Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Vybrané aspekty koncipovania zmluvy o dielo

Dátum: Rubrika: Právo pre ekonómov

Zmluva o dielo patrí po kúpnej zmluve medzi najčastejšie sa vyskytujúce zmluvné typy. Jej duplicitnú právnu úpravu nájdeme jednak v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“), ale aj v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“). V Občianskom zákonníku je zmluva o dielo prispôsobená predovšetkým právnym vzťahom založeným medzi nepodnikateľmi, pričom v danom zákone nájdeme aj osobitné ustanovenia o zhotovení veci na zákazku, ako aj osobitné ustanovenia o zmluve o oprave a úprave veci. Vzhľadom na to, že tento príspevok je primárne zameraný na zmluvu o dielo uzatváranú medzi podnikateľmi, nebudeme sa viac zaoberať občianskoprávnou úpravou zmluvy o dielo, ale v ďalšom sa zameriame na úpravu tohto zmluvného typu v Obchodnom zákonníku.

Právna úprava zmluvy o dielo je v Obchodnom zákonníku pomerne podrobná a relatívne rozsiahla, keďže tento zmluvný typ je výslovne upravený v § 536 až § 565. Hneď na úvod je však dôležité podotknúť, že uvedené ustanovenia nie sú pre zmluvné strany absolútne a bez výnimky záväzné. § 263 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka totiž umožňujú zmluvným stranám odchýliť sa od jednotlivých ustanovení alebo ich úplne vylúčiť. Odchýliť, resp. vylúčiť aplikáciu však nie je možné u tých ustanovení, ktoré predstavujú základné ustanovenie jednotlivého zmluvného typu a od ustanovení upravujúcich obligatórnu písomnú formu právneho úkonu. Vzhľadom na to, že zmluva o dielo v režime Obchodného zákonníka nemusí byť písomná, jediným ustanovením, od ktorého sa podnikatelia nemôžu odchýliť je § 536 ods. 1 Obchodného zákonníka. Podľa neho sa zmluvou o dielo zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu zhotoviteľovi za jeho vykonanie.
Definícia diela a presné vymedzenie jeho rozsahu
Priamym objektom zmluvného typu, ktorým sa zaoberáme v tomto príspevku, je dielo. Charakteristika tohto pojmu nemôže byť nikdy úplne výstižná, pretože aj v obchodnej praxi pod neho zaraďujeme široké spektrum výsledkov ľudskej činnosti. Definícia zakomponovaná v Obchodnom zákonníku je preto značne všeobecná a široká. Podľa § 536 ods. 2 Obchodného zákonníka sa dielom rozumie zhotovenie určitej veci za predpokladu, že nespadá pod kúpnu zmluvu. Ďalej sa dielom spravidla rozumie montáž určitej veci, jej oprava, úprava a údržba alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. V prípade, že sa zhotovuje stavba resp. jej časť, ide vždy o dielo, to isté platí aj pri jej oprave, úprave, montáži alebo údržbe. Pri zhotovovaní zložitejších diel, najmä stavieb, býva rozsah diela zložito vymedzený projektovou, technickou dokumentáciou, podmienkami verejnej súťaže a inými dokumentami, na ktoré sa v zmluve odkazuje. V prípade, že ide o rámcovú zmluvu o dielo, býva konkrétny rozsah diela určený až v jednotlivých objednávkach, ktoré sú rámcovou zmluvou predpokladané.
Právny rámec zmluvy o dielo v Obchodnom zákonníku je istým kompromisom. Vzťahuje sa totiž jednak na diela pomerne jednoduché (napr. renovácia bytu), ale súčasne napríklad aj na rozsiahle investičné
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály