Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Vymáhanie pohľadávok v rámci konania o európskom platobnom rozkaze

Dátum: Autor/i: JUDr. Dušan Čurila, Ph.D Rubrika: Právo pre ekonómov

Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii vo výraznej miere ovplyvnilo aj právnu oblasť, konkrétne aj oblasť vymáhania cezhraničných pohľadávok. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. 12. 2006, ktorým sa zavádza európske konania o platobnom rozkaze (ďalej len „nariadenie o EPR“) sa poskytol veriteľom zaujímavý nástroj na vymáhanie nepopretých občianskych a obchodných pohľadávok v rámci zásadne unifikovaného konania. V tomto príspevku sa bližšie pozrieme na niektoré vybrané aspekty využitia európskeho platobného rozkazu.

Pozitívne a negatívne vymedzenie aplikácie európskeho platobného rozkazu
Nariadenie o EPR sa aplikuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie s výnimkou Dánska od 12.12.2008, pričom nie je podstatné, kedy pohľadávka vznikla alebo nadobudla splatnosť. Európsky platobný rozkaz však nie je využiteľný pre každú pohľadávku. Musí ísť v prvom rade o pohľadávku peňažnú, pretože nepeňažné pohľadávky nie je možné vymáhať prostredníctvom európskeho platobného rozkazu. Predmetná peňažná pohľadávka musí byť ďalej splatná v čase podania návrhu na vydanie platobného rozkazu. Do tretice musí ísť o pohľadávku občiansku (občiansko-právnu) alebo obchodnú (obchodno-právnu). Občianske a obchodné právo sú súkromnoprávne odvetvia, ktorých presné vymedzenie je najmä otázkou právnej vedy a nie vždy panuje zhoda nad tým, čo všetko patrí napríklad do občianskeho práva. Viaceré rozdiely vo vymedzení hraníc týchto právnych odvetví nájdeme dokonca aj medzi tak blízkymi krajinami ako je Česká a Slovenská republika. O to viac budú existovať definičné rozdiely u občianskeho a obchodného práva medzi inými kontinentálnymi členskými krajinami Európskej únie. Z tohto dôvodu zastávame názor, že obsahové vymedzenie občianskeho a obchodného práva ako právnych odvetví na účely nariadenia o EPR by malo podliehať princípom komunitárneho (spoločného úniového) výkladu nezávislého od výkladu zaužívaného v jednotlivých členských štátoch. Inak by sekundárne právo Európskej únie, kam zaraďujeme aj nariadenia, stratilo svoje opodstatnenie, keďže by sa jeho výklad a aplikácia zasekli v interpretačných rozdieloch naprieč členskými štátmi.
Negatívne vymedzenie ­aplikácie európskeho platobného rozkazu je ešte zložitejšie. Podľa čl. 2 nariadenia o EPR je vydanie európskeho platobného rozkazu vylúčené v colných, daňových, správnych veciach alebo vo veciach zodpovednosti štátu za činnosť, resp. nečinnosť pri výkone štátnej moci. Európsky platobný rozkaz nie je možné ďalej vydať najmä v prípade majetkových práv vyplývajúcich z manželstva, dedenia zo závetu, dedenia zo zákona, v otázkach sociálneho zabezpečenia, konkurzného konania, v prípade likvidácií insolventných obchodných spoločností (iných právnických osôb), súdnych zmierov alebo pohľadávok vzniknuvších z mimozmluvných záväzkov, ak neboli objektom vzájomnej dohody resp. uznania dlhu. Najmä uvedené negatívne vymedzenie prípustnosti podlieha často interpretačným problémom a vykladať jednotlivé obmedzenia je preto potrebné v súvislosti s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.
Ďalš
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály