VECNÝ POJEM: Odvody

zoradiť výsledky podľa:

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2020 (3. časť)

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Článok pokračuje oboznámením s ďalšími legislatívnymi zmenami, ktoré majú priamy dopad na vedenie a spracovanie mzdového účtovníctva.

Úprava minimálnej mzdy od 1. januára 2020 (1. časť)

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Minimálna mzda bola ustanovená pre slovenských zamestnancov prvýkrát na základe nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „ČSFR“) č. 99/1991 Zb. o určení minimálnej mzdy a platiť začala od 25. 3. 1991. Toto nariadenie upravovalo minimálnu mzdu v Československu až do 10. 2. 1992. S účinnosťou od 11. 2. 1992 upravovalo minimálnu mzdu na Slovensku nariadenie vlády ČSFR č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde, ktoré upravovalo minimálnu mzdu aj v období existencie samostatnej Slovenskej republiky, až do 31. 3. 1996.

Letné brigády

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová
Rubrika: Poistné, odvody a mzdy

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Podľa súčasnej právnej úpravy môže byť závislá práca vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v Zákonníku práce aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Iný pracovnoprávny vzťah je možné založiť jednou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohodou o vykonaní práce, dohodou o pracovnej činnosti alebo dohodou o brigádnickej práci študentov. Zvýšený záujem o prácu na dohodu a o brigády je počas letného obdobia, a to najmä na príležitostné a krátkodobé zárobkové činnosti. Študenti uzatvárajú na výkon zárobkovej činnosti dohodu o brigádnickej práci študentov. Aké sú jej základné charakteristiky i osobitosti uvádzame v nasledovnom článku.

Zmeny v sociálnej oblasti od 1. júla 2019

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Od 1. júla 2019 v sociálnej oblasti dochádza k viacerým zmenám, ktoré sa týkajú najmä výšky sociálnych dávok poskytovaných zo systému sociálneho poistenia (napr. dávky garančného poistenia, dávky poistenia v nezamestnanosti, predčasného starobného dôchodku i minimálneho dôchodku), ako aj zo systému štátnej sociálnej podpory (napr. príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, prídavku na dieťa a rodičovského príspevku) a taktiež zo systému sociálnej pomoci (napr. peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ako napr. príspevku na osobnú asistenciu, príspevku na opatrovanie, atď.). Výška niektorých dávok sa mení v závislosti od zmeny výšky súm životného minima, čo uvedieme v nasledujúcich riadkoch.

Vymeriavací základ SZČO od 1. júla 2019 na účely platenia poistného na sociálne poistenie

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Deň 1. júl (prípadne 1. október) má pre samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len „SZČO“) mimoriadny význam z dôvodu, že dochádza k zmene výšky vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na sociálne poistenie (t. j. na nemocenské poistenie, na starobné poistenie, na invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity).

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2019 (3. časť)

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V poslednej časti článku sú podrobne rozobraté legislatívne zmeny týkajúce sa miezd a odvodov z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia.

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2019 (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Článok opisuje vybrané zmeny z pracovnoprávnej oblasti, ktoré sa dotýkajú hlavne úpravy minimálnej mzdy a výšky mzdových plnení, nepeňažného príjmu v súvislosti s používaním motorového vozidla, príspevku na rekreáciu a podobne. Druhá časť sa venuje zmenám v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti.

Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Dátum:
Autor: JUDr. Zuzana Macková, PhD.
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Základné zásady zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), najmä čl. 8 vo všeobecnosti má osobitný vzťah k zamestnávaniu osôb so zdravotným postihnutím. Osoby so zdravotným postihnutím patria do kategórie ohrozených zamestnancov. Zamestnávatelia sú v zmysle tohto článku povinní robiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci a zodpovedajú za škody spôsobené zamestnancom pracovným úrazom alebo chorobou z povolania. Zamestnávatelia sú povinní zamestnancom so zdravotným postihnutím zabezpečiť pracovné podmienky umožňujúce im uplatniť a rozvíjať ich schopnosti na prácu s ohľadom na ich zdravotný stav.

Optimalizácia príjmu dôchodcu, ktorý je spoločníkom s. r. o. pri využití odvodovej úľavy pri práci na dohodu

Dátum:
Autor: Ing. František Maděra, PhD.
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Naša legislatíva umožňuje od 1. 7. 2018 poberať i dôchodcom príjem zo závislej činnosti mesačne do výšky 200 € bez toho, aby z tohto príjmu platili sociálne odvody. Zamestnávateľ z takejto dohody nezráža zamestnancovi žiadne odvody poistného a za zamestnanca odvádza iba 1,05 % odvod do Sociálnej poisťovne (0,8 % úrazové a 0,25 % garančné poistenie). Dôchodcovia tak pri práci na dohodu získali rovnakú odvodovú výhodu, akú majú študenti stredných a vysokých škôl.

Ubytovanie zamestnanca a platenie odvodov

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Má spoločnosť povinnosť odvádzať odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v prípade, že zamestnancovi poskytuje ubytovanie v ubytovni, s ktorou má zmluvu o ubytovávaní zamestnancov? Spoločnosť nie je výrobná sféra a teda ubytovanie do výšky 60 € nie je oslobodené. Celú cenu ubytovania bez dane z pridanej hodnoty zamestnancovi zdaňuje cez výplatnú pásku. Vykazuje to mesačne nepeňažný príjem zamestnanca.

Aktuálne vydanie

5/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
5/2020
Ročnik 2020

Zobraziť