VECNÝ POJEM: Služby

zoradiť výsledky podľa:

Zdaňovanie služieb daňou z pridanej hodnoty v roku 2019

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb za protihodnotu je potrebné správne určiť miesto dodania služby. Slovenskou daňou z pridanej hodnoty sa zdaňujú iba tie zdaniteľné obchody, ktoré majú miesto dodania na území SR. Pri určení miesta dodania služby platí, že ak služba nespadá pod niektoré z osobitných pravidiel určenia miesta dodania službyuvedených v § 16 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), aplikuje sa jedno z dvoch základných pravidiel pre určenie miesta dodania služby podľa § 15 zákona o DPH, a to v závislosti od postavenia príjemcu služby, t. j. či je služba dodaná zdaniteľnej osobe alebo inej osobe ako zdaniteľnej.

Účtovanie predaja tovarov a služieb prostredníctvom zľavových portálov

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zľavové portály predstavujú istý marketingový nástroj, ktorý firmám prináša nových zákazníkov, ľuďom výhodné ponuky a prevádzkovateľom zľavového portálu províziu. Funkciou zľavového portálu je sprostredkovanie predaja tovarov a služieb, pričom prevádzkovateľ portálu samotné tovary a služby nenakupuje a teda ani nepredáva.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2019

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

S účinnosťou od 1. januára 2019 dochádza k zmenám zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Cieľom zmien zákona bolo najmä prevzatie smernice Rady (EÚ) 2016/1065 z 27. júna 2016, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zaobchádzanie z poukazmi, a článku 1 smernice Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku. Slovenská republika bola povinná prijať a uverejniť zákon potrebný na dosiahnutie súladu slovenského zákona o DPH s citovanými smernicami do 31. decembra 2018.

Miesto poskytnutia služieb

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Slovenská s. r. o., A, (platiteľ dane podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. – ďalej len „zákon o DPH“) fakturuje služby inej slovenskej s. r. o., B, (tiež platiteľovi podľa § 4 zákona o DPH). Slovenská s. r. o., B, je hlavným dodávateľom stavby jednej haly, ktorá sa stavia v Maďarsku. Slovenská s. r. o., A, je subdodávateľom slovenskej s. r. o., B. Predmetom fakturácie je organizačná činnosť výstavby tenisovej haly. Presnejšie platiteľ A, keďže disponuje veľkou databázou subdodávateľov, ktorí pracujú v stavebníctve, vyhľadáva a ponúka najvhodnejších subdodávateľov pre firmu B, ktorá môže uskutočňovať stavebné práce, (napr. na základe dlhoročných skúseností v stavebnom priemysle, na základe najlepších cenových ponúk, na základe výberu najlepšieho odborníka v danej stavebnej oblasti) čiže, podľa nás ide o sprostredkovateľskú činnosť. Samozrejme, za uvedené služby slovenská s. r. o., A, fakturovala len províziu za sprostredkovanie služieb.

Kde je miesto dodania služieb pri uvedenej faktúre? Keďže ide o klasické sprostredkovanie (fakturuje sa len provízia za sprostredkovanie služieb) miesto dodania sa určí podľa § 15 zákona o DPH a musí sa fakturovať so slovenskou daňou. To, že nehnuteľnosť sa nachádza v Maďarsku nie je podstatné, lebo nejde o službu bezprostredne sa viažucu na nehnuteľnosť (§ 16 zákona o DPH). Je náš názor správny?

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

Dátum:
Autor: Ing. Ľudmila Novotná
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 9/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Účtovnými prípadmi podľa § 2 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) sa označuje účtovanie skutočností o stave a pohybe majetku a záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. O uvedených skutočnostiach sa účtuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Deň uskutočnenia účtovného prípadu je definovaný v § 2 opatrenia č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania v PÚ“).

Koncesionárske poplatky platené zamestnávateľom

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 7-8/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Koncesionárske poplatky sú úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) upravené v zákone č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v z. n. p. Vyberateľom úhrady a príjemcom úhrady je RTVS.Platiteľom tejto úhrady popri fyzických osobách je aj zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov. Podmienkou pre platenie úhrad zamestnávateľom nie je vlastníctvo alebo využívanie rádia, televízie alebo iného zariadenia. Platiť koncesionárske poplatky sú povinní aj zamestnávatelia, ktorí služby poskytované RTVS nevyužívajú, ak zamestnávajú aspoň troch zamestnancov.

Deň zdaniteľného plnenia

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Spoločnosť vlastní vodovody a kanalizáciu v priemyselnom parku. ZsVS, a. s. fakturuje vodné a stočné mesačne podľa stavu vodomerov na uvedenú spoločnosť (na základe zmluvy). Spoločnosť nepoužíva tieto dodávky na žiadnu výrobnú činnosť. Fakturujeme vodné a stočné v plnom rozsahu na odberateľov – spoločnosti v priemyselnom parku – platiteľov DPH, tiež mesačne na základe zmlúv o dodávke vody o odvode odpadových vôd podľa stavu vodomerov, príp. prepočtov spotreby. Fakturovaná cena za tieto dodávky je navýšená o náklady súvisiace s rozvodom vody a odvodom stočného. Náklady spoločnosti pozostávajú z nákupu vodného a stočného, z údržby rozvodov, z údržby tlakovej stanice a akumulačnej nádrže na vodu a z odpisov rozvodnej siete. Spoločnosť je mesačným platiteľom DPH. Pri určení daňovej povinnosti sa vzťahuje na tieto dodávky § 19 ods. 3, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p., teda opakovane uskutočňované dodanie? To znamená, že deň dodania je najneskôr posledný deň v príslušnom mesiaci, na ktorý sa dodanie vzťahuje?

Služby vzťahujúce sa na nehnuteľný majetok na účely DPH

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Dňom 1. januárom 2017 nadobúdajú účinnosť Články 13b, 31a a 31b vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 282/2011, ktorých cieľom je zabezpečiť jednotné zaobchádzanie s poskytovaním služieb spojených s nehnuteľným majetkom na účely dane z pridanej hodnoty (DPH). Predmetné Články nariadenia sú priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Služby zdieľanej ekonomiky, ich zdaňovanie a vykazovanie poskytovateľmi

Dátum:
Autor: Ing. Peter Furmaník
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Internet a prudko sa rozvíjajúce informačné technológie prinášajú nové spôsoby podnikania a dosahovania príjmov. Mnohé sú navyše dostupné nielen pre veľké firmy, ale i pre začínajúcich podnikateľov, drobných profesionálov na voľnej nohe či občanov. V praxi na rozbehnutie zárobkových aktivít často stačí len pripojenie k internetu či mobilná aplikácia.

Subdodávateľské elektrikárske práce poskytnuté v zahraničí

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Slovenská spoločnosť Prvá, s. r. o. – platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) v Slovenskej republike uzatvorila zmluvu s francúzskou zdaniteľnou osobou – usadenou a registrovanou pre DPH vo Francúzsku. Z nedostatku kapacity si Prvá, s. r. o. objednala pod IČ DPH SK na základe objednávky, v ktorej uviedla adresu dodania a fakturácie SK – elektrikárske práce od slovenskej spoločnosti Druhá, s. r. o. – platiteľa DPH. Práce prebiehali v termíne od 28. 7. do 19. 8. 2016 vo Francúzsku v automobilovom závode. Kde je v tomto prípade miesto dodania služieb? Ako má postupovať slovenská firma Druhá, s. r. o. pri fakturácii prác slovenskej firme Prvá, s. r. o.? Vystavuje faktúry bez DPH?

Aktuálne vydanie

2/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
2/2020
Ročnik 2020

Zobraziť