VECNÝ POJEM: Zdaniteľná osoba

zoradiť výsledky podľa:

Zdaňovanie služieb daňou z pridanej hodnoty v roku 2019

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb za protihodnotu je potrebné správne určiť miesto dodania služby. Slovenskou daňou z pridanej hodnoty sa zdaňujú iba tie zdaniteľné obchody, ktoré majú miesto dodania na území SR. Pri určení miesta dodania služby platí, že ak služba nespadá pod niektoré z osobitných pravidiel určenia miesta dodania službyuvedených v § 16 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), aplikuje sa jedno z dvoch základných pravidiel pre určenie miesta dodania služby podľa § 15 zákona o DPH, a to v závislosti od postavenia príjemcu služby, t. j. či je služba dodaná zdaniteľnej osobe alebo inej osobe ako zdaniteľnej.

Miesto poskytnutia služieb

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Slovenská s. r. o., A, (platiteľ dane podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. – ďalej len „zákon o DPH“) fakturuje služby inej slovenskej s. r. o., B, (tiež platiteľovi podľa § 4 zákona o DPH). Slovenská s. r. o., B, je hlavným dodávateľom stavby jednej haly, ktorá sa stavia v Maďarsku. Slovenská s. r. o., A, je subdodávateľom slovenskej s. r. o., B. Predmetom fakturácie je organizačná činnosť výstavby tenisovej haly. Presnejšie platiteľ A, keďže disponuje veľkou databázou subdodávateľov, ktorí pracujú v stavebníctve, vyhľadáva a ponúka najvhodnejších subdodávateľov pre firmu B, ktorá môže uskutočňovať stavebné práce, (napr. na základe dlhoročných skúseností v stavebnom priemysle, na základe najlepších cenových ponúk, na základe výberu najlepšieho odborníka v danej stavebnej oblasti) čiže, podľa nás ide o sprostredkovateľskú činnosť. Samozrejme, za uvedené služby slovenská s. r. o., A, fakturovala len províziu za sprostredkovanie služieb.

Kde je miesto dodania služieb pri uvedenej faktúre? Keďže ide o klasické sprostredkovanie (fakturuje sa len provízia za sprostredkovanie služieb) miesto dodania sa určí podľa § 15 zákona o DPH a musí sa fakturovať so slovenskou daňou. To, že nehnuteľnosť sa nachádza v Maďarsku nie je podstatné, lebo nejde o službu bezprostredne sa viažucu na nehnuteľnosť (§ 16 zákona o DPH). Je náš názor správny?

Registračná povinnosť tuzemských zdaniteľných osôb v roku 2018

Číslo:
Vydanie: 9/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Registračná povinnosť pre daň z pridanej hodnoty (DPH) v tuzemsku sa podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) vzťahuje na tuzemské zdaniteľné osoby (registrácia podľa § 4, § 4b, § 7 a § 7a zákona o DPH)a na zahraničné zdaniteľné osoby (registrácia podľa § 5 a § 6 zákona o DPH). Zmenu registrácie zahraničných osôb upravuje § 6a zákona o DPH.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od 1. júna 2018

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová
Rubrika: Poistné, odvody a mzdy

Číslo:
Vydanie: 9/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo nový vzor potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, ktoré je platné od 1. 6. 2018. Úpravy na tlačive sú z dôvodu zavedenia nových druhov peňažných plnení, a to plnenia vyplácaného pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (ďalej aj „letný plat“) a plnenia vyplácaného pri príležitosti vianočných sviatkov (ďalej aj „vianočný plat“).

Nájom nehnuteľnosti z hľadiska dane z pridanej hodnoty v roku 2016

Číslo:
Vydanie: 6/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Prenajímatelia nehnuteľností sa z hľadiska zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) považujú za zdaniteľné osoby, bez ohľadu na to, či nehnuteľnosť prenajímajú na základe živnostenského oprávnenia alebo bez živnostenského oprávnenia. Tak, ako každá zdaniteľná osoba, aj prenajímateľ nehnuteľnosti je povinný sledovať obrat (výšku príjmov, resp. výnosov z prenájmu) na účely povinnej registrácie za platiteľa DPH, resp., ak je to preňho výhodné, môže využiť inštitút dobrovoľnej registrácie za platiteľa.

Dodanie prác pre českú spoločnosť

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 4/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Naša spoločnosť fakturuje práce pre českú spoločnosť, ktorá nemá na území Slovenskej republiky organizačnú zložku a ani nemá pridelené slovenské DIČ. Práce sú vykonávané na Slovensku. Máme faktúry za tieto práce vystavovať s DPH, alebo bez DPH?

Vznik zdaniteľného plnenia pri dodaní tovaru podliehajúcemu DPH

Dátum:
Autor: Mgr. Lucia Boráková
Rubrika: Daň z pridanej hodnoty

Číslo:
Vydanie: 1/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Dane predstavujú kľúčovú súčasť podnikateľského prostredia a dôležitý nástroj zvyšovania príjmov do štátneho rozpočtu. Daňová sústava preto musí byť, z hľadiska jej koncepcie a konkrétnej aplikácie, predovšetkým transparentná, predvídateľná a primeraná. Dodanie tovaru predstavuje najčastejší spôsob realizácie obchodných záväzkových vzťahov podnikateľských subjektov.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. októbra 2014 a od 1. januára 2015

Dátum:
Autor: Ing. Soňa Ugróczy
Rubrika: Daň z pridanej hodnoty

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Dňa 8. júla 2014 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 218/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Novela zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem ustanovenia, ktorým sa znižuje limit na hodnotu tovarov dodaných do iných členských štátov EÚ s oslobodením od dane na podávanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok zo sumy 100 tis. € na 50 tis. €, a okrem prechodného ustanovenia § 85kc, ktoré upravuje oznámenie zdaniteľných osôb o začatí uplatňovania osobitnej úpravy jednotného kontaktného miesta, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus
Rubrika: Daň z pridanej hodnoty

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Dňa 8. júla NR SR schválila novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) uverejnenú v Zbierke zákonov 5. 8. 2014 pod číslom 218/2014 Z. z. Podľa dôvodovej správy je zámerom novely prebrať do slovenského zákona o DPH článok 5 smernice Rady 2008/8/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania vybraných služieb nezdaniteľným osobám – telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb. Okrem novej právnej úpravy pri poskytovaní uvedených služieb zákon obsahuje aj ďalšie ustanovenia v oblasti registrácie pre DPH, podávania súhrnného výkazu a natrvalo stanovuje sadzbu dane vo výške 20 %. Zákon nadobúda účinnosť v troch termínoch k 1. 10. 2014, 1. 1. 2015 a 1. 7. 2015.

Daň z pridanej hodnoty po 1. januári 2008 (2. časť)

Dátum:
Autor: Ing. Helena Kováčiková
Rubrika: Daň z pridanej hodnoty

Číslo:
Vydanie: 3/2008
Ročník: 2008

Hodnotenie:

V druhej časti článku komentujeme ďalšie zmeny, ktoré priniesla novela zákona o dani z pridanej hodnoty – zákon č. 593/2007 Z. z.

Aktuálne vydanie

2/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
2/2020
Ročnik 2020

Zobraziť