Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti v praxi

Dátum: Rubrika: Problémy z praxe

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Zákonom č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cenách“) sa s účinnosťou od 1. 7. 2022 ustanovilo zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb platených v hotovosti na 5 eurocentov. Novelou zákona o cenách došlo k doplneniu § 3 o nový odsek 4, ktorý znie:

"
Cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov;
celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je cena platená v hotovosti súčtom cien za viac kusov toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až
výsledná cena platená v hotovosti.
Cena platená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Takéto zaokrúhľovanie ceny nie je porušením cenovej disciplíny podľa tohto zákona."
Konečná suma platená v hotovosti končiaca na Zaokrúhlenie na Príklad Suma po zaokrúhlení platená v hotovosti
1 cent alebo 2 centy 0 centov 18,41 €; 18,42 € 18,40 €
3 centy alebo 4 centy 5 centov 18,43 €; 18,44 € 18,45 €
5 centov 5 centov 18,45 € 18,45 €
6 centov alebo 7 centov 5 centov 18,46 €; 18,47 € 18,45 €
8 centov alebo 9 centov najbližší násobok 10 cent 18,48 €; 18,49 € 18,50 €
______________________________
Poznámka:
V zákone o cenách v § 1 ods. 1 je zavedená legislatívna skratka pre tovar - ide o výrobky, výkony, práce, služby, nájom a nehnuteľnosti.
______________________________
Neprehliadnite:
-
zaokrúhľovanie sa týka len platieb v hotovosti a zaokrúhľuje sa len výsledná suma, čo znamená, že jednotlivé položky nákupu či už na doklade z eKasy alebo na faktúre sa nezaokrúhľujú;
-
konečná suma nákupu platená bezhotovostne - platobnou kartou, mobilom, smart hodinkami a pod., sa nezaokrúhľuje;
-
1 a 2 centové mince nezanikajú, len sa obmedzuje ich používanie; tieto mince zostanú na Slovensku všeobecne akceptovaným zákonným platidlom tak dlho a v takom rozsahu, ako zostávajú zákonným platidlom podľa právnych predpisov Európskej únie, a preto príjemcovia platieb sú naďalej povinní prijať pri platbách v hotovosti 1 a 2 centové mince a môžu ich aj vydávať;
-
zaokrúhľovanie výslednej sumy pri platbe v hotovosti nemá vplyv na výpočet DPH z nákupu tovaru alebo služieb; DPH sa účtuje tak, ako je uvedená na doklade a rovnako tak aj základ dane;
-
jedným z povinných údajov na pokladničnom doklade z eKasy je údaj o zaokrúhlení ceny;
-
povinnosť zaokrúhľovania sa vzťahuje aj na obchodníkov, ktorí nemajú povinnosť evidovať tržbu pokladnicou eKasa a vydávajú len tzv. príjmové pokladničné doklady, aj na tomto doklade musí byť pri platbe v hotovosti údaj o zaokrúhlení ceny;
-
akékoľvek prostriedky, ktoré sú podľa iných právnych predpisov považované za hotovosť, sa na účely zaokrúhľovania v zmysle zákona o cenách za hotovosť nepovažujú, napr. darčekové poukážky, a pod.
______________________________
Ktoré platby je potrebné zaokrúhľovať, upravuje zákon o cenách.
Zákon sa nevzťahuje
na cenné papiere, hazardné hry, na odmeny, úhrady a platby, náhrady pri vyvlastnení, náhrady škôd a nákladov, na poplatky, pokuty, penále, úroky, poistné, základné cestovné a cestovné vybraných skupín cestujúcich za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave, základné cestovné a osobitné cestovné za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v železničnej doprave, a medzinárodné tarify v doprave a v oblasti pôšt a telekomunikácií podľa osobitných predpisov (§ 1 ods. 3 zákona o cenách).
Účtovanie rozdielov zo zaokrúhľovania
Rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti sa účtujú:
-
v sústave podvojného účtovníctva podľa charakteru do nákladov
na ťarchu účtu
548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť
alebo
do výnosov na účet
648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
,
-
v sústave jednoduchého účtovníctva podľa charakteru
ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení "ostatné výdavky"
alebo
ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení "ostatné príjmy",
a to na základe účtovných záznamov (dokladu z eKasy, faktúry), z ktorých je zrejmé zaokrúhlenie platenej sumy. Pri úhrade v hotovosti sú účtovnými záznamami doklad z pokladnice eKasa klient alebo príjmový pokladničný doklad, na ktorých sa uvádza suma zaokrúhlenia ceny.
Účtovný prípad Suma v € Odberateľ Dodávateľ
MD D MD D
Nákup tovaru:
a) suma k úhrade 44,65 211 211
b) základ dane podľa spôsobu účtovania zásob 37,20 132, 504 604
c) DPH  7,44 343 343
d) suma zo zaokrúhlenia  0,01 548 648
Z uvedeného účtovania vyplýva, že aj keď účtovná jednotka dostane doklad po zaokrúhlení (pri platbe v hotovosti),
musí ho u seba rozúčtovať v znení pred zaokrúhlením, teda základ dane a DPH u platiteľa dane,
u neplatiteľa základ dane vrátane DPH, platba v hotovosti (účet
211
) a zaokrúhlenie buď na účet
548
alebo
648
.
Účtovný prípad Suma v € Odberateľ Dodávateľ
MD D MD D
Nákup tovaru:
a) suma k úhrade 44,65 211 211
b) základ dane vrátane DPH 44,64 132, 504 604
c) suma zo zaokrúhlenia  0,01 548 648
Z daňového hľadiska
sa rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti účtované do nákladov alebo výnosov, resp. do výdavkov alebo príjmov zahrnú do základu dane v súlade s účtovníctvom [§ 17 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p.].
Príklady zaokrúhľovania z praxe
Pri kombinácii platieb v hotovosti a bezhotovostnej platby, napr. platobná karta + hotovosť, alebo stravné lístky + hotovosť, alebo darčekové poukážky + hotovosť, zaokrúhli sa len tá časť sumy, ktorá pripadá na platbu v hotovosti.
Príklad č. 1:
Konečná suma nákupu bude v hodnote 36,99 €.
-
Platba sa vykoná v hotovosti + platobná karta, t.j. ak 30 € sa zaplatí v hotovosti a 6,99 € platobnou kartou, potom konečná suma nákupu, t.j. 6,99 € sa nezaokrúhli.
Stravné lístky/darčekové poukážky + hotovosť:
-
30 € sa zaplatí stravnými lístkami alebo darčekovými poukážkami a 6,99 € sa zaplatí hotovosťou, platba v hotovosti sa zaokrúhli na 7 €.
Stravné lístky/darčekové poukážky + platobná karta:
-
konečná suma nákupu sa nezaokrúhľuje, lebo nedošlo k platbe v hotovosti.
* * *
Na začiatku platnosti novely zákona o zaokrúhľovaní platieb v hotovosti (od 1.7.2022) nastali prípady, keď predávajúci dal pri platbe v hotovosti doklad, ktorý neobsahoval zaokrúhlenie. Kupujúci sa pýtali, či takýto doklad môžu zaúčtovať vo svojom účtovníctve.
Príklad č. 2 - Doklad z eKasy neobsahoval zaokrúhlenie:
V obchode zákazník dostal doklad z eKasy, na ktorom nebola suma zaokrúhlená, suma v hotovosti bola 64,99 €. Doklad obsahuje všetky náležitosti, len nemá zaokrúhlenie. Je takýto doklad v poriadku? Môže ho zákazník zaúčtovať do pokladnice, keďže bola suma za nákup vyplácaná v hotovosti?
Na účely účtovníctva podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve"), účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi, ktoré musia obsahovať náležitosti ustanovené v § 10 zákona o účtovníctve. Účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách vykoná účtovná jednotka účtovým zápisom iba na základe účtovných dokladov.
Podľa § 10 zákona o účtovníctve účtovný doklad je definovaný ako preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať tieto náležitosti:
-
slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
-
obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
-
peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
-
dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
-
dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
-
podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, ak overenie účtovného prípadu nie je zabezpečené podľa § 32 ods. 3 písm. b alebo c) zákona o účtovníctve.
Na základe uvedeného, ak
účtovný doklad spĺňa uvedené náležitosti, potom o ňom účtovná jednotka účtuje vo svojom účtovníctve bez ohľadu na to, či došlo alebo nedošlo k zaokrúhleniu podľa zákona o cenách.
Tým, že na doklade pri platbe v hotovosti nie je uvedené aj zaokrúhlenie, došlo k porušeniu zákona o cenách. Za vystavenie takého dokladu je zodpovedný predávajúci, nie kupujúci.
* * *
Príklad č. 3 - Platba faktúry prevodom a zaokrúhlenie:
Odberateľ dostal faktúru od dodávateľa za tovar s poznámkou
platba prevodom,
teda z bankového účtu odberateľa na bankový účet dodávateľa. Faktúra obsahovala základ dane, DPH a celkovú sumu 3 045,68 €. Dodávateľ ale požaduje k úhrade 3 045,70 €. Postupoval dodávateľ správne?
Ak sa platba za faktúru uskutoční bankovým prevodom, odberateľ poukáže sumu bez zaokrúhlenia, t.j. 3 045,68 €. Dodávateľ pri platbe prevodom nemôže požadovať sumu po zaokrúhlení. Ak na faktúre bude uvedené aj zaokrúhlenie, potom toto zaokrúhlenie by sa rešpektovalo len v prípade, ak by sa úhrada vykonala v hotovosti. Pre platbu bankovým prevodom je tento údaj nepodstatný.
* * *
Príklad č. 4 - Účtovanie rozdielu zo zaokrúhlenia na účet 501:
Ako zaúčtovať centové zaokrúhľovanie na doklade z eKasy? Napríklad, cena k úhrade je 1,70 €, z toho materiál je 1,41 € (účet 501), DPH 0,28 € (účet 343) a zaokrúhlenie 0,01 €, môže sa toto zaokrúhlenie zaúčtovať na účet 501?
Rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti sa účtujú v sústave podvojného účtovníctva podľa charakteru do nákladov na ťarchu účtu
548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť
alebo do výnosov na účet
648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
. Uvedené účty uvádza na svojej internetovej stránke Ministerstvo financií SR ako tvorca právnych noriem z oblasti účtovníctva a tiež aj Finančná správa SR. Takže rozdiel zo zaokrúhlenia by sa nemal účtovať na účte
501.
* * *
Príklad č. 5 - Centové rozdiely pri výplate miezd v hotovosti, finančný príspevok na stravu, cestovné náhrady:
Ako sa majú správne zaokrúhľovať a účtovať centové rozdiely pri výplate miezd v hotovosti, napríklad
mzda
vyplatená
cez pokladnicu
je 723,14 €,
finančný príspevok na stravu
je vo výške 54,56 € vyplatený v hotovosti cez pokladnicu. Je potrebné zaokrúhliť všetky platby vyplácané z pokladnice v hotovosti?
Mzdy ako aj finančný príspevok na stravu vyplácané v hotovosti z pokladnice účtovnej jednotky (účet
211 - Pokladnica
) sa nezaokrúhľujú, zamestnancovi sa vyplatia aj centy. Ani preplatenie
cestovných náhrad v
hotovosti sa nezaokrúhľuje.
* * *
Príklad č. 6 - Zamestnanec kúpil materiál, za ktorý zaplatil kartou zo svojho súkromného účtu:
Zamestnanec kúpil materiál pre účtovnú jednotku, za ktorý zaplatil platobnou kartou zo svojho súkromného účtu. Má mu byť výdavkový pokladničný doklad vystavený zaokrúhlený?
Zamestnancovi bude vyplatená suma bez zaokrúhlenia. Ak by zaplatil v hotovosti zo svojich prostriedkov, doklad z pokladnice sa mu preplatí v sume po zaokrúhlení, teda to, čo zaplatil.
* * *
Príklad č. 7 - Doplatok v hotovosti dva centy:
Zákazník za nákup zaplatí stravným lístkom a časť doplatí v hotovosti, pričom doplatok v hotovosti bude 0,02 €. Zaokrúhli sa aj táto suma, alebo sa doplatia dva centy?
Pokiaľ bude doplatok v hotovosti, musí sa táto suma zaokrúhliť. Ak sa budú doplácať 2 centy, suma doplatku sa zaokrúhli na 0,5 €.
* * *
Príklad č. 8:
Platba v hotovosti je 100,02 €. Ako sa táto platba zaokrúhli?
Suma sa zaokrúhli na 100 €. V nasledujúcej tabuľke uvádzame princíp zaokrúhľovania platieb v centoch.
Cena platená v eurách pred zaokrúhlením Cena platená v eurách po zaokrúhlení Poznámka
0,01 0,05 Cena do 0,02 € vrátane, ktorá by sa matematicky zaokrúhlila na 0,00 €, sa zaokrúhli nahor, na 0,05 €.
0,02 0,05 Cena do 0,02 € vrátane, ktorá by sa matematicky zaokrúhlila na 0,00 €, sa zaokrúhli nahor, na 0,05 €.
0,03 0,05 Matematické zaokrúhlenie.
0,04 0,05 Matematické zaokrúhlenie.
0,05 0,05 Cena sa nezaokrúhľuje.
0,06 0,05 Matematické zaokrúhlenie.
0,07 0,05 Matematické zaokrúhlenie.
0,08 0,10 Matematické zaokrúhlenie.
0,09 0,10 Matematické zaokrúhlenie.
0,10 0,10 Cena sa nezaokrúhľuje.
0,11 0,10 Matematické zaokrúhlenie.
0,12 0,10 Matematické zaokrúhlenie.
0,13 0,15 Matematické zaokrúhlenie.
0,14 0,15 Matematické zaokrúhlenie.
0,15 0,15 Cena sa nezaokrúhľuje.
0,16 0,15 Matematické zaokrúhlenie.
0,17 0,15 Matematické zaokrúhlenie.
0,18 0,20 Matematické zaokrúhlenie.
0,19 0,20 Matematické zaokrúhlenie.
0,20 0,20 Cena sa nezaokrúhľuje.
0,21 0,20 Matematické zaokrúhlenie.
0,22 0,20 Matematické zaokrúhlenie.
0,23 0,25 Matematické zaokrúhlenie.
0,24 0,25 Matematické zaokrúhlenie.
0,25 0,25 Cena sa nezaokrúhľuje.
0,26 0,25 Matematické zaokrúhlenie.
0,27 0,25 Matematické zaokrúhlenie.
0,28 0,30 Matematické zaokrúhlenie.
0,29 0,30 Matematické zaokrúhlenie.
0,30 0,30 Cena sa nezaokrúhľuje.
0,31 0,30 Matematické zaokrúhlenie.
0,32 0,30 Matematické zaokrúhlenie.
0,95 0,95 Cena sa nezaokrúhľuje.
0,96 0,95 Matematické zaokrúhlenie.
0,97 0,95 Matematické zaokrúhlenie.
0,98 1 Matematické zaokrúhlenie.
0,99 1 Matematické zaokrúhlenie.
1 1 Cena sa nezaokrúhľuje.
1,01 1 Matematické zaokrúhlenie.
1,02 1 Matematické zaokrúhlenie.
1,03 1,05 Matematické zaokrúhlenie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály