Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Služby

Nárok na vrátenie DPH z tovarov a služieb obstaraných v zahraničí

Podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania v PÚ“...

Vývoj pri prisudzovaní ziskov stálej prevádzkarni

Cieľom tohto príspevku je poskytnúť komplexný obraz o aktuálnych doplnených princípoch pre prisudzovanie ziskov stálej prevádzkarni, ktorá vznikne podľa upravenej definície článku 5 Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a majetku (ďalej len „Mo...

Zdaňovanie služieb daňou z pridanej hodnoty v roku 2019

Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb za protihodnotu je potrebné správne určiť miesto dodania služby. Slovenskou daňou z pridanej hodnoty sa zdaňujú iba tie zdaniteľné obchody, ktoré majú miesto dodania na území S...

Účtovanie predaja tovarov a služieb prostredníctvom zľavových portálov

Zľavové portály predstavujú istý marketingový nástroj, ktorý firmám prináša nových zákazníkov, ľuďom výhodné ponuky a prevádzkovateľom zľavového portálu províziu. Funkciou zľavového portálu je sprostredkovanie predaja tovarov a služieb, pričom pre...

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2019

S účinnosťou od 1. januára 2019 dochádza k zmenám zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Cieľom zmien zákona bolo najmä prevzatie smernice Rady (EÚ) 2016/1065 z 27. júna 2016, ktorou sa mení smerni...

Miesto poskytnutia služieb

Slovenská s. r. o., A, (platiteľ dane podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. – ďalej len „zákon o DPH“) fakturuje služby inej slovenskej s. r. o., B, (tiež platiteľovi podľa § 4 zákona o DPH). Slovenská s. r. o., B...

Koncesionárske poplatky platené zamestnávateľom

Koncesionárske poplatky sú úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) upravené v zákone č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v z. n. p. Vyberateľom úhrady...

Deň zdaniteľného plnenia

Spoločnosť vlastní vodovody a kanalizáciu v priemyselnom parku. ZsVS, a. s. fakturuje vodné a stočné mesačne podľa stavu vodomerov na uvedenú spoločnosť (na základe zmluvy). Spoločnosť nepoužíva tieto dodávky na žiadnu výrobnú činnosť. Fakturujeme...

Služby zdieľanej ekonomiky, ich zdaňovanie a vykazovanie poskytovateľmi

Internet a prudko sa rozvíjajúce informačné technológie prinášajú nové spôsoby podnikania a dosahovania príjmov. Mnohé sú navyše dostupné nielen pre veľké firmy, ale i pre začínajúcich podnikateľov, drobných profesionálov na voľnej nohe či občanov...

Subdodávateľské elektrikárske práce poskytnuté v zahraničí

Slovenská spoločnosť Prvá, s. r. o. – platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) v Slovenskej republike uzatvorila zmluvu s francúzskou zdaniteľnou osobou – usadenou a registrovanou pre DPH vo Francúzsku. Z nedostatku kapacity si Prvá, s. r. o. objedn...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály