Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Refakturácia služieb medzi organizačnými zložkami

Dátum: Autor/i: Ing. Marián Drozd Rubrika: Poradňa

Spoločnosť účtuje pre organizačnú zložku v Slovenskej republike, ktorú zriadila zahraničná spoločnosť zo štátov Európskej únie. Táto spoločnosť má zriadenú organizačnú zložku aj v Českej republike. Vedúci organizačnej zložky na Slovensku je zamestnancom českej organizačnej zložky. Je pridelené IČ DPH na Slovensku aj v ČR a zriaďovateľ je taktiež platiteľom DPH v zahraničí. Koncom roka preúčtováva zriaďovateľ pre slovenskú organizačnú zložku spoločné náklady vedenia spoločnosti, rozpočítané podľa obratov. Takisto aj česká organizačná zložka preúčtováva spoločné náklady za vedenie organizačnej zložky na Slovensku.

Podliehajú prijaté faktúry (Proforma invoice) od zriaďovateľa aj od sesterskej organizačnej zložky v CZ zdaneniu DPH a môže sa zároveň odpočítať DPH na Slovensku?

Podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") predmetom dane je poskytnutie (dodanie) služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby. Pri dodaní služby teda musí existovať dodávateľ služby ako aj odberateľ služby, teda dve osoby s právnou subjektivitou.
Zo znenia otázky vyplýva, že ide o poskytnutie služieb v rámci jednej zdaniteľnej osoby, t.j. o dodávky služieb medzi organizačnými útvarmi toho istého subjektu. Takéto služby nie sú predmetom dane na účely zákona o DPH.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.