VECNÝ POJEM: Daň z pridanej hodnoty

zoradiť výsledky podľa:

Švajčiarska spoločnosť a obchodovanie v rámci EÚ

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Švajčiarska spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH vo Švajčiarsku, získala zaujímavú zákazku v Rakúsku. Podstatou zákazky je nákup počítačov z Nemecka a ich následný predaj do Rakúska. Nemecká firma, dodávateľ počítačov, vystavuje faktúru s nemeckou DPH. Počítače sú zaslané do sídla švajčiarskej spoločnosti, ktorá ich následne predá do Rakúska.

  • Má švajčiarska spoločnosť povinnosť uhradiť clo a švajčiarsku DPH pri dovoze tohto tovaru?
  • Vznikne tejto spoločnosti nárok na vrátenie uhradenej DPH po dodaní tovaru rakúskemu odberateľovi?

Komentár k novele zákona o DPH (II.)

Dátum:
Autor: JUDr. Alena Zuziková
Rubrika: Aktuálne
Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

V predchádzajúcom čísle časopisu DPH v praxi sme priniesli 1. časť komentára k novele zákona o DPH. V dnešnom čísle si môžete prečítať jeho pokračovanie, v ktorom sa zameriame na nové pravidlo týkajúce sa priradenia prepravy v prípadoch reťazových obchodov, na ubytovacie služby, na ktoré nie je možné uplatniť oslobodenie od DPH, ako aj na nové ustanovenie súvisiace s opravou odpočítanej dane.

Oceňovanie pri dodaní tovaru a služby

Dátum:
Autor: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Otázka uplatňovania cien pri dodaní tovaru a služby v režime DPH má niekoľko zaujímavých rozmerov a existuje k nej aj niekoľko rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „SD EÚ“). Predmetom tohto článku je poskytnúť stručné zhrnutie základných koncepčných súvislostí oceňovania v režime DPH a prehľad najvýznamnejších rozhodnutí SD EÚ.

Určovanie základu dane pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku

Dátum:
Autor: Ing. Ján Mintál
Rubrika: Z praxe

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Základom dane na účely dane z pridanej hodnoty je pri dodaní tovaru a služby všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od svojho odberateľa – príjemcu plnenia alebo od inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Protihodnotou za plnenie sa rozumie odplata, ktorá nemusí byť vždy platená v peniazoch, ale môže ísť aj o platenie inou formou, napr. v naturáliách, ktorú vždy možno vyjadriť v peniazoch.

Podvodné konanie – požiadavka identifikácie a overenia registrácie dodávateľa

Dátum:
Autor: Ing. Zuzana Šidlová
Rubrika: Z Európskej únie

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa povinnosti identifikácie a overenia registrácie dodávateľa, ktorý sa zúčastnil na DPH podvode, vo väzbe na právo na odpočítanie DPH u kupujúceho – C‑329/18 Valsts ieņēmumu dienests proti „Altic“ SIA.

Predaj nehnuteľnosti a povinnosti platiteľa DPH

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Platiteľ dane kúpil nehnuteľnosť za účelom jej ďalšieho predaja a uplatní si odpočítanie DPH. Od kolaudácie nehnuteľnosti uplynulo menej ako 5 rokov. V čase, keď nehnuteľnosť predá, bude táto nehnuteľnosť už 5 rokov po kolaudácii. Tento predaj bude už oslobodený od dane. Aké povinnosti vyplývajú platiteľovi dane z tohto predaja?

Zásielkový predaj tovaru nadobudnutého v Poľsku

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Slovenská spoločnosť – platiteľ DPH – chce predávať tovar formou zásielkového predaja, ktorý by kupovala priamo od poľského dodávateľa, platiteľa DPH, ­avšak tovar by za slovenskú spoločnosť platiteľa DPH zasielala poľská spoločnosť priamo zákazníkovi do Čiech, resp. na Slovensko pod hlavičkou slovenskej spoločnosti. Aké povinnosti má slovenská spoločnosť, platiteľ DPH? Musí sa registrovať v Poľsku za platiteľa DPH? Musí sa registrovať za platiteľa DPH v Čechách? Musí riešiť aj daň z príjmov v Poľsku?

Komentár k novele zákona o DPH (I.)

Dátum:
Autor: Mgr. Mojmír Beňo
Rubrika: Aktuálne
Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Dňa 15. októbra 2019 Národná rada Slovenskej republika schválila zákon č. 368/2019 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2020 mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „novela zákona o DPH“ a „zákon o DPH“).

Zmeny zákona o DPH účinné od 1. januára 2020 (II.)

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

V decembrovom čísle časopisu DPH v praxi sme priniesli prvú časť článku o zmenách zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), ktoré sú účinné od 1. januára 2020. Dokončenie článku prinášame v tomto čísle nášho časopisu.

Služby prevádzkovania bankomatov nie sú oslobodené od DPH

Dátum:
Autor: Mgr. Elvíra Ungerová
Rubrika: Z Európskej únie

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor EÚ“) vydal 3. októbra 2019 rozsudok vo veci C-42/18 Finanzamt Trier proti Cardpoint GmbH. Zaoberal sa v ňom DPH otázkou, či služby prevádzkovania bankomatov vrátane vkladania bankoviek a inštalácie príslušného hardvéru a softvéru predstavujú „transakcie týkajúce sa platieb“ oslobodené od DPH.

Aktuálne vydanie

2/2020

DPH v praxi
2/2020
Ročnik 2020

Zobraziť