VECNÝ POJEM: Judikáty a nálezy

zoradiť výsledky podľa:

Najvyšší súd SR rozhoduje o výklade pojmu skutočný vlastník

Číslo:
Vydanie: 3/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Súdny spor má rozhodnúť vo veci žalobcu (slovenský podnik so zahraničnými akcionármi) proti žalovanému (Finančné riaditeľstvo SR) o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 28. 6. 2010. Krajský súd v Bratislave vydal v uvedenej veci dňa 27. 1. 2012 prvý rozsudok. Najvyšší súd SR napadnutý rozsudok Krajského súdu v Bratislave zrušil uznesením zo dňa 23. 10. 2012 a vrátil vec Krajskému súdu na ďalšie konanie a rozhodnutie. Krajský súd v Bratislave následne vydal vo veci rozsudok dňa 28. 3. 2014, ktorým svoje prvé rozhodnutie vo svojej podstate potvrdil. Predmetná vec bola opätovne napadnutá a doručená na Najvyšší súd Slovenskej republiky dňa 28. 7. 2014, kde ku dňu 5. 12. 2014 o nej nebolo rozhodnuté.

Nemožnosť odpočítania dane z pridanej hodnoty – vybrané judikáty

Číslo:
Vydanie: 4/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V tomto článku uvádzame vybrané judikáty ohľadom nemožnosti odpočítania dane z pridanej hodnoty:

Daňová kontrola – ukončenie

Číslo:
Vydanie: 5/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Vybraný judikát z publikácie, ktorú, ako novinku prináša vydavateľstvo IURA Edition s.r.o., pod názvom „Judikatúra vo veciach daňového práva".

Náhrada škody spôsobená rozhodnutím daňového úradu

Dátum:
zdroj: Zo súdnej praxe č. 6/2006
Rubrika: Právo pre ekonómov

Číslo:
Vydanie: 7/2007
Ročník: 2007

Hodnotenie:

§ 63 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov § 1 a § 4 zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom – zrušený zákonom č. 514/2003 Z. z. § 27 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov

Zdaňovanie reklamných služieb z pohľadu judikátov ESD

Dátum:
Autor: Miriam Patiová
Rubrika: Daň z pridanej hodnoty

Číslo:
Vydanie: 10/2005
Ročník: 2005

Hodnotenie:

ednou zo zásadných zmien, ktoré boli po vstupe Slovenska do EÚ v oblasti DPH zavedené, je systém obráteného účtovania dane z pridanej hodnoty, tzv. reverse / charge. Jeho podstata spočíva v prenesení miesta zdanenia do krajiny prijímateľa služby. Do skupiny služieb, ktoré tomuto systému podliehajú, patria aj reklamné služby. V praxi to znamená, že ak slovenskí platitelia DPH poskytujú reklamné služby zahraničným podnikateľom (v prípade zákazníkov z krajín EÚ, inak akýmkoľvek zahraničným osobám), neuplatňujú na svoje služby slovenskú DPH, ale DPH si uplatní prijímateľ služby vo svojom štáte. Otázkou však je, čo má slovenská reklamná agentúra (alebo iná slovenská spoločnosť poskytujúca reklamné služby) fakturovať týmto spôsobom, čo všetko môže byť zahrnuté do definície reklamných služieb.

Určenie dane správcom dane

Dátum:
zdroj: Zo súdnej praxe č. 2/2005
Rubrika: Právo pre ekonómov

Číslo:
Vydanie: 5/2005
Ročník: 2005

Hodnotenie:

Ak si žalobcovia napriek výzve správcu dane nesplnili povinnosť podať daňové priznanie, správca dane mohol postupovať pri určovaní dane z príjmov fyzických osôb podľa § 42 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a nemožno mu vytýkať, keď žalobcom daň určil podľa pomôcok, ktoré mal k dispozícii, alebo ktoré si sám zaobstaral, a to aj bez súčinnosti s daňovým subjektom.

Aktuálne vydanie

5/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
5/2020
Ročnik 2020

Zobraziť