VECNÝ POJEM: Správa daní

zoradiť výsledky podľa:

Novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19

Dátum:
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Legislatívne úpravy zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID 19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) formou noviel k tomuto zákonu si vyžiadala naliehavosť až okamžité a účinné riešenia zamerané na zmiernenie dopadov pandémie na podnikateľské prostredie v širšom rozsahu a aj v iných oblastiach ako poskytuje toho času platný zákon č. 67/2020 Z. z.

Nariadenie o zániku daňového nedoplatku v súvislosti s daňou z príjmov

Dátum:
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Rubrika: Správa daní

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Za účelom čiastkového riešenia aktuálnych problémov na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 a na zmiernenie jeho následkov na ekonomiku a podnikanie daňových subjektov bolo vydané nariadenie vlády SR č. 48/2020 Z. z. z 18. marca 2020 o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov (ďalej len „nariadenie“).

Novely daňového poriadku s účinnosťou od roku 2019, 2020 a 2021

Dátum:
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Rubrika: Správa daní

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

V priebehu roka 2019 boli schválené štyri novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Odpustenie dane z nehnuteľností na rok 2019

Dátum:
Autor: Irena Bubeníková
Rubrika: Miestne dane

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Najvýznamnejším zdrojom príjmov obce z oblasti miestnych daní je daň z nehnuteľností. Od účinnosti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) sa táto daň priznáva, vyrubuje, platí a vyberá len vtedy, ak ju správca dane zaviedol všeobecne záväzným nariadením platným k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Vydanie súhlasu správcu dane k prevodu obchodného podielu a k výmazu z obchodného registra

Dátum:
Autor: Ing. Klára Klabníková
Rubrika: Správa daní

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Vydávanie písomného súhlasu správcu dane v súvislosti so založením spoločnosti a jej zápisom do obchodného registra a v súvislosti s prevodom obchodného podielu ako aj s návrhom na výmaz spoločností z obchodného registra a podmienky v súvislosti s vydaním tohto súhlasu správcu dane upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Určenie vecnej a miestnej príslušnosti správcu dane

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Vecná a miestna príslušnosť správcu dane voči daňovému subjektu je dôležitým inštitútom pri správe daní. Od určenia miestnej a vecnej príslušnosti správcu dane sa vymedzuje orgán verejnej správy, ktorým je v tomto prípade správca dane, ktorý koná v rámci správy daní, ktorou spravuje druh dane podľa osobitného predpisu voči daňovému subjektu. Miestne príslušný správca dane následne vedie a spravuje celý spis daňového subjektu od jeho vzniku, ktorý začína registráciou daňového subjektu až po jeho zánik ukončením podnikateľskej činnosti a zrušením registrácie u správcu dane.

Zákonitosti daňovej kontroly z hľadiska dĺžky jej trvania

Dátum:
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Rubrika: Správa daní

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Cieľom daňovej kontroly je zistiť, resp. preveriť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie osobitných predpisov. Daňová kontrola je z tohto hľadiska jedným z najvýznamnejších nástrojov v podmienkach správy daní, ktorá slúži na ochranu fiškálnych záujmov štátu (na pozadí ktorého je snaha maximalizovať príjmy štátneho rozpočtu) pri súčasnom zachovaní práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb.

Daň z nehnuteľností a úprava tejto dane obcou

Dátum:
Autor: Irena Bubeníková
Rubrika: Miestne dane

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

S účasťou miestnych daní, ktoré môžu obce ukladať podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) je aj daň z nehnuteľnosti. Predpokladom jej vybratia je zavedenie tejto dane všeobecne záväzným nariadením, v ktorom obec podľa svojich miestnych podmienok určuje podmienky vyberania a upravuje len tie skutočnosti, na ktoré je zákonom o miestnych daniach splnomocnená.

Plnenia použité na svoje dodávky ako platiteľ (§ 49 ods. 2 zákona o DPH)

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Vo všeobecnosti platí, že platiteľ má nárok na odpočítanie dane za predpokladu, že prijaté plnenia použil na svoje dodávky ako platiteľ podľa § 49 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len zákon o DPH“). Slovenská s. r. o., A, (platiteľ dane z pridanej hodnoty) objednala poľnohospodárske práce (služby) od slovenskej s. r. o., B, (platiteľa DPH). Slovenská s. r. o., B, následne služby objednala u svojho subdodávateľa C. Subjekt B uplatnil odpočet z faktúry od subjektu C.

Slovenská s. r. o., B, uplatnila aj odpočet DPH z faktúry za účtovnícke služby za daný mesiac.

Slovenská s. r. o., B, sa zaoberá aj predajom tovaru (kupuje od slovenskej firmy tovar a predáva slovenským firmám). Slovenská s. r. o,. B, uplatnila aj odpočet DPH z faktúry za tovar. Tento tovar je zatiaľ na sklade u tejto slovenskej s. r. o., B.

Daňový úrad požaduje od slovenskej s. r. o., B, aby preukázala použitie prijatých zdaniteľných plnení od dodávateľov na vlastné dodávky ako platiteľa, t. j. na spárovanie – priradenie – prijatých zdaniteľných plnení od dodávateľa k uskutočneným zdaniteľným plneniam, t. j. aby spárovala prijaté a vystavené faktúry. V súčasnosti podľa daňového úradu platiteľ B nepreukázal relevantnými dôkazmi, že prijaté zdaniteľné plnenia použil v súlade s ustanovením § 49 ods. 2 zákona o DPH na dodávky svojich tovarov a služieb ako platiteľ. V prvom prípade vieme spárovať našu prijatú a vydanú faktúru; tak bude správca vidieť, že plnenia sme použili na svoje dodávky ako platiteľ. Na druhej strane suma vydanej faktúry bude o niečo nižšia ako suma prijatej faktúry. Zákon o DPH podľa nás nestanovuje, že v akej výške máme refakturovať plnenia. Stanovuje len, že musíme dokázať, že subjekt prijaté plnenia použil na svoje dodávky ako platiteľ. A to sa vydanou faktúrou jasne dokáže. Samozrejme na druhej strane vyhodnotenie dôkazov musí zodpovedať aj zásadám logického myslenia. Jedna z akceptovaných foriem výkladu práva v aplikačnej praxi je logický výklad. Ak daňový subjekt vie vysvetliť, prečo prijatá faktúra je vo vyššej sume (dodatočné práce, neakceptovanie zvýšenie ceny odberateľom) ako vydaná, daňový úrad nemá právo na vyrubenie rozdielu dane. Tu nevieme, či má správca dane vôbec skúmať sumy faktúr v rámci § 49 ods. 2 zákona o DPH. Podľa nás v druhom prípade účtovné služby síce nemajú bezprostrednú súvislosť s výstupnými transakciami – nedajú sa priamo spárovať s vydanými faktúrami – ale náklady na túto službu tvoria súčasť režijných nákladov zdaniteľnej osoby, a teda predstavujú prvky nákladov produktov podnikania. Náklady na tieto služby sa podľa nás musia považovať za súčasť podnikania spoločnosti ako celku. Podľa nás, v prípade č. 3, keďže tovar je zatiaľ na sklade (aj podľa skladovej evidencie), nevieme správcovi zatiaľ ukázať vydanú faktúru, na ktorej sme vyfakturovali daný tovar s DPH. Tu mu vieme ukázať maximálne predošlé faktúry, ktoré sa týkajú predaného tovaru v minulosti, a dať prehlásenie, že tento tovar v budúcnosti chceme predať. Vydanú faktúru podľa nás správca nemá právo od nás požadovať. Sú naše uvedené úvahy správne?

Podania pri správe daní a spoplatnenie vybraných druhov podaní

Dátum:
Autor: Ing. Klára Klabníková
Rubrika: Správa daní

Číslo:
Vydanie: 9/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Problematika podaní v súvislosti so správou daní je upravená v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“). Daňový poriadok neupravuje osobitne definíciu „podania“. Inštitút podania úzko súvisí s právom a povinnosťami daňového subjektu pri správe daní.

Aktuálne vydanie

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť