VECNÝ POJEM: Mzda

zoradiť výsledky podľa:

Covid 19 v pracovnoprávnych vzťahoch

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Praktická použiteľnosť niektorých ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) sa ukáže len pri potrebe ich aplikácie. Toto konštatovanie osobitne platí v aktuálnej situácii šíriacej sa akútnej infekcie horných dýchacích ciest COVID 19, ktorú spôsobuje nový koronavírus (SARSCoV-2) z čeľade Coronaviridae. Zamestnávatelia i zamestnanci sa dostávajú do stresu, keď sa snažia v rôznych ustanoveniach ZP nájsť akúkoľvek zmienku upravujúcu podobnú situáciu, a to najmä v zmysle „spracovania“ evidencie prítomnosti/neprítomnosti zamestnanca v práci v zmysle § 99 ZP. Hneď na úvod je potrebné konštatovať, že žiadny univerzálny postup v tomto prípade neexistuje a nahratie správneho kódu neprítomnosti zamestnanca do dochádzky a evidencie pracovného času závisí od pracovných podmienok zamestnanca, charakteru podnikateľskej činnosti zamestnávateľa i externých vplyvov spočívajúcich v rozhodovaní orgánov verejnej moci, napr. v podobe rozhodnutia o prerušení výučby na základných alebo stredných školách. Autori v predkladanom článku preto nedávajú odpoveď na otázky vznikajúce s ďalším postupom zamestnávateľa, ale snažia sa načrtnúť možné prístupy pri riešení situácie konformné s príslušnými ustanoveniami pracovnoprávnych predpisov.

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2020 (3. časť)

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Článok pokračuje oboznámením s ďalšími legislatívnymi zmenami, ktoré majú priamy dopad na vedenie a spracovanie mzdového účtovníctva.

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2020 (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Druhá časť článku pokračuje uvedením zmien pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti. Dňa 18. 9. 2019 bola schválená novela č. 316/2019 Z. z. zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), ktorá nadobudla účinnosť od 1. 1. 2020. Zo schválených zmien vyplýva, že počnúc zdaňovacímobdobímroku2020 sa zvyšuje nezdaniteľnáčasťzákladudanenadaňovníkaa upravuje sa aj výpočet ročnej daňovej povinnosti.

Úprava minimálnej mzdy od 1. januára 2020 (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Dňa 16. októbra 2019 bolo vyhlásené nariadenie vlády č. 324/2019 Z. z., ktorým sa zvyšuje minimálna mzda na rok 2020 takto:

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby v príkladoch

Dátum:
Autor: Ing. Silvia Jambrichová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Daňovník, ktorý po lehote na podanie daňového priznania zistí, že jeho daňová povinnosť sa odlišuje od tej, ktorú uviedol v daňovom priznaní, podáva dodatočné daňové priznanie.

Úprava minimálnej mzdy od 1. januára 2020 (1. časť)

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Minimálna mzda bola ustanovená pre slovenských zamestnancov prvýkrát na základe nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „ČSFR“) č. 99/1991 Zb. o určení minimálnej mzdy a platiť začala od 25. 3. 1991. Toto nariadenie upravovalo minimálnu mzdu v Československu až do 10. 2. 1992. S účinnosťou od 11. 2. 1992 upravovalo minimálnu mzdu na Slovensku nariadenie vlády ČSFR č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde, ktoré upravovalo minimálnu mzdu aj v období existencie samostatnej Slovenskej republiky, až do 31. 3. 1996.

Určenie pomernej časti dovolenky

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Ako správne vypočítať dovolenku u zamestnanca, ktorý nastúpil do práce 5. septembra 2019? To, že má nárok na alikvotnú časť dovolenky po odpracovaní 60 dní u zamestnávateľa, resp. za každých 21 odpracovaných dní, to mi je jasné. Ale čo v prípade, že bude mať odpracovaných v tomto roku 60 dní, tak má nárok na 3/12 alebo až 4/12? Ako sa počíta ten mesiac, v priebehu ktorého nastúpil zamestnanec do práce? A, ako sa zaokrúhľuje dovolenka matematicky na celé dni alebo poldeň?

Druhy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Vážení čitatelia,

predstavujeme vám praktickú publikáciu Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od známeho autora Jozefa Tomana, ktorá je určená predovšetkým mzdovým účtovníkom, personalistom, zamestnávateľom a širokej odbornej verejnosti. Na aké účely možno dohody použiť a ako riešiť problémy v prípade už uzavretých dohôd? Odpovede na tieto a na mnohé ďalšie otázky publikácia prináša. Obsahuje praktické príklady, judikáty a komentáre k odborným pojmom. Ako malú „ochutnávku“ uverejňujeme ukážku, ktorá je upravená a krátená. Ak vás problematika zaujala, môžete si knihu objednať v záložke e-shop na stránkach www.wolterskluwer.sk

Príplatok pri pracovnej ceste

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zamestnanci vo firme majú obyčajne bežnú pracovnú dobu počas pracovného týždňa. Niekedy sa stane, že v rámci rôznych marketingových akcií pracujú aj v sobotu, nedeľu, niekedy do noci. Táto práca je vykonávaná väčšinou mimo ich bežného miesta výkonu práce, napríklad v nákupných centrách alebo u zákazníkov, často ide aj o tuzemské alebo zahraničné pracovné cesty. Ako máme z hľadiska správnej aplikácie § 122a, § 122b a § 123 posudzovať takúto situáciu? Patrí zamestnancom príplatok aj za prácu na pracovnej ceste? Ak áno, za aký rozsah dňa? Zamestnanec na pracovnú cestu aj cestuje, potom vykonáva prácu a nasleduje čas strávený napríklad v hoteli. V hoteli môže oddychovať alebo napríklad vykonávať prípravu na ďalší deň. Za ktoré časové úseky má zamestnanec v takomto prípade na pracovnej ceste dostať príplatok podľa Zákonníka práce? Má zamestnanec nárok na príplatok aj v prípade, že čerpá za prácu cez víkend náhradné voľno?

Letné brigády

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová
Rubrika: Poistné, odvody a mzdy

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Podľa súčasnej právnej úpravy môže byť závislá práca vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v Zákonníku práce aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Iný pracovnoprávny vzťah je možné založiť jednou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohodou o vykonaní práce, dohodou o pracovnej činnosti alebo dohodou o brigádnickej práci študentov. Zvýšený záujem o prácu na dohodu a o brigády je počas letného obdobia, a to najmä na príležitostné a krátkodobé zárobkové činnosti. Študenti uzatvárajú na výkon zárobkovej činnosti dohodu o brigádnickej práci študentov. Aké sú jej základné charakteristiky i osobitosti uvádzame v nasledovnom článku.

Aktuálne vydanie

3/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
3/2020
Ročnik 2020

Zobraziť