Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Vplyv opravy chýb minulých účtovných období na základ dane z príjmov právnických osôb

Dátum: Autor/i: Ing. Lucia Vanková Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Náklady a výnosy sa účtujú v zásade vždy do účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia. Vyplýva to z § 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“). V praxi sa však stáva, že dôjde k chybe. Ak sa zistí, že v predchádzajúcich účtovných obdobiach neboli niektoré náklady alebo výnosy zaúčtované, prípadne boli zaúčtované v nesprávnej výške, musí sa zaúčtovať oprava ihneď po zistení chyby. Táto skutočnosť si zároveň vyžaduje aj úpravu základu dane z príjmov.

Pri opravách chýb minulých účtovných období je treba postupovať v súlade s platnými účtovnými a daňovými predpismi.

_____________________________
Poznámka:
Pre zjednodušenie popisu danej problematiky nie je v príspevku riešená prípadná povinnosť dane z pridanej hodnoty (DPH) z opráv minulých účtovných období.
______________________________
Opravy chýb minulých účtovných období v účtovníctve
Podľa § 34 zákona o účtovníctve, ak účtovná jednotka zistí, že niektorý účtovný záznam jej účtovníctva je neúplný, nepreukázateľný,
nesprávny
alebo nezrozumiteľný, je
povinná
vykonať bez zbytočného odkladu
jeho opravu
. Oprava sa musí vykonať tak, aby bolo možné určiť:
-
zodpovednú osobu, ktorá vykonala príslušnú opravu,
-
deň jej vykonania a
-
obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou aj po oprave.
Oprava v účtovnom zázname nesmie viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti, nesprávnosti, nezrozumiteľnosti alebo neprehľadnosti účtovníctva. Na opravu účtovného zápisu treba vždy
vyhotoviť účtovný doklad
. Deň v účtovnom zázname treba zaznamenať s takou presnosťou, aby neistota v určení času nemala za následok neistotu v určení obsahu účtovných prípadov. Účtovný záznam, ktorý je nečitateľný alebo ho nemožno previesť do čitateľnej podoby, sa hodnotí, ako keby ho účtovná jednotka neviedla.
Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len "Postupy účtovania v PÚ") rozlišujú opravy
nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov
minulých účtovných období a
významné opravy chýb
minulých účtovných období. V závislosti od posúdenia významnosti zistenej nesprávnosti ustanovujú postupy účtovania aj spôsob ich účtovania.
Problematika určenia hranice, do ktorej je suma v súvislosti s opravami chýb minulých účtovných období nevýznamná a naopak sumy, od ktorej už je významná, nie je upravená v slovenskej právnej úprave a dokonca ani v IFRS. V slovenských Postupoch účtovania v PÚ sa chybám minulých účtovných období okrajovo venuje len § 5 ods. 1 a § 59 ods. 13.
Určenie sumy, od ktorej sa chyba minulých účtovných období bude považovať za významnú, závisí na subjektívnom posúdení účtovnej jednotky. Účtovná jednotka je povinná preukázať, akú vysokú finančnú čiastku považuje za významnú, pričom pri jej stanovovaní môže vychádzať z ustanovení § 17 ods. 9 zákona o účtovníctve, ktorý ustanovuje, že informácia v účtovníctve sa považuje za významnú, ak by jej neuvedenie, resp. jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa. Definíciu významnosti poskytujú aj medzinárodné účtovné štandardy (IFRS), podľa ktorých významnosť závisí od veľkosti a charakteru položky alebo chyby posudzovanej podľa konkrétnych podmienok vynechania ale
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály