Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Doklady a účtovanie dodávok do Rakúska

Sme slovenská spoločnosť „A“, s. r. o., mesačný platiteľ DPH. Daňovú registráciu v iných štátoch EÚ nemáme. Získali sme prvú zákazku na dodávku hrubej stavby v Rakúsku. Máme subdodávateľskú zmluvu na dodávku hrubej stavby v Rakúsku pre vyššieho dodávateľa – slovenskú spoločnosť „VD“, s. r. o., s daňovou registráciou v Rakúsku. Náš subdodávateľ − slovenská spoločnosť „DB“, s. r. o, výrobca betónu – dodáva pre nás betón na stavbu v Rakúsku vlastnými dopravnými prostriedkami. Dodací list obsahuje všetky náležitosti tovaru a dopravného prostriedku, miesto dodania (stavba v Rakúsku), dodávateľ spoločnosť „DB“, odoberateľ spoločnosť „A“.

  • Ako a kam uviesť IČ DPH rakúskej registrácie „VD“( v zmluvnom vzťahu dodávky betónu nevystupuje a my túto registráciu nemáme)?
  • Ako má vyzerať faktúra od „DB“ voči našej spoločnosti „A“ – aké náležitosti musí obsahovať a ako je to s účtovaním DPH medzi spoločnosťami „DB“ a „A“?
  • Ako môžeme nakupovať prípadné subdodávky priamo v Rakúsku? Keď nemáme daňovú registráciu v Rakúsku, môžeme prefakturovať subdodávky na spoločnosť„VD“ pre uskutočnenie zápočtu u nej?

V danom prípade slovenská spoločnosť A poskytuje služby, a to stavebné práce. Keďže ide o stavebné práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Rakúsku, miesto ich dodania je Rakúsko, teda iný členský štát [§ 16 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“)]. Z toho dôvodu slovenská spoločnosť A pri fakturácii služieb pre VD, resp. pri zdaňovaní dodaných služieb nepostupuje podľa zákona o DPH platného v SR, ale sa musí riadiť predpisom platným v Rakúsku vrátane vystavovania príslušných dokladov. Slovenská spoločnosť A je povinná vyhotoviť faktúru podľa zákona o DPH len za predpokladu, ak osobou povinnou platiť daň v Rakúsku je príjemca služby (spoločnosť VD) a nie dodávateľ služby. Táto skutočnosť vyplýva z ustanovenia § 72 ods. 1 písm. b) zákona o DPH.

Spoločnosť DB dodáva spoločnosti A betón. Na účely zákona o DPH ide o dodanie tovaru s prepravou, pričom zdaniteľný obchod uskutočňuje spoločnosť DB. Miesto dodania tovaru sa určí na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH, podľa ktorého miestom dodania tovaru, ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorej má byť tovar dodaný, začína uskutočňovať. Ak spoločnosť DB dopravuje betón do Rakúska zo Slovenskej republiky, miesto dodania je Slovenská republika, preto spoločnosť DB vystaví faktúru s náležitosťami podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH (t. j. so slovenskou sadzbou DPH).

Ak slovenská spoločnosť A bude nakupovať subdodávky v Rakúsku, dodávatelia sa budú riadiť zákonom o DPH platným v Rakúsku, pretože miesto dodania subdodávok je Rakúsko. Dodávatelia ich budú zdaňovať podľa predpisu o DPH platného v Rakúsku. Pri refakturácii subdodávok spoločnosti VD bude spoločnosť A taktiež postupovať podľa predpisu platného v Rakúsku.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.