VECNÝ POJEM: Účtovná závierka

zoradiť výsledky podľa:

Nerozdelený zisk a strata

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Baláž
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Spoločnosť sa rozhodla, že nebude účtovať o odloženej dani. K 1. januáru 2019 preúčtovala zostatky z účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka na analytický účet 428. Taktiež opravovala chyby minulých období voči účtu 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov, čím sa jej zmenil zisk na stratu, z toho dôvodu preúčtovala na konci roka zostatok 428 na 429 – Neuhradená strata minulých rokov. Má preúčtovať aj zostatok analytického účtu 428 z odloženej dani na účet 429, hoci na tomto analytickom účte má zisk?

Opravná účtovná závierka

Dátum:
Autor: Ing. Ľudmila Novotná
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Výsledkom účtovných prác za príslušné účtovné obdobie je zostavená účtovná závierka, ktorá sa musí uložiť do registra účtovných závierok. Do registra účtovných závierok sa účtovná závierka ukladá ako zostavená, alebo ako zostavená a schválená zároveň.

Úroky z omeškania

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Baláž
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Dňa 5. 2. 2020 spoločnosti došlo rozhodnutie z daňového úradu o vyrubení úroku z omeškania vo výške 1 500 € za neskoro zaplatenú DPH v roku 2019. Ako má spoločnosť tento úrok zaúčtovať? Má použiť účty 545 / 345 alebo má o tomto úroku účtovať ešte do roku 2019?

Udalosti po zostavení účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov

Dátum:
Autor: Ing. Ľudmila Novotná
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Účtovná závierka sa do registra účtových závierok ukladá ako zostavená alebo ako zostavená a schválená, ak účtovná závierka pred uložením do registra účtovných závierok bola aj schválená príslušným orgánom spoločnosti. Ak sa účtovná závierka ukladá len ako zostavená, musí účtovná jednotka zabezpečiť jej schválenie a následne do registra účtovných závierok uložiť oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. Ak účtovná jednotka má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, musí zabezpečiť jej overenie audítorom a vypracovanie výročnej správy pretože, ak má účtovná jednotka povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, musí vypracovať aj výročnú správu a obidva tieto dokumenty, t. j. správu audítora a výročnú správu, uložiť do registra účtovných závierok.

Priebežná účtovná závierka, ktorej zostavenie ustanovuje osobitný predpis

Dátum:
Autor: Ing. Monika Adamíková
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zostavenie priebežnej účtovnej závierky ustanovuje § 18 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“). V zmysle tohto ustanovenia účtovná jednotka okrem riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky zostavuje v priebehu účtovného obdobia aj priebežnú účtovnú závierku, ak to vyžaduje osobitný predpis. Zákon o účtovníctve odkazuje napríklad na zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., § 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Okrem spomínaných zákonov povinnosť zostavovať priebežnú účtovnú závierku ustanovuje aj:

Dokumentačná povinnosť o transferovom oceňovaní (III.)

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Článok pokračuje časťou, v ktorej sú podrobnejšie uvedené rôzne druhy dokumentácie o transferovom oceňovaní a pravidlá, podľa ktorých sa konkrétny druh vyberá.

Povinnosti obchodných spoločností vyplývajúce zo zákona o účtovníctve po zostavení účtovnej závierky

Dátum:
Autor: Ing. Monika Adamíková
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy keď uzavrie účtovné knihy najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom je napr. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), ktorý v § 49 ods. 11 ustanovuje pre daňovníka na účely podania daňového priznania povinnosť zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia podľa zákona o dani z príjmov a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť podľa zákona o účtovníctve, ak osobitný predpis neustanovuje inak. To znamená, ak je lehota na podanie daňového priznania u daňovníka – účtovnej jednotky skoršia ako je lehota na zostavenie účtovnej závierky podľa § 17 zákona o účtovníctve, je účtovná jednotka povinná zostaviť a aj uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok (ďalej len „register“) v tejto skoršej lehote.

Množstevný rabat za rok 2018 a jeho účtovanie v podvojnom účtovníctve

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Baláž
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Podľa rámcovej zmluvy spoločnosť vystavila dobropis k faktúram na stavebné práce za rok 2018 množstevný rabat v hodnote 3 %. Dobropis spoločnosť vystavila vo februári 2019. Má spoločnosť znížiť výnosy na základe dobropisu vo výške 831,37 € za rok 2018 alebo až v roku 2019? Na ktoré účty má spoločnosť zaúčtovať dobropis?

Kontrola účtovníctva zo strany dozornej rady

Dátum:
Autor: Mgr. Dušan Čurila, Ph.D.
Rubrika: Právo pre ekonómov

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Dozorná rada je fakultatívnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným a jednoduchej spoločnosti na akcie, no obligatórnym orgánom u akciovej spoločnosti. Vo všetkých troch typoch obchodných spoločností je koncipovaná ako kontrolný a nezávislý orgán, ktorý má zo zákona dané reálne kompetencie vo vzťahu k iným orgánom spoločnosti. Dozorná rada by mala byť vnímaná ako rovnocenný bod triády orgánov popri valnom zhromaždení a štatutárnom orgáne. V tomto príspevku sa zameriame najmä na možnosť kontroly účtovníctva zo strany dozornej rady.

Doručovanie dokumentov do registra účtovných závierok za rok 2018

Dátum:
Autor: Ing. Ľudmila Novotná
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Register účtovných závierok (ďalej len „RÚZ“) je informačným systémom verejnej správy, správcom ktorého je Ministerstvo financií SR. Prevádzkovateľom registra je rozpočtová organizácia ministerstva DataCentrum (www.registeruz.sk;).

Aktuálne vydanie

5/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
5/2020
Ročnik 2020

Zobraziť