Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Vznik a riešenie predbežnej otázky

Dátum: Rubrika: Správa daní

V priebehu daňového konania môže dôjsť ku vzniku situácie, keď začne trestnoprávne alebo občianskoprávne konanie, ktoré má vzťah ku daňovému konaniu. V takomto prípade príslušný správca dane nemôže ďalej pokračovať v predmetnom daňovom konaní, ale musí ho prerušiť, ak nastali prípady podľa § 22 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“), pričom ale riešenie predbežnej otázky je aj predmetom osobitnej právnej úpravy. Pokiaľ ale nejde o uvedené prípady, správca dane si môže urobiť aj vlastný úsudok a na základe neho rozhodnúť. Taktiež môže správca dane podať právne relevantný podnet inému príslušnému orgánu. Jednotlivé postupy konania správcu dane pre riešenie predbežnej otázky sú pritom ustanovené kogentnou právnou úpravou, ktorá musí byť bezvýhradne rešpektovaná. Jednotlivé spôsoby riešenia predbežnej otázky príslušným správcom dane budú predmetom tohto článku.

Prípady riešenia predbežnej otázky v daňovom konaní
Príklad č. 1:
Správca dane od príslušného súdu zistil, že proti daňovému subjektu je vedené konanie o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, a preto prebiehajúce daňové konanie prerušil. S uvedeným postupom správcu dane daňový subjekt nesúhlasil s odôvodnením, že pozbavenie spôsobilosti na právne úkony sa týka výlučne občianskoprávnych úkonov a netýka sa daňovo-právnych úkonov, ktoré sú pred správcom dane vykonávané. Konal príslušný správca dane v súlade s platným právom?
Počas daňového konania sa môže začať konanie pred súdom, ktorého predmetom je zvažovanie spôsobilosti na právne úkony subjektu, ktorý je v daňovom konaní daňovým subjektom. Procesná spôsobilosť daňového subjektu sa odvíja a je priamo úmerná jeho spôsobilosti na právne úkony, nakoľko daňový subjekt môže voči príslušnému správcovi dane robiť len také procesné úkony, na ktoré má spôsobilosť.
Tak napríklad daňový subjekt nemôže v daňovom konaní podať správcovi dane žiadosť o povolenie platby dane v splátkach podľa § 57 ods. 1 daňového poriadku, pokiaľ bol rozhodnutím súdu obmedzený v spôsobilosti na takýto právny úkon v konkrétnom prípade. Predpoklady pre pozbavenie alebo obmedzenie v spôsobilosti na právne úkony sú ustanovené v § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p., pričom tam uvedené právne dôvody pre pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony nemožno zužovať a ani rozširovať.
V uvedenom prípade, keď sa správca dane príslušný konať v daňovom konaní dozvie o takomto súdnom konaní, musí počkať na právoplatné rozhodnutie súdu, či pozbaví alebo obmedzí daňový subjekt v spôsobilosti na právne úkony, nakoľko ide podľa § 22 ods. 2 daňového poriadku o predbežnú otázku, o ktorej si správca dane nemôže urobiť úsudok sám. Správca dane sa o takomto súdnom konaní môže dozvedieť od samotného daňového subjektu, ktorého sa toto súdne konanie týka, od súdu alebo od iného subjektu.
Presný postup správcu dane v prípade takéhoto súdneho konania ustanovuje § 61 ods. 1 písm. a) daňového poriadku, podľa ktorého správca dane daňové konanie preruší, ak má vedomosť, že sa začalo konanie o predbežnej otázke. Podľa uvedeného ustanovenia daňového poriadku teda správca dane musí obligatórne daňové konanie prerušiť, teda nezávisí to od jeho úvahy. O prerušení konania musí správca dane vydať rozhodnutie.
Podľa § 61 ods. 3 daňového poriadku uvedené rozhodnutie musí obsahovať špecifickú náležitosť, a to deň, od ktorého sa daňové konanie prerušuje. Tento deň nemôže byť skorší ako deň, kedy bolo rozhodnutie odovzdané na poštovú prepravu alebo odoslané elektronickými prostriedkami, v prípade doručovania rozhodnutia zamestnancami správcu dane tento deň nemôže byť skorší ako deň jeho doručenia. Popri uvedenej náležitosti musí rozhodnutie správcu dane o prerušení daňového konania obsahovať aj všeobecné náležitosti rozhodnutia podľa § 63 ods. 3 a 5 daňového poriadku, ktoré sú uvedené taxatívnym právnym výpočtom. Podľa § 61 ods. 3 daňového poriadku proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.
Odo dňa, ktorý je uvedený v rozhodnutí sa daňové konanie prerušuje, pričom bude prerušené až do právoplatného rozhodnutia súdu o spôsobilosti na právne úkony daňového subjektu. Podstatné v tomto prípade je, aby príslušný správca dane počkal až na právoplatnosť rozhodnutia súdu a dovtedy nekonal, nakoľko prvostupňové rozhodnutie súdu môže konštatovať pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, ale odvolacie konanie môže právnu situáciu zvrátiť a zrušiť pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Podľa § 22 ods. 1 daňového poriadku je správca dane viazaný takýmto rozhodnutím. Preto nemôže uvažovať, či rozhodnutie správneho orgánu alebo súdu bude akceptovať. V našom prípade konania súdu o pozbavení daňového subjektu v spôsobilosti na právne úkony, pokiaľ súd právoplatne rozhodol o jej pozbavení, v pokračujúcom daňovom konaní už správca dane nebude komunikovať s daňovým subjektom, ale s jeho zástupcom ustanoveným v súlade s § 9 daňového poriadku, ktorý bude voči správcovi dane v mene daňového subjektu vystupovať.
Pokiaľ bolo v súdnom konaní právoplatne rozhodnuté, že daňový subjekt má plnú spôsobilosť na právne úkony, tak po právoplatnosti tohto rozhodnutia správca dane pokračuje v predmetnom daňovom konaní s daným daňovým subjektom. Správca dane oznámi pokračovanie v daňovom konaní písomne účastníkom daňového konania, teda v tomto prípade nemusí vydávať rozhodnutie.
Preto možno uviesť, že príslušný správca dane konal v súlade s platným právom.
* * *
Popri uvedenom občianskoprávnom konaní o spôsobilosti na právne úkony predstavuje pred
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály