VECNÝ POJEM: Podvojné účtovníctvo

zoradiť výsledky podľa:

Udalosti po zostavení účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov

Dátum:
Autor: Ing. Ľudmila Novotná
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Účtovná závierka sa do registra účtových závierok ukladá ako zostavená alebo ako zostavená a schválená, ak účtovná závierka pred uložením do registra účtovných závierok bola aj schválená príslušným orgánom spoločnosti. Ak sa účtovná závierka ukladá len ako zostavená, musí účtovná jednotka zabezpečiť jej schválenie a následne do registra účtovných závierok uložiť oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. Ak účtovná jednotka má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, musí zabezpečiť jej overenie audítorom a vypracovanie výročnej správy pretože, ak má účtovná jednotka povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, musí vypracovať aj výročnú správu a obidva tieto dokumenty, t. j. správu audítora a výročnú správu, uložiť do registra účtovných závierok.

Oprava zostatku na účte

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Baláž
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Po prevzatí účtovníctva v roku 2019 sme zistili, že na účte 042 bol spravený chybný zápis v roku 2018. Zostatok na tomto účte je o 80 000 € väčší ako má byť. Ako opraviť stav tohto účtu v roku 2019? Aký to bude mať vplyv na základ dane?

Doručovanie účtovnej závierky za rok 2019 do registra účtovných závierok

Dátum:
Autor: Ing. Ľudmila Novotná
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Nachádzame sa v období, v ktorom účtovné jednotky zostavujú účtovné závierky. Ak mali účtovnú závierku povinnosť zostaviť ku koncu účtovného obdobia, ktorým bol kalendárny rok, t. j. k 31. 12. 2019, potom zostavovali účtovnú závierku ako riadnu.

Opravy chýb

Dátum:
Autor: Ing. Monika Adamíková
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Podľa ustanovenia § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Účtovanie faktúry mobilného operátora na prelome rokov

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Baláž
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Faktúra od poskytovateľa mobilných služieb bola účtovnej jednotke dodaná aj vystavená 6. januára 2020. Zúčtovacie obdobie uvedené na faktúre bolo od 1. decembra 2019 do 31. decembra 2019. Túto faktúru účtovná jednotka zaeviduje až v roku 2020, pričom si uplatní aj daň z pridanej hodnoty (DPH). Na faktúre je uvedený mesačný poplatok bez DPH vo výške 31,67 € a poistka od mobilného operátora vo výške 4 €, ktorá nie je predmetom dane. Aké prípady má účtovná jednotka zaúčtovať do roku 2019?

Zaúčtovanie faktúry od poskytovateľa mobilných služieb

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Baláž
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Spoločnosť dostala faktúru od Orange, na ktorej bol uvedený dátum vyhotovenia 15. január 2019, koniec zúčtovacieho obdobia aj deň dodania 9. január 2019. V rozpise je uvedený mesačný poplatok od 10. januára 2019 do 9. februára 2019 v sume 12,5 €, podrobný rozpis hovorov od 10. decembra 2018 do 9. januára 2019 v sume 1,33 €. Hovory do inej mobilnej siete v sume 4,02 € bez DPH. Faktúru spoločnosť zaevidovala v roku 2019. Do roku 2018 zaúčtovala na odporúčanie audítora pomernú časť cez interný doklad zo sumy 1,33 €+4,02 €, t. j. 3,8 € na účet 518 – Ostatné služby / 383 – Výdavky budúcich období. Je takéto účtovanie správne? Mesačný poplatok má spoločnosť účtovaný na účte 314 – Poskytnuté preddavky.

Audit po novele zákona o účtovníctve v Slovenskej republike

Dátum:
Autor: Ing. Jozef Škultéty, PhD.
Rubrika: Polemika

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Členské štáty Európskej únie (EÚ) zaviedli spoločenskú funkciu štatutárneho audítora, ktorá zabezpečuje správnosť predkladaných finančných výstupov pre ich užívateľov, štát, obchodných partnerov a obyvateľstvo. V Slovenskej republike predstavuje výsledok hospodárenia prvotný základ dane, od ktorého sa odvíja v správnom období stanovená splatná daň z príjmov. Štatutárni audítori, na rozdiel od bežnej kontroly finančnej správy pri kontrole dane z príjmov právnických osôb, dohliadajú na aplikáciu správneho systému účtovania a vykazovania, správnosť vykázaných daní. Významný pozitívny výsledok práce štatutárneho audítora vidieť v subjektoch verejnej správy, obcí a miest, čo viedlo k spoľahlivosti účtovných závierok vstupujúcich do konsolidácie štátu.

Krádež majetku – daňové a účtovné hľadisko

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Krádež z hľadiska trestného práva je prisvojenie si cudzej veci páchateľom tým, že sa jej nezákonne zmocní a vlastníkovi tak spôsobí škodu, ktorá sa vyjadrí peniazmi ako všeobecným ekvivalentom. Krádež majetku u podnikateľských subjektov znamená mimoriadny úbytok majetku, s ktorým sa musia vysporiadať nielen majetkovo-právne, ale aj v súlade s daňovými a účtovnými predpismi.

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Inventarizácia je vzhľadom na svoj účel a význam jednou z najdôležitejších častí uzávierkových prác. Bez vykonania inventarizácie by účtovníctvo nespĺňalo základnú požiadavku uvedenú v § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“), t. j. účtovná závierka neposkytne verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.

Časové rozlišovanie v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov

Dátum:
Autor: Ing. Ľudmila Novotná
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Ak má výsledok hospodárenia účtovnej jednotky podávať pravdivý a verný obraz o hospodárení, musí sa vypočítať z nákladov a výnosov, ktoré s týmto obdobím časovo a vecne súvisia, čo znamená, že musí byť dodržaný princíp priradenia nákladov a výnosov k správnemu účtovnému obdobiu – náklady a výnosy sa musia časovo rozlišovať.

Aktuálne vydanie

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
3/2020
Ročnik 2020

Zobraziť