Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Kúpa použitého nákladného vozidla v zahraničí od neplatiteľa DPH

Dátum: Autor/i: Ing. Marián Drozd Rubrika: Poradňa

Spoločnosť dostala faktúru od neplatiteľa DPH z Poľska za nákup použitého nákladného vozidla. Má v tomto prípade nárok na odpočet DPH na vstupe pri samozdanení, alebo to nepodlieha samozdaneniu?

Zo znenia otázky predpokladáme, že kupujúci (ďalej len "tuzemský platiteľ DPH") bude vozidlo používať pre svoju bežnú činnosť.
Na účely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH") sa nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu. Na tento účel nie je podstatné, od koho bol tovar obstaraný.
Podľa § 11 ods. 8 zákona o DPH za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje aj použitie tovaru zdaniteľnou osobou na účely jej podnikania, ktorý je ňou alebo na jej účet odoslaný alebo prepravený do tuzemska z členského štátu, v ktorom zdaniteľná osoba v rámci svojho podnikania tento tovar vyrobila, vyťažila, spracovala, kúpila, nadobudla z iného členského štátu alebo doviezla z územia tretieho štátu, ak by sa premiestnenie tovaru z tuzemska do iného členského štátu považovalo za dodanie tovaru za protihodnotu podľa § 8 ods. 4 zákona o DPH.
V danom prípade tuzemský platiteľ kúpil tovar (nákladné vozidlo) v inom členskom štáte, ktorý bol prepravený do tuzemska, a teda podľa § 11 ods. 8 zákona o DPH ide o nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu. V zmysle § 69 ods. 6 zákona o DPH je tuzemský platiteľ povinný platiť DPH v SR z takto nadobudnutého nákladného vozidla. Podľa § 49 ods. 2 písm. c) zákona o DPH tuzemský platiteľ môže odpočítať DPH, pokiaľ zakúpené nákladné vozidlo bude používať na plnenia, pri ktorých inak vzniká nárok na odpočítanie dane.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.