Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zmeny v zákone o účtovníctve pre rok 2022

Dátum: Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Cieľom tohto príspevku je upozorniť na najdôležitejšie zmeny zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) platné pre rok 2022.

Zákonom č. 198/2020 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len "zákon č. 198/2020 Z.z.") došlo pre rok 2022 k zvýšeniu veľkostných kritérií pre overovanie účtovnej závierky audítorom.
Pri overovaní účtovnej závierky (ďalej len "ÚZ") audítorom sa posudzujú dve po sebe idúce účtovné obdobia, t.j. pri ÚZ zostavenej k 31.12.2022 je to za rok 2022 a za rok 2021.
Veľkostné kritériá platné pre rok 2022
Podmienky overenia účtovnej závierky audítorom Účinné od 1. 1. 2022
Celková suma majetku 4 000 000 €
Čistý obrat 8 000 000 €
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 50
Veľkostné kritériá platné na rok 2021
Podmienky overenia účtovnej závierky audítorom Účinné od 1. 1. 2021
Celková suma majetku 3 000 000 €
Čistý obrat 6 000 000 €
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 40
Ak účtovná jednotka (ďalej len "ÚJ") v každom roku osobitne splní dve z uvedených podmienok, musí mať ÚZ za rok 2022 overenú audítorom. Ak tieto podmienky v jednom roku splní, v druhom nesplní, alebo nesplní podmienky ani v jednom roku, potom ÚZ za rok 2022 nemusí mať overenú audítorom.
Od 1.1.2022 vstúpil do platnosti zákona č. 456/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. a ktorá prináša tieto najdôležitejšie zmeny:
Zmeny v zákone o účtovníctve v nadväznosti na novelu Obchodného zákonníka
V § 1 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve
sa spresňuje vymedzenie osôb, ktoré sa považujú za ÚJ. Ide o:
-
právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR,
-
zahraničné PO, ak na území SR podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov;
-
zahraničné FO a slovenské FO, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov, t.j. ak vedú účtovníctvo.
Pri zahraničných FO zákon o účtovníctve odkazuje na § 21 ods. 4 písm. a) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len "Obchodný zákonník") a pri zahraničných PO na § 21 ods. 4 písm. b) Obchodného zákonníka. Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území SR vzniká ku dňu:
-
vzniku živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, a to v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v živnostenskom registri alebo inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom -
ide o zahraničnú FO,
alebo
-
zápisu podniku alebo organizačnej zložky podniku
zahraničnej PO
do obchodného registra, a to v rozsahu zapísaného predmetu podnikania; návrh na zápis podáva zahraničná PO.
Od 1.1.2022 sa zákon o účtovníctvevzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré
nie sú
ÚJ:
-
ktoré majú trvalý pobyt na území SR, ak im vzniknú povinnosti v súvislosti s
uchovávaním účtovnej dokumentácie
ÚJ, ktorá zaniká bez právneho nástupcu alebo končí podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť, alebo
-
ktorým vznikla povinnosť uloženia dokumentov do registra ÚZ podľa § 23a ods. 10 zákona o účtovníctve, t.j.
účtovné dokumenty je povinný do registra ÚZ uložiť štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti z obchodného registra
.
Zmeny týkajúce sa účtovnej dokumentácie
Podľa § 4 ods. 6 zákona o účtovníctve účtovnými záznamami sú najmä účtovné doklady (napr. faktúra, príjmový pokladničný doklad, výdavkový pokladničný doklad, a pod.), účtovné zápisy, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, účtový rozvrh, účtovná závierka, výročná správa. Jednotlivé účtovné záznamy sa môžu zoskupovať do účtovných záznamov obsahujúcich súhrnnú informáciu (súhrnný účtovný záznam).
V siedmej časti zákona o účtovníctve - Účtovná dokumentácia - sa nanovo určujú ustanovenia:
-
§ 31 - Účtovný záznam,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály