Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zdaňovanie príjmov z držby cenných papierov

Dátum: Autor/i: Ing. Miroslava Brnová Rubrika: Daň z príjmov

Za príjmy z držby cenných papierov sa považujú ich výnosy, ktoré sú zvyčajne výsledkom investovania peňažných prostriedkov do produktov finančného trhu. Ide napr. o výnosy z dlhopisov, výnosy z vkladov na vkladových účtoch, alebo bežných účtoch, ale aj výnosy zo životných poistení alebo doplnkového dôchodkového sporenia.

Z hľadiska zdanenia daňou z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"):
-
v prípade fyzických osôb
sú akékoľvek úroky, ak neplynú v súvislosti s príjmami podľa § 6 ZDP, príjmami z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP,
-
v prípade právnických osôb
tieto sú súčasťou základu dane z príjmov právnických osôb podľa § 14 ZDP.
______________________________
Poznámka: Medzi príjmy z držby cenných papierov patria aj podiely na zisku plynúce z akcií daňovníka na spoločnosti, ale tie nebudú rozoberané v tomto príspevku, ale v samostatnom.
______________________________
Zdanenie príjmov z držby cenných papierov na území Slovenskej republiky
Príjmy z držby cenných papierov u fyzických osôb
V prípade fyzických osôb, ktoré o investíciách na kapitálový trh neúčtujú v obchodnom majetku v rámci ich podnikateľskej činnosti, z ktorej dosahujú príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, zaraďujú medzi príjmy z kapitálového majetku, z ktorých sa následne vyčísli osobitný základ dane podľa § 7 ZDP zdaňovaný sadzbou dane vo výške 19 %.
Vo väčšine prípadov sa pri príjmoch z kapitálového majetku uplatňuje vybratie dane zrážkou podľa § 43 ZDP, ak tieto plynú zo zdrojov na území SR.
Za vyberanie a platenie dane z týchto príjmov správcovi dane je zodpovedný ich platiteľ, čiže ten daňovník (inštitúcia) ktorý tieto príjmy vypláca alebo pripisuje daňovníkovi k dobru.
Daň zrážkou sa vyberá len pri príjmoch plynúcich zo zdrojov na území SR, a ak takéto príjmy plynú daňovníkovi zo zdrojov v zahraničí, tento ich zahŕňa do osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 ZDP.
V prípade príjmov z kapitálového majetku, ustanovenie § 7 ZDP nepripúšťa akékoľvek uplatňovanie výdavkov napr. poplatky súvisiace s vedením účtu, poplatky súvisiace so zriadením účtu a podobne.
Výnimkou sú:
-
poplatky, ktoré sú súčasťou vkladov podielnika, t.j. predajná cena vyplateného (vráteného) podielového listu pri jeho vydaní a poplatky, ktoré sú súčasťou ceny, ktorá ako príjem z vrátenia podielového listu plynie daňovníkovi/podielnikov, a to vzhľadom na znenie zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
-
vklady alebo poistné rozdelené na obdobie dôchodku, ktoré sa odpočítavajú od dôchodku vyplácaných z doplnkového dôchodkového sporenia a plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku,
-
zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie, ktoré je daňovník povinný platiť, ak súčasťou osobitného základu dane uvádzanom v daňovom priznaní sú príjmy z kapitálového majetku.
______________________________
Poznámka: Zdravotné odvody sa vyberajú len z príjmov, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku, a to bez ohľadu na skutočnosť, či plynú zo zdrojov v zahraničí alebo zo zdrojov na území SR. Ide výlučne o príjmy uvádzané v § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 ZDP.
______________________________
Príjmami z kapitálového majetku, z ktorých je vyberaná daň zrážkou, ak plynú zo zdrojov na území SR, sú napr.:
-
Úroky a ostatné výnosy z cenných papierov [§ 7 ods. 1 písm. a) ZDP].
Ide o úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, a to ­napr. vkladových certifikátov, depozitných certifikátov a vkladových listov, z dlhopisov, pokladničných poukážok a investičných certifikátov.
S účinnosťou od 1.1.2004 sem nepatria výnosy z akcií, pretože ide o formu podielu na zisku v akciovej spoločnosti.
Nepatria sem ani výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, ktoré sú samostatne uvedené v § 7 ods. 1 písm. h) ZDP, ako príjmy zdaňované prostredníctvom daňového priznania.
-
Úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu okrem úrokov uvedených v § 6 ods. 5 písm. b) [§ 7 ods. 1 písm. b) ZDP].
-
Dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, rovnako sa posudzuje aj odstupné vyplácané podľa osobitného predpisu [§ 7 ods. 1 písm. d) ZDP].
Ide o dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o DDS"). Rovnakým spôsobom sa posudzuje aj odstupné vyplácané podľa zákona o DDS.
-
Plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku; rovnako sa posudzuje aj jednorazové vyrovnanie alebo odbytné, vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom ukončení poistenia [§ 7 ods. písm. e) ZDP].
Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z týchto príjmov je podľa § 43 ods. 5 ZDP príjem znížený o zaplatené vklady alebo poistné, t.j. zdaní sa len výnos plynúci z týchto plnení. Ak napr. daňovník na poistnom zaplatí 10 000 € a po skončení poistného vzťahu mu bude vyplatené 10 500 €, predmetom dane bude len rozdiel vo výške 500 €.
-
Príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) [§ 7 ods. 1 písm. g) ZDP], ak neuplatnia postup podľa § 43 ods. 7 ZDP.
V nadväznosti na § 43 ods. 6 písm. c) ZDP, tieto sa zdaňujú zrážkovou daňou, pričom však daňovník sa môže rozhodnúť, či ich zahrnie do daňového priznania alebo nie, t.j. nie sú zrazením dane automaticky považované za vysporiadané. Ponechanie príjmov z vrátených podielových listov medzi príjmami, z ktorých sa zrazení
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály