Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Obrat

Zvyšovanie veľkostných podmienok na povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom vrátane podmienok, ktoré účtovná jednotka musí splniť ustanovuje § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve"). Podmienky na posúdenie povinnosti overenia účt...

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 368/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) s účinnosťou od 1. januára 2020 (www.nrsr.sk; tlač 1594). V článku ...

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2019

S účinnosťou od 1. januára 2019 dochádza k zmenám zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Cieľom zmien zákona bolo najmä prevzatie smernice Rady (EÚ) 2016/1065 z 27. júna 2016, ktorou sa mení smerni...

Aktivácia nákladov v spoločnosti

Slovenská spoločnosť podniká v stavebnej oblasti. Počas roka stavia a rozširuje vlastnými silami optickú sieť. Mzdové náklady počas roka účtuje na nákladových účtoch (52xx). Rovnako sa na nákladových účtoch účtuje aj pohonné látky, cestovné náklad...

Triedenie účtovných jednotiek v roku 2018

Zákonom č. 352/2013 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon o účtovníctve, sa od 1. januára 2014 ustanovila možnosť zatriedenia účtovných jednotiek ako tzv. mikro účtovná jednotka. Tie účtovné jednotky, ktoré sa nezatriedili alebo sa nemohli zatriediť ...

Účtovná závierka podnikateľov veľkých a malých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu

Dňa 31. decembra 2014 nadobudli účinnosť tieto účtovné predpisy:

Daňová licencia

Zákonom č. 463/2013 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2014 do § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) zaviedol inštitút daňovej licencie. Ide o ustanovenie, ktoré do vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení ZDP...

Novela zákona o účtovníctve účinná od 1. januára 2015

Národná rada Slovenskej republiky dňa 30. októbra schválila zákon č. 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V Čl. IV tohto zákona sa s účinnosťou od...

Obrat pre účely zákona o DPH

Obrat pre účely zákona o DPH je definovaný ako výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb a finančných služieb...

Registračná povinnosť tuzemských zdaniteľných osôb v roku 2018

Registračná povinnosť pre daň z pridanej hodnoty (DPH) v tuzemsku sa podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) vzťahuje na tuzemské zdaniteľné osoby (registrácia podľa § 4, § 4b, § 7 a § 7a zákon...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály