Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Skupina a daňové súvislosti

Dátum: Autor/i: Ing. Ján Mintál Rubrika: Aktuálne

Podľa článku 11 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty môže členský štát považovať za jednu zdaniteľnú osobu osoby usadené na území členského štátu, ktoré sú síce právne nezávislé, ale súčasne sú vzájomne úzko prepojené finančnými, ekonomickými a organizačnými väzbami. Možnosť takejto skupinovej registrácie ako zjednodušenie uplatňovania dane z pridanej hodnoty pre zdaniteľné osoby, je v slovenskej legislatíve v obsiahnutá v rámci § 4a a § 4b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“).

Jednou z najdôležitejších výhod vytvorenia skupiny na účely DPH je skutočnosť, že dodávky tovarov a služieb uskutočnené vo vnútri skupiny, t.j. medzi jednotlivými členmi skupiny sa nepovažujú za zdaniteľné obchody, a teda sa nezdaňujú daňou z pridanej hodnoty. Tieto dodávky medzi jednotlivými členmi skupiny sa na účely DPH považujú len za "vnútorné dodania" v rámci jednej osoby, z čoho vyplýva, že na tieto dodávky sa neuplatňuje DPH (faktúry medzi jednotlivými členmi skupiny sú navzájom vystavované bez uplatnenia DPH), pretože nie sú predmetom dane. Dani z pridanej hodnoty podliehajú však všetky dodania tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku uskutočnené skupinou pre iné osoby ako členov skupiny, t.j. pre tretie osoby. Všetky dodávky tovarov a služieb poskytnuté jednotlivými členmi skupiny tretím osobám
sa považujú na účely DPH za poskytnuté skupinou, nie jednotlivými členmi.
Vznik daňovej povinnosti
Skupina sa na účely DPH považuje za jednu zdaniteľnú osobu. Má rovnaké povinnosti ako akákoľvek iná zdaniteľná osoba, čo znamená, že aj daňová povinnosť skupine ako jednému platiteľovi dane vzniká rovnakým spôsobom ako akémukoľvek inému platiteľovi dane. Dani z pridanej hodnoty podliehajú všetky dodania tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku uskutočnené skupinou pre iné osoby ako členov skupiny, t.j. pre tretie osoby. Pri dodávkach tovarov a služieb, ktoré sú uskutočnené vo vnútri skupiny, t.j. medzi jednotlivými členmi skupiny, daňová povinnosť nevzniká.
V prípade, ak by člen skupiny ešte ako samostatný platiteľ dane prijal zálohovú platbu na "budúcu" dodávku tovaru osobe, ktorá sa stane členom skupiny a dodávka sa uskutoční po vzniku skupiny, daňová povinnosť z prijatej platby by vznikla podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH dňom prijatia platby. Dôležitá je teda skutočnosť momentu prijatia platby, a následné dodanie tovaru v čase po vzniku skupiny už nie je predmetom dane.
Nárok na odpočítanie DPH
Ako bolo spomenuté, všetky dodávky tovarov a služieb, ktoré uskutočnia jednotliví členovia skupiny voči tretím osobám sa považujú za uskutočnené skupinou voči tretím osobám a takisto všetky tovary a služby, ktoré prijmú jednotliví členovia skupiny, sa považujú za plnenia prijaté skupinou. Na základe ustanovenia § 49 ods. 2 zákona o DPH môže skupina ako platiteľ dane odpočítať od dane, ktorú je povinná platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Na skupinu sa tiež vzťahujú aj všetky ostatné ustanovenia upravujúce podmienky a spôsob odpočítania dane stanovené v § 49 až § 51 zákona o DPH ako aj ustanovenia týkajúce sa opravy odpočítanej dane podľa § 53, § 53a, § 53b zákona o DPH.
Skupina ako platiteľ dane nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb podľa § 49 ods. 2 zákona o DPH, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 42 zákona o DPH, s výnimkou poisťovacích služieb podľa § 37 zákona o DPH a finančných služieb podľa § 39 zákona o DPH, ak sú poskytnuté zákazníkovi, ktorý nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko na území Európskej únie, alebo ak sú tieto služby priamo spojené s vývozom tovaru mimo územia Európskej únie.
Ak skupina ako platiteľ použije tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže odpočítať daň, a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých nemôže odpočítať daň podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH, je povinná postupovať pri výpočte pomernej výšky dane, ktorú môže odpočítať, podľa § 50 zákona o DPH.
Príklad č. 1:
Skupinu na účely DPH tvoria spoločnosti ALFA a BETA. Obe spoločnosti sa zaoberajú obchodnou a stavebnou činnosťou. Spoločnosť ALFA nakúpila stavebný materiál v hodnote 6 000 € vrátane DPH. Časť z nakúpeného stavebného materiálu predala spoločnosť ALFA spoločnosti BETA v cene 2 750 €. Pri predaji spoločnosť ALFA neuplatnila DPH, pretože išlo o dodávku vo vnútri skupiny. Spoločnosť BETA nakúpený stavebný materiál použila pri vykonaní stavebných prác pre svojho zákazníka spoločnosť X - platiteľa DPH, pričom pri fakturácii stavebných prác uplatnila prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH. Zvyšnú časť z nakúpeného stavebného materiálu spoločnosť ALFA predala svojmu zákazníkovi spoločnosti Y, a to v cene 5 000 € + 1 000 € DPH.
Skupine vznikol nárok na odpočítanie dane z nakúpeného stavebného materiálu v plnom rozsahu, t.j. vo výške 1 000 € DPH, pretože tento materiál použila na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ dane.
* * *
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály