Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Zdaniteľná osoba

Spotrebný materiál zakúpený cez e-shop

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, kúpila spotrebný materiál cez slovenský e-shop. Pri objednávke kupujúci zabudol uviesť IČ DPH. Prevádzkovateľom uvedeného e-shopu je zahraničná osoba registrovaná na Slovensku, IČ DPH SK412.... Má slovenská spol...

Zdaňovanie služieb daňou z pridanej hodnoty v roku 2019

Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb za protihodnotu je potrebné správne určiť miesto dodania služby. Slovenskou daňou z pridanej hodnoty sa zdaňujú iba tie zdaniteľné obchody, ktoré majú miesto dodania na území S...

Miesto poskytnutia služieb

Slovenská s. r. o., A, (platiteľ dane podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. – ďalej len „zákon o DPH“) fakturuje služby inej slovenskej s. r. o., B, (tiež platiteľovi podľa § 4 zákona o DPH). Slovenská s. r. o., B...

Nájom nehnuteľnosti z hľadiska dane z pridanej hodnoty v roku 2016

Prenajímatelia nehnuteľností sa z hľadiska zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) považujú za zdaniteľné osoby, bez ohľadu na to, či nehnuteľnosť prenajímajú na základe živnostenského oprávnenia ale...

Dodanie prác pre českú spoločnosť

Naša spoločnosť fakturuje práce pre českú spoločnosť, ktorá nemá na území Slovenskej republiky organizačnú zložku a ani nemá pridelené slovenské DIČ. Práce sú vykonávané na Slovensku. Máme faktúry za tieto práce vystavovať s DPH, alebo bez DPH?

Vznik zdaniteľného plnenia pri dodaní tovaru podliehajúcemu DPH

Dane predstavujú kľúčovú súčasť podnikateľského prostredia a dôležitý nástroj zvyšovania príjmov do štátneho rozpočtu. Daňová sústava preto musí byť, z hľadiska jej koncepcie a konkrétnej aplikácie, predovšetkým transparentná, predvídateľná a prim...

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. októbra 2014 a od 1. januára 2015

Dňa 8. júla 2014 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 218/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Novela zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem ustan...

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Dňa 8. júla NR SR schválila novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) uverejnenú v Zbierke zákonov 5. 8. 2014 pod číslom 218/2014 Z. z. Podľa dôvodovej správy je zámerom novely prebrať do sloven...

Daň z pridanej hodnoty po 1. januári 2008 (2. časť)

V druhej časti článku komentujeme ďalšie zmeny, ktoré priniesla novela zákona o dani z pridanej hodnoty – zákon č. 593/2007 Z. z.

Predmet dane z pridanej hodnoty a zdaniteľná osoba

Článok je prvým zo série článkov o uplatňovaní dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p. Jednotlivé články sa postupne budú zaoberať základnými náležitosťami tejto dane, a to predmetom dane, zdaniteľnou osobou, registráciou...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály