VECNÝ POJEM: Registrácia platiteľa DPH

zoradiť výsledky podľa:

Refundácia DPH zahraničným podnikateľom a zahraničným turistom v roku 2019

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) upravuje podmienky a postup vrátenia DPH (tzv. refundácia dane) zahraničnej osobe z iného členského štátu (§ 55a až § 55e zákona o DPH), zahraničnej osobe z tretieho štátu (§ 56 až § 58 zákona o DPH) a tiež vrátenie dane cestujúcim (zahraničným turistom) pri vývoze tovaru (§ 59 až § 60 zákona o DPH). Postup podania žiadosti o vrátenie DPH z iného členského štátu slovenským platiteľom dane je upravený iba rámcovo (§ 55f a § 55g zákona o DPH).

Odpovede na otázky z praxe účtovných jednotiek

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Daň z pridanej hodnoty

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V príspevku sme pre vás vybrali pár otázok z bežnej praxe podnikateľov a účtovných jednotiek z oblasti dane z pridanej hodnoty. Odpovede na tieto otázky vypracoval Ing. Marián Drozd.

Zdaňovanie služieb daňou z pridanej hodnoty v roku 2019

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb za protihodnotu je potrebné správne určiť miesto dodania služby. Slovenskou daňou z pridanej hodnoty sa zdaňujú iba tie zdaniteľné obchody, ktoré majú miesto dodania na území SR. Pri určení miesta dodania služby platí, že ak služba nespadá pod niektoré z osobitných pravidiel určenia miesta dodania službyuvedených v § 16 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), aplikuje sa jedno z dvoch základných pravidiel pre určenie miesta dodania služby podľa § 15 zákona o DPH, a to v závislosti od postavenia príjemcu služby, t. j. či je služba dodaná zdaniteľnej osobe alebo inej osobe ako zdaniteľnej.

Registračná povinnosť tuzemských zdaniteľných osôb v roku 2018

Číslo:
Vydanie: 9/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Registračná povinnosť pre daň z pridanej hodnoty (DPH) v tuzemsku sa podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) vzťahuje na tuzemské zdaniteľné osoby (registrácia podľa § 4, § 4b, § 7 a § 7a zákona o DPH)a na zahraničné zdaniteľné osoby (registrácia podľa § 5 a § 6 zákona o DPH). Zmenu registrácie zahraničných osôb upravuje § 6a zákona o DPH.

Registrácia platiteľa dane z pridanej hodnoty a dobropisy

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 4/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Spoločnosť s ručením obmedzeným vystavovala faktúry za služby, ktorými boli dlhodobé školenia, ako neplatiteľ dane z pridanej hodnoty do 31. januára 2018. Od 1. februára 2018 sa stala platiteľom dane z pridanej hodnoty a musí vystaviť dobropisy za neodučené hodiny z dôvodu choroby lektora. Dobropisy sa vystavujú k faktúram, kedy spoločnosť s r. o. nebola platiteľom dane z pridanej hodnoty. Vystavuje spoločnosť s r. o. dobropisy s daňou z pridanej hodnoty alebo bez nej?

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2018

Dátum:
Autor: Ing. Soňa Ugróczy
Rubrika: Daň z pridanej hodnoty

Číslo:
Vydanie: 2/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 334/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o DPH“) s účinnosťou od 1. januára 2018.

Účtovanie DPH pri tuzemských a zahraničných vystavených faktúrach

Dátum:
Autor: Ing. Eva Miháliková
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 11/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Daň z pridanej hodnoty patrí medzi tzv. nepriame dane, ktoré sú jedným z mnoho ďalších príjmov v štátnom rozpočte. Právnu úpravu dane z pridanej hodnoty ustanovuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“).

Registrácia pre daň z pridanej hodnoty

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Samostatne zárobkovo činná osoba SZČO (neplatiteľ DPH) uzavrela zmluvu o dielo s klientom na „Zhotovenie diela stavebné práce – výstavba podkrovia, stavebné úpravy“ vo výške 43 000 € s tým, že po realizácii polovice diela ­SZČO bude vyplatené 50 % z ceny a po ukončení druhých 50 %.

Je pravdepodobné, že uhradením prvej polovice z ceny diela presiahne SZČO obrat 49 790 €. Kedy sa má registrovať ako platiteľ DPH? Zmluva je uzavretá na cenu bez DPH, keďže ju SZČO uzatvárala ako neplatiteľ DPH. Ak by dosiahla SZČO obrat 49 790 € až po úhrade celej čiastky, stačí registrácia podľa § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“)? V prípade, že by sa stala SZČO platiteľom už po úhrade prvej polovice ceny za dielo, musí z druhej časti odviesť DPH?

Oddanenie tovarov a služieb pri registrácii platiteľa dane v roku 2016

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Novoregistrovaní platitelia da­ne si môžu podľa § 55 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) odpočítať pri registrácii daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudli alebo prijali pred registráciou za platite­ľa dane, ak tieto prijaté plnenia (okrem zásob) neboli zahrnuté do daňových výdavkov v kalendárnych rokoch pred registráciou. Platiteľ dane si môže uplatniť odpočet dane za podmienok a v rozsahu podľa § 49 až § 51 zákona o DPH.

Služby zdieľanej ekonomiky, ich zdaňovanie a vykazovanie poskytovateľmi

Dátum:
Autor: Ing. Peter Furmaník
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Internet a prudko sa rozvíjajúce informačné technológie prinášajú nové spôsoby podnikania a dosahovania príjmov. Mnohé sú navyše dostupné nielen pre veľké firmy, ale i pre začínajúcich podnikateľov, drobných profesionálov na voľnej nohe či občanov. V praxi na rozbehnutie zárobkových aktivít často stačí len pripojenie k internetu či mobilná aplikácia.

Aktuálne vydanie

2/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
2/2020
Ročnik 2020

Zobraziť