Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Registrácia platiteľa DPH

Refundácia DPH zahraničným podnikateľom a zahraničným turistom v roku 2019

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) upravuje podmienky a postup vrátenia DPH (tzv. refundácia dane) zahraničnej osobe z iného členského štátu (§ 55a až § 55e zákona o DPH), zahraničnej osobe z tre...

Odpovede na otázky z praxe účtovných jednotiek

V príspevku sme pre vás vybrali pár otázok z bežnej praxe podnikateľov a účtovných jednotiek z oblasti dane z pridanej hodnoty. Odpovede na tieto otázky vypracoval Ing. Marián Drozd.

Zdaňovanie služieb daňou z pridanej hodnoty v roku 2019

Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb za protihodnotu je potrebné správne určiť miesto dodania služby. Slovenskou daňou z pridanej hodnoty sa zdaňujú iba tie zdaniteľné obchody, ktoré majú miesto dodania na území S...

Registrácia platiteľa dane z pridanej hodnoty a dobropisy

Spoločnosť s ručením obmedzeným vystavovala faktúry za služby, ktorými boli dlhodobé školenia, ako neplatiteľ dane z pridanej hodnoty do 31. januára 2018. Od 1. februára 2018 sa stala platiteľom dane z pridanej hodnoty a musí vystaviť dobropisy za...

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2018

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 334/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o DPH“) s účinnosťou od 1. janu...

Účtovanie DPH pri tuzemských a zahraničných vystavených faktúrach

Daň z pridanej hodnoty patrí medzi tzv. nepriame dane, ktoré sú jedným z mnoho ďalších príjmov v štátnom rozpočte. Právnu úpravu dane z pridanej hodnoty ustanovuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DP...

Registrácia pre daň z pridanej hodnoty

Samostatne zárobkovo činná osoba SZČO (neplatiteľ DPH) uzavrela zmluvu o dielo s klientom na „Zhotovenie diela stavebné práce – výstavba podkrovia, stavebné úpravy“ vo výške 43 000 € s tým, že po realizácii polovice diela ­SZČO bude vyplatené 50 %...

Oddanenie tovarov a služieb pri registrácii platiteľa dane v roku 2016

Novoregistrovaní platitelia da­ne si môžu podľa § 55 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) odpočítať pri registrácii daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudli alebo prijali pred registrác...

Služby zdieľanej ekonomiky, ich zdaňovanie a vykazovanie poskytovateľmi

Internet a prudko sa rozvíjajúce informačné technológie prinášajú nové spôsoby podnikania a dosahovania príjmov. Mnohé sú navyše dostupné nielen pre veľké firmy, ale i pre začínajúcich podnikateľov, drobných profesionálov na voľnej nohe či občanov...

Zdaňovanie služieb daňou z pridanej hodnoty v roku 2016

Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty je potrebné správne určiť miesto zdaniteľného obchodu. Daňová povinnosť vzniká potom v tom štáte, v ktorom je miesto zdaniteľného obchodu. Slovenskou daňou z pridanej hodnoty sa zdaňujú iba tie zdanit...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály