoviska. Firma dala túto účelovú komunikáciu do aktivácie (042/624) v hodnote 22 462 eur. Na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré prebehlo v auguste 2017, ju zaradila do majetku spoločnosti v hodnote 22 462 eur (021/042) – do 5. odpisovej skupiny na 20 rokov. Odpis bol vykonaný za mesiace august a september 2017 v hodnote 187,60 eura. V októbri 2017 firma predala túto účelovú komunikáciu mestu na základe kúpnej zmluvy za 1 euro. Mal by podnikateľ v tomto prípade odviesť DPH zo zostatkovej ceny účelovej komunikácie, t. j. z ceny 22 274,40 eura?

Úprava DPH odpočítanej pri investičnom majetku pri neskoršej zmene jeho použitia

Dátum:
Autor: Ing. Peter Furmaník
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 12/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Platiteľ DPH má právo odpočítať si DPH zo vstupov, ktoré použije na svoje dodávky podliehajúce DPH. Nemôže si však odpočítať DPH zo vstupov použitých na dodávky oslobodené od DPH bez práva na odpočítanie DPH. V praxi však nastáva viacero situácií, kedy sa pôvodný účel použitia týchto vstupov zmení jedným alebo druhým smerom a niekedy dokonca viackrát za sebou. Pre tzv. „investičný majetok“ stanovuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. („ďalej len „zákon o DPH“) povinnosť v takýchto prípadoch dodatočne zmeniť pôvodne odpočítanú či neodpočítanú DPH. V článku si uvedieme základné pravidlá, postup a niekoľko príkladov.

Prepočet DPH pri zmene účelu použitia bytov

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 3/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Firma zaradila do používania byty v r. 2013. Pri ich obstaraní si uplatnila 100 % odpočítanie DPH. V r. 2014 došlo k zmene účelu použitia bytov v dôsledku prenájmu FO (oslobodené od DPH). Koeficient DPH klesol z 1 na 0,79 % – došlo k zmene použitia. Firma k 31. decembru 2014 urobila úpravu DPH a vrátila rozdiel do štátnej pokladnice. V r. 2015 bol prepočítaný koeficient 0,85 %.

  • Je potrebné urobiť úpravu DPH každý rok od roku, v ktorom došlo k zmene účelu použitia, t. j. 2014? Rozdiel je vo výške 0,06 %.

V prípade predaja bytu došlo k zmene účelu požitia. Do novembra 2015 bol používaný na prenájom fyzickej osobe (oslobodený od DPH) a následne bol v novembri 2015 predaný s DPH. DPH bola v plnej výške odvedená pri predaji.

  • Má firma nárok na vrátenie DPH, ktorá bola vrátená v dôsledku zmeny účelu použitia za r. 2014?

Úprava dane z pridanej hodnoty odpočítanej pri investičnom majetku (II.)

Číslo:
Vydanie: 3/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V predchádzajúcom čísle nášho časopisu sme uverejnili článok o úprave dane z pridanej hodnoty odpočítanej pri investičnom majetku. V tomto čísle časopisu prinášame jeho pokračovanie.

Aktuálne vydanie

2/2020

DPH v praxi
2/2020
Ročnik 2020

Zobraziť