VECNÝ POJEM: Odpisy

zoradiť výsledky podľa:

Ako znížiť základ dane prerušením daňových odpisov

Dátum:
Autor: SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Jedným z nástrojov na legálne zníženie základu dane sú daňové odpisy. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok totiž nemožno zahrnúť do nákladov jednorazovo v roku jeho obstarania, ale až postupne počas viacerých rokov pomocou odpisov.

 

Daňová podpora elektromobilov

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. došlo v nadväznosti na materiál „Akčný plán rozvoja elektro-mobility v Slovenskej republike“ k zavedeniu zvýhodneného spôsobu odpisovania elektromobilov oproti automobilom s iným pohonom.

Niektoré zmeny v daňovom odpisovaní hmotného majetku od roku 2020

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) účinné od 1. 1. 2020 obsahujú okrem iného aj opatrenia, ktorých cieľom je podporiťmalé a stredné podniky prostredníctvom dane z príjmov a takisto aj opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemysluna Slovensku. Úpravy zákona o dani z príjmov v oblasti odpisovania súvisia jednak so zavedením samostatnej odpisovej skupiny pre elektromobily, ale aj s rozšírením legislatívnej skratky „nájomná zmluva“ o výpožičku podľa § 659 až § 662 Občianskeho zákonníka a so zavedením statusu mikrodaňovníka na účely ZDP. V článku sa budeme zaoberať zmenami v odpisovaní vypožičaného majetku a výhodami mikrodaňovníkov v oblasti odpisovania.

Prerušenie daňového odpisovania hmotného majetku

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Daňové odpisy sú upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Odpisovať je možné dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, o ktorom tak ustanovuje zákon o dani z príjmov. Odpisy majetku sú daňovým výdavkom, o ktorý sa znižuje základ dane, resp. zvyšuje daňová strata.Na účely daňového odpisovania sa inak pristupuje k hmotnému majetku a inak k nehmotnému majetku. Dlhodobý hmotný majetok sa zatrieďuje do odpisových skupín a podľa nich sa odpisuje počas stanovenej doby odpisovania. Naopak nehmotný majetok sa daňovo odpisuje individuálne v súlade s účtovnými zásadami.

Zaradenie do odpisovej skupiny

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Spoločnosť zakúpila nepojazdný autobus, ktorý bude používať ako reklamný pútač. Ako má spoločnosť zaradiť a odpisovať uvedený autobus?

Hmotný majetok odpisovaný na účely zákona o dani z príjmov

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Hmotný majetok na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) a na účely odpisovania ako spôsobu premietania hodnoty majetku do výsledkov činností podnikateľských subjektov je definovaný v § 22. Ak niektorý druh hmotného majetku nie je v § 22 ZDP uvedený, nie je hmotným majetkom v zmysle tohto zákona a nie je možné tento majetok daňovo odpisovať spôsobom uvedeným v § 22 až § 29.

Zostatková cena hmotného majetku v zákone o dani z príjmov

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zostatková cena hmotného majetku pri vyradení ovplyvňuje daňové výdavky podnikateľa. Daňové dopady vyradenia majetku sú rôzne, a to v závislosti od dôvodu vyradenia.

Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov 2020 (v medzirezortnom pripomienkovom konaní)

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Ministerstvo financií SR, resp. vláda SR predložila do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2020.

Osobné auto v podnikaní fyzických osôb z hľadiska dane z príjmov – vybrané otázky

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pri určovaní rozsahu daňových výdavkov v súvislosti s automobilom je potrebné predovšetkým riešiť otázku jeho zahrnutia alebo nezahrnutia do obchodného majetku fyzickej osoby. Od tejto skutočnosti sa následne odvíja aj napríklad zdanenie, resp. nezdanenie príjmu z predaja takéhoto osobného automobilu.

Automat na kávu a kávovar a ich zaradenie do odpisovej skupiny

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Baláž
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Firma plánuje obstarať automat na kávu v hodnote podľa cenovej ponuky 2 500 €. Pôjde o kávovar, ktorý má zásobník na kávové kapsule, z ktorých sa dá voliť výber kávy a spodná časť je stroj na kávu. Kávovar bude slúžiť pre obchodných partnerov na prípravu kávy a bude umiestnený v rokovacej miestnosti. Patrí takýto typ kávovaru do odpisovej skupiny 1. kód 28.93 Stroje na výrobu potravín, nápojov, a na spracovanie tabaku alebo do OS 2. 28.29. 4, kde sú aj predajné automaty, aj keď tento automat nebude predajný?

Aktuálne vydanie

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
3/2020
Ročnik 2020

Zobraziť