VECNÝ POJEM: Podvojné účtovníctvo

zoradiť výsledky podľa:

Zmluva o prevzatí dlhu

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zmluvou o prevzatí dlhou sa dohodli veriteľ, pôvodný dlžník a preberajúci dlžník o prevzatí dlhu z pôvodného dlžníka na preberajúceho dlžníka podľa § 531 Občianskeho zákonníka a nasl., pričom v zmluve neuviedli splatnosť dlhu. Ako správne postupovať pri účtovaní o tejto zmluve:

  • u veriteľa, keď nie je uvedený dátum splatnosti dlhu? Môže sa akceptovať pôvodná splatnosť ako bola u pôvodného dlžníka?
  • u pôvodného dlžníka?
  • u preberajúceho dlžníka?

Prílohu zmluvy tvorí kniha pohľadávok, kde je uvedený dátum splatnosti. Zmluva o prevzatí dlhu sa uzatvorila 18. 11. 2019, ale dlh po splatnosti je už dlhšie ako 360 resp. 720 dní. Môže veriteľ v tomto prípade tvoriť opravnú položku k pohľadávke, ak v zmluve o prevzatí dlhu nie je dátum splatnosti a zmluva sa uzatvorila 18. 11. 2019?

Nerozdelený zisk a strata

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Baláž
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Spoločnosť sa rozhodla, že nebude účtovať o odloženej dani. K 1. januáru 2019 preúčtovala zostatky z účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka na analytický účet 428. Taktiež opravovala chyby minulých období voči účtu 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov, čím sa jej zmenil zisk na stratu, z toho dôvodu preúčtovala na konci roka zostatok 428 na 429 – Neuhradená strata minulých rokov. Má preúčtovať aj zostatok analytického účtu 428 z odloženej dani na účet 429, hoci na tomto analytickom účte má zisk?

Stravné lístky na konci zdaňovacieho obdobia

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Baláž
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Spoločnosť, zamestnávateľ, vypláca svojim zamestnancom stravné lístky mesiac pozadu, pričom časť pripadajúcu na zamestnancov zráža pri vypočítanej mzde. Ku koncu zdaňovacieho obdobia, teda k 31. decembru 2019, spoločnosť nemala dostatočný počet stravných lístkov. Spoločnosť zaúčtovala vyplatenie stravných lístkov prostredníctvom výplat za 12. mesiac 2019 ešte k 31. decembru 2019 (časť pripadajúca na zamestnanca a následne časť pripadajúca na zamestnávateľa a časť použitá zo sociálneho fondu). Keďže nemala dostatočný počet stravných lístkov, tak sa dostala do mínusovej položky na účet 213 – Ceniny, nakoľko reálne tieto lístky boli zakúpené a vyplatené až v januári 2020. Ako správne vykonať zaúčtovanie stravných lístkov na konci zdaňovacieho obdobia, aby sa nedostala do mínusovej položky na účet 213 – Ceniny?

Softvér z účtovného a daňového hľadiska

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Softvér (počítačový program) predstavuje podľa § 87 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v z. n. p. (ďalej len „Autorský zákon“) súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo podobnom technickom zariadení. Softvér sa môže prenášať prostredníctvom rôznych médií, môže byť štandardizovaný so širokou škálou aplikácií alebo môže byť vytvorený pre individuálnych zákazníkov. Môže sa prenášať ako zabudovaná nedeliteľná časť počítačového príslušenstva alebo v oddelenej nezávislej forme vhodnej pre použitie na rôznych druhoch hardvéru. Softvér môže byť bezplatný alebo platený. Bezplatný softvér je voľne šíriteľný, platený softvér môžu podnikateľské subjekty používať iba vtedy, ak zaplatia za jeho licenciu a nebudú ju porušovať.

Opravná účtovná závierka

Dátum:
Autor: Ing. Ľudmila Novotná
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Výsledkom účtovných prác za príslušné účtovné obdobie je zostavená účtovná závierka, ktorá sa musí uložiť do registra účtovných závierok. Do registra účtovných závierok sa účtovná závierka ukladá ako zostavená, alebo ako zostavená a schválená zároveň.

Úroky z omeškania

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Baláž
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Dňa 5. 2. 2020 spoločnosti došlo rozhodnutie z daňového úradu o vyrubení úroku z omeškania vo výške 1 500 € za neskoro zaplatenú DPH v roku 2019. Ako má spoločnosť tento úrok zaúčtovať? Má použiť účty 545 / 345 alebo má o tomto úroku účtovať ešte do roku 2019?

Udalosti po zostavení účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov

Dátum:
Autor: Ing. Ľudmila Novotná
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Účtovná závierka sa do registra účtových závierok ukladá ako zostavená alebo ako zostavená a schválená, ak účtovná závierka pred uložením do registra účtovných závierok bola aj schválená príslušným orgánom spoločnosti. Ak sa účtovná závierka ukladá len ako zostavená, musí účtovná jednotka zabezpečiť jej schválenie a následne do registra účtovných závierok uložiť oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. Ak účtovná jednotka má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, musí zabezpečiť jej overenie audítorom a vypracovanie výročnej správy pretože, ak má účtovná jednotka povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, musí vypracovať aj výročnú správu a obidva tieto dokumenty, t. j. správu audítora a výročnú správu, uložiť do registra účtovných závierok.

Oprava zostatku na účte

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Baláž
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Po prevzatí účtovníctva v roku 2019 sme zistili, že na účte 042 bol spravený chybný zápis v roku 2018. Zostatok na tomto účte je o 80 000 € väčší ako má byť. Ako opraviť stav tohto účtu v roku 2019? Aký to bude mať vplyv na základ dane?

Doručovanie účtovnej závierky za rok 2019 do registra účtovných závierok

Dátum:
Autor: Ing. Ľudmila Novotná
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Nachádzame sa v období, v ktorom účtovné jednotky zostavujú účtovné závierky. Ak mali účtovnú závierku povinnosť zostaviť ku koncu účtovného obdobia, ktorým bol kalendárny rok, t. j. k 31. 12. 2019, potom zostavovali účtovnú závierku ako riadnu.

Opravy chýb

Dátum:
Autor: Ing. Monika Adamíková
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Podľa ustanovenia § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Aktuálne vydanie

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť