VECNÝ POJEM: Pracovné právo

zoradiť výsledky podľa:

Komentár k novele Zákonníka práce v súvislosti s pandémiou

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zákon č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony prináša doplnenie Zákonníka práce (ďalej len „ZP“) o jedenástu časť, ktorá sa vkladá za desiatu časť. Článok komentuje nové ustanovenia jedenástej časti.

Úprava minimálnej mzdy od 1. januára 2020 (1. časť)

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Minimálna mzda bola ustanovená pre slovenských zamestnancov prvýkrát na základe nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „ČSFR“) č. 99/1991 Zb. o určení minimálnej mzdy a platiť začala od 25. 3. 1991. Toto nariadenie upravovalo minimálnu mzdu v Československu až do 10. 2. 1992. S účinnosťou od 11. 2. 1992 upravovalo minimálnu mzdu na Slovensku nariadenie vlády ČSFR č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde, ktoré upravovalo minimálnu mzdu aj v období existencie samostatnej Slovenskej republiky, až do 31. 3. 1996.

Povinnosť mlčanlivosti v pracovnoprávnych vzťahoch

Dátum:
Autor: JUDr. Dušan Čurila, Ph.D
Rubrika: Právo pre ekonómov

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom vykazuje v porovnaní s ostatnými súkromnoprávnymi vzťahmi isté špecifiká. Je to dané jednak tým, že zamestnávateľ disponuje fakticky silnejším postavením, ktoré je však na druhej strane vyvažované mnohými ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) chrániacimi slabšie postaveného zamestnanca. Spomedzi mnohých povinností strán pracovnoprávneho vzťahu sa pomerne malá pozornosť venuje povinnosti mlčanlivosti.

Druhy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Vážení čitatelia,

predstavujeme vám praktickú publikáciu Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od známeho autora Jozefa Tomana, ktorá je určená predovšetkým mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti. Na aké účely možno dohody použiť a ako riešiť problémy v prípade už uzavretých dohôd? Odpovede na tieto a na mnohé ďalšie otázky publikácia prináša. Obsahuje praktické príklady, judikáty a komentáre k odborným pojmom. Ako malú „ochutnávku“ uverejňujeme ukážku, ktorá je upravená a krátená. Ak vás problematika zaujala, môžete si knihu objednať v záložke e-shop na stránkach www.wolterskluwer.sk

Úmrtie zamestnanca

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Po úmrtí zamestnanca mnoho problémov musí riešiť zamestnávateľ i pozostalí. Samostatne túto problematiku nerieši žiaden zákon, na účely vysporiadania peňažných nárokov zomrelého zamestnanca a daňových povinností je potrebné vychádzať predovšetkým zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“).

Príplatok za prácu v nedeľu v kostole

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Sme cirkevná organizácia a zamestnávame na dohodu o pracovnej činnosti kostolníčku, dôchodkyňu, ktorá si uplatňuje aj odvodovú úľavu. Jej pracovný úväzok je 10 hodín týždenne. Kostolníčka pracuje v čase konania sa cirkevných služieb, t. j. vždy v utorok večer, štvrtok večer a v nedeľu dopoludnia, alebo aj počas sviatku dopoludnia. Príležitostne pracuje aj v sobotu, keď je napríklad nahlásený v kostole sobáš. Patrí jej za prácu v sobotu a v nedeľu alebo vo sviatok mzdový príplatok za sobotu, nedeľu a sviatok, keďže sobota je bežný deň pre sobáše v kostole a v nedeľu a vo sviatok je bežný deň pre cirkevné služby v kostole? Možno pre cirkevnú organizáciu považovať tieto dni za bežné, teda uplatniť výnimku bez príplatku za prácu v sobotu, nedeľu a vo sviatok?

Agentúrne zamestnávanie a GDPR

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Rubrika: Právo pre ekonómov

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Agentúrne zamestnávanie predstavujeflexibilnú formu zamestnávania, pri ktorej dochádza k dočasnému prideleniu zamestnancov k inému, tzv. užívateľskému zamestnávateľovi. Užívateľský zamestnávateľ s dočasne umiestnenými zamestnancami neuzatvára pracovnú zmluvu, ale si zamestnancov „prenajíma“ od iného zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania.

Pracovný poriadok

Dátum:
Autor: JUDr. Simona Laktišová
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 3/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Zamestnávateľ má vypracovaný pracovný poriadok organizácie, ktorý však nie je zverejnený a prístupný zamestnancom. Ak sa zamestnávateľ pri komunikácii so zamestnancom dožaduje dodržiavania pracovného poriadku, nemal by byť zamestnanec najprv s PP oboznámený a PP zamestnancom prístupný? Dochádza k porušeniu Zákonníka práce § 84 ods. 3, 4? Môže sa zamestnávateľ (pri oznámení predsedu ZO OZPŠAV, že dokumenty, týkajúce sa zamestnancov sa nezverejňujú) odvolávať na pracovný poriadok na stránke minedu.sk, ktorý je údajne platný pre všetkých zamestnancov školstva bez rozdielu, bez ohľadu na to, či má alebo nemá vypracovaný pracovný poriadok vlastnej organizácie? Zamestnancom nie sú prístupné ani iné dokumenty (napr. kritériá na pridelenie osobného príplatku – majú tvoriť prílohu KZ). Môže zamestnávateľ určiť v pracovnom poriadku zákaz bežnej komunikácie medzi zamestnancami?

Dovolenka, nárok a čerpanie

Dátum:
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 12/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Dovolenka slúži na regeneráciu fyzických a psychických síl zamestnanca. Zamestnanec počas dovolenky nepracuje, lebo čerpá, podľa podmienok určených v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. dovolenku.

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 9/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Inštitút pracovného práva má povinnosť okrem iného zabezpečiť pri organizačných zmenách zamestnávateľa taký priebeh, aby týmito zmenami nebol poškodený zamestnanec. Téma článku je rozsiahla, preto ju uverejňujeme v dvoch častiach.

Aktuálne vydanie

5/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
5/2020
Ročnik 2020

Zobraziť