VECNÝ POJEM: Dodanie tovaru

zoradiť výsledky podľa:

Finančný lízing auta

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným sa rozhodla poskytnúť firemné auto inej spoločnosti s ručením obmedzeným formou finančného lízingu. V rámci živností má oprávnenie na finančný lízing, prenájom hnuteľných vecí, poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt a mnohé ďalšie voľné živnosti.

Potrebuje táto spoločnosť aj ďalšie povolenia, napr. licenciu od NBS na to, aby mohla poskytnúť firemné auto inej obchodnej spoločnosti formou finančného lízingu? Z hľadiska DPH [podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“)] ide o dodanie tovaru, ale odberateľ trvá na tom, že ide o službu (nájom), pokiaľ prenajímateľ nie je vyslovene licencovaný na poskytnutie finančného lízingu.

Preukázanie odoslania alebo prepravy tovaru z jedného členského štátu do iného členského štátu

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Spoločnosť S1 sídliaca na území SR so slovenským IČ DPH nakupuje tovar od firmy F2 so sídlom v Poľsku s poľským IČ DPH. Na základe kúpnej zmluvy je konečná cena za tovar vrátane dopravy z Poľska na Slovensko. Firma F2 prepravuje tovar zo svojho skladu v Poľsku priamo do prevádzok spoločnosti S1 na Slovensku. Daný stav je dokladovaný vystavenými faktúrami a dokladmi CMR. Spoločnosť F2 vyžaduje od spoločnosti S1 potvrdenie – Vyhlásenie príjemcu tovaru v zmysle čl. 45a ods. 1 písm. b) bod 1 vykonávacieho nariadenia EÚ č. 282/2011.

Je spoločnosť S1 povinná takéto vyhlásenie potvrdiť, aj keď tovar sama nedováža? Je nutné v tomto prípade potvrdiť prijatie tovaru iným dokladom, než potvrdením dodacieho listu a CMR a ako postupovať v prípade, že do obchodu nevstupuje tretia strana ako prepravca – dopravca v zmysle vykonávacieho nariadenia EÚ č. 282/2011?

Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu

Dátum:
Autor: Ing. Ján Mintál
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) je poukaz definovaný ako nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu alebo jej časť za dodanie tovaru alebo dodanie služby a na ktorom alebo v súvisiacej dokumentácii k nemu je uvedený tovar alebo služba, ktoré sa majú dodať, alebo totožnosť možných dodávateľov vrátane podmienok použitia tohto nástroja. Takýto poukaz môže mať formu listinnú alebo elektronickú.

Služobná cesta zamestnanca a DPH

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zamestnanec vyslaný na tuzemskú služobnú cestu dostane preddavok a z neho uhradí ubytovanie vo výške 80 eur. Hotel mu vydá z doklad z registračnej pokladnice, kde je rozpísaná DPH. K tomuto dokladu dostane dodací list – nedaňový doklad, na ktorom sú uvedené údaje ako názov firmy, IČO, DIČ a IČ DPH, a v texte je uvedené meno a priezvisko zamestnanca a informácia, že mu boli poskytnuté raňajky. Môže si spoločnosť z takto prijatého dokladu o ubytovaní zamestnanca uplatniť DPH v plnej výške?

Ako by sa malo postupovať v prípade, ak zamestnanec nemá poskytnutý preddavok a ubytovanie na služobnej ceste uhradí zo svojich peňazí? V ubytovacom zariadení dostane len doklad z registračnej pokladnice. Má spoločnosť nárok na odpočítanie DPH?

Účtovanie daňovej povinnosti pri preddavkových platbách

Dátum:
Autor: Ing. Ján Mintál
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Vo všeobecnosti vzniká v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) daňová povinnosť dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je pritom deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby. Pri službách vzniká daňová povinnosť v zásade dňom ich dodania.

Oceňovanie pri dodaní tovaru a služby

Dátum:
Autor: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Otázka uplatňovania cien pri dodaní tovaru a služby v režime DPH má niekoľko zaujímavých rozmerov a existuje k nej aj niekoľko rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „SD EÚ“). Predmetom tohto článku je poskytnúť stručné zhrnutie základných koncepčných súvislostí oceňovania v režime DPH a prehľad najvýznamnejších rozhodnutí SD EÚ.

Určovanie základu dane pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku

Dátum:
Autor: Ing. Ján Mintál
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Základom dane na účely dane z pridanej hodnoty je pri dodaní tovaru a služby všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od svojho odberateľa – príjemcu plnenia alebo od inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Protihodnotou za plnenie sa rozumie odplata, ktorá nemusí byť vždy platená v peniazoch, ale môže ísť aj o platenie inou formou, napr. v naturáliách, ktorú vždy možno vyjadriť v peniazoch.

Vplyv podvodného konania na strane nadobúdateľa na uplatnenie oslobodenia od DPH

Dátum:
Autor: Ing. Zuzana Šidlová
Rubrika: Z Európskej únie

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa vplyvu podvodného konania na strane nadobúdateľa na uplatnenie oslobodenia od DPH pri vývoze tovaru – C‑653/18 Unitel sp. z o.o. proti Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Najčastejšie chyby pri odpočítaní dane

Dátum:
Autor: Ing. Anna Danková
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Mechanizmus zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) umožňuje platiteľovi dane z pridanej hodnoty odpočítať daň z tovarov a služieb nakúpených za účelom realizácie jeho zdaniteľných obchodov. Inštitút odpočítania dane zakladá princíp neutrality, ktorý umožňuje, aby platiteľ nebol zaťažený daňou, ktorú zaplatí v cenách tovarov a služieb, ktoré použije na uskutočnenie zdaniteľných obchodov. Zákon o DPH súčasne definuje, kedy si platiteľ dane nemôže odpočítať daň vôbec, resp. kedy si ju odpočíta v pomernej výške. Pri odpočítaní dane sa v praxi často aplikujú nesprávne postupy, na niektoré z nich poukazujeme v príspevku.

Dávkovač vody a DPH

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Maďarská Kft. je registrovaná na Slovensku ako zahraničná osoba podľa § 5 zákona o DPH. Dodáva stavebné práce (v tuzemsku) podľa § 69 ods. 12 iným platiteľom na Slovensku (títo platitelia sú registrovaní aj podľa § 4, aj podľa § 5 zákona o DPH.) Maďarská Kft. má aj organizačnú zložku na Slovensku a stálu prevádzkareň podľa zákona o dani z príjmov. Prenajíma dlhodobo dávkovače vody od slovenského platiteľa, ktoré sú umiestnené v Bratislave. V každom mesiaci sú vyhotovené 2 faktúry: v jednej je fakturovaný mesačný prenájom dávkovača a v druhej faktúre je fakturovaný samotný tovar: napr. voda, náplň tlakovej nádoby, pohárik. Podľa nás ide o službu, a preto slovenský platiteľ pri určení miesta dodania musí uplatniť § 15 ods. 1 zákona o DPH, t. j. tuzemská zdaniteľná osoba fakturuje službu bez DPH (prenos daňovej povinnosti na odberateľa) a musí uvádzať IČ DPH odberateľa s prefixom HU. Ak posudzujeme druhú faktúru ako tovar, vtedy by sa malo postupovať podľa § 69 odsek 1 zákona o DPH, ale aj vtedy by sme odporučili uvádzať IČ DPH odberateľa s prefixom HU (princíp refundácie). Naša otázka je, či ide o službu alebo o tovar podľa zákona o DPH? Máme posudzovať uvedené dve faktúry zvlášť? Jednu ako službu, druhú ako tovar?

Aktuálne vydanie

5/2020

DPH v praxi
5/2020
Ročnik 2020

Zobraziť