Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zdedený a darovaný majetok z hľadiska zákona o dani z príjmov (2. časť)

Dátum: Rubrika: Problémy z praxe Zo seriálu: Zdedený a darovaný majetok z hľadiska zákona o dani z príjmov

Dedičstvo je upravené v ustanovení § 460 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“). Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dediť je možné zo zákona alebo zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.

Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.
Dedenie z hľadiska zákona o dani z príjmov
Majetok získaný dedením
Majetok získaný dedením a špecifické vybrané úpravy nadväzujúce na dedenie (príjem z predaja nehnuteľnosti)
Vychádzajúc zo základnej definície zdaniteľnosti príjmu, je takýmto zdaniteľným príjmom len príjem, ktorý je predmetom dane, pričom tento nie je od dane oslobodený ani podľa ZDP a ani podľa medzinárodnej zmluvy.
V prípade majetku nadobudnutého zdedením, je práve hodnota tohto majetku v momente nadobudnutia dedením vymedzená ako výnimka z predmetu dane uvedená v § 3 ods. 2 písm. a) ZDP. Podľa tohto citovaného ustanovenia predmetom dane nie je príjem získaný dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí (ďalej len "nehnuteľnosť") alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty s výnimkou príjmu z neho plynúceho.
Uvedené znamená, že v okamihu nadobudnutia vlastníctva dedením k nehnuteľnosti, hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty, daňovník získal príjem (peňažný alebo nepeňažný), ktorý však v tomto momente nie je u daňovníka (dediča) predmetom dane.
Ak však zo zdedenej nehnuteľnosti, hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty plynie príjem, tento už je predmetom dane, ktorý, ak nie je oslobodený od dane je zdaniteľným príjmom.
Príklad č. 10:
Daňovník zdedil nehnuteľnosť, ktorú dal do prenájmu. Aký vplyv má uvedená situácia na zdanenie?
Hodnota tejto nehnuteľnosti v momente jej nadobudnutia dedením je príjmom vylúčeným z predmetu dane podľa § 3 ods. 2 písm. a) ZDP.
Ak ale dedič dá túto zdedenú nehnuteľnosť do prenájmu, príjem ktorý mu z prenájmu plynie je už zdaniteľným príjmov. V prípade prenájmu nehnuteľnosti, kde dedič poskytuje len základné služby spojené s prenájmom (napr. zabezpečuje dodávku energií, upratovanie spoločných priestorov...) resp. nejde o prenájmom nehnuteľnosti, ktorú by dedič zahrnul do obchodného majetku v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti, je tento príjem zdaniteľným príjmom zahrňovaným medzi príjmy podľa § 6 ods. 3 ZDP. K týmto príjmom sa viaže oslobodenie od dane, a to vo výške nepresahujúcej 500 € ročne podľa § 9 ods. 1 písm. g) ZDP.
* * *
Príklad č. 11:
Fyzická osoba nadobudla na základe uznesenia o dedičstve po zomrelom poručiteľovi nehnuteľnosť v hodnote 150 000 €. Je tento príjem predmetom dane a vzniká fyzickej osobe povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní?
Nepeňažný príjem vo forme nehnuteľnosti nadobudnutej priamo na základe osvedčenia o dedičstve nie je predmetom dane z príjmov a dedičovi nevzniká povinnosť tento príjem uvádzať v daňovom priznaní.
* * *
Príklad č. 12:
Na základe osvedčenia o dedičstve po zomrelom poručiteľovi nadobudol jeden z dedičov nehnuteľnosť do svojho výlučného vlastníctva s tým, že bol povinný druhému dedičovi vyplatiť finančnú čiastku rovnajúcu sa polovici z hodnoty nehnuteľnosti. Vzniká fyzickej osobe ako dedičovi povinnosť tento príjem v hotovosti priznať v daňovom priznaní a zaplatiť daň?
Nakoľko aj vyplatenie finančnej náhrady dedičovi vyplýva z uznesenia o dedičstve, tento príjem nie je predmetom dane z príjmov a dedičovi nevzniká povinnosť tento príjem uvádzať v daňovom priznaní.
* * *
Príklad č. 13:
Daňovník nadobudol umelecký obraz v hodnote 10 000 € dedením po svojom otcovi. Tento obraz predal za cenu 80 000 €. Podlieha príjem z predaja obrazu dani z príjmov?
Príjem z predaja obrazu je predmetom dane z príjmov, nakoľko ide už o príjem plynúci z príjmu získaného dedením. Tento príjem z predaja hnuteľnej veci je však od dane z príjmov oslobodený a daňovníkovi nevzniká v súvislosti s týmto príjmom žiadna daňová povinnosť.
* * *
Príklad č. 14:
Fyzická osoba nadobudla na základe uznesenia o dedičstve po zomrelom poručiteľovi nehnuteľnosť v hodnote 200 000 €. Túto nehnuteľnosť predala za 250 000 €. Je príjem z predaja nehnuteľnosti predmetom dane a vzniká fyzickej osobe povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní?
Nepeňažný príjem vo forme nehnuteľnosti nadobudnutej priamo na základe osvedčenia o dedičstve v sume 200 000 € nie je predmetom dane z príjmov a dedičovi pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením nevzniká povinnosť tento nepeňažný príjem priznať v daňovom priznaní. Príjem z predaja tejto nehnuteľnosti vo výške 250 000 € však už je predmetom dane z príjmov, ktorý môže byť u dediča od dane oslobodený, ak uplynulo aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva poručiteľa, ak išlo o dedenie v priamom rade alebo niektorým z manželov, alebo ak uplynulo aspoň päť rokov odo dňa smrti poručiteľa (moment nadobudnutia nehnuteľnosti dedením podľa ustanovení Občianskeho zákonníka) do dňa predaja nehnuteľnosti, ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá dedením v nepriamom rade.
* * *
Príklad č. 15:
Fyzická osoba nadobudla na základe uznesenia o dedičstve po zomrelom manželovi obchodný podiel v obchodnej spoločnosti. Má fyzická osoba (manželka) povinnosť tento príjem vyčíslený v uznesení o dedičstve zdaniť?
Nepeňažný príjem vo forme nadobudnutia obchodného podielu v obchodnej spoločnosti na základe uznesenia o dedičstve nie je predmetom dane z príjmov a dedičovi nevzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní. Ak by však manželka dosiahla príjem z prevodu tohto obchodného podielu na inú fyzickú osobu, potom príjem z prevodu obchodného podielu je predmetom dane z príjmov. V závislosti od momentu nadobudnutia tohto obchodného podielu manželkou (smrťou poručiteľa) je možné určitým spôsobom oslobodiť príjem z predaja obchodného podielu, a to v nadväznosti na § 9 ods. 1 písm. i) ZDP a § 52 ods. 21 ZDP.
* * *
Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením
V prípade zdanenia resp. oslobodenia príjmov z predaja zdedenej nehnuteľnosti je potrebné rozlišovať medzi predajom nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo dedením inými osobami.
Podľa § 9 ods. 1 písm. a) ZDP je príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá nebola zaradená do obchodného majetku, oslobodený po uplynutí piatich rokov od jej nadobudnutia. V prípade, ak by sa predávala nehnuteľnosť nadobudnutá dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov do tejto päťročnej lehoty vlastníctva sa započítava aj lehota, počas ktorej ju vlastnil poručiteľ [§ 9 ods. 1 písm. b) ZDP].
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály