VECNÝ POJEM: Jednoduché účtovníctvo

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie uzávierkových účtovných operácií v sústave jednoduchého účtovníctva (II.)

Daňové zameranie jednoduchého účtovníctva (JÚ) vyžaduje od podnikajúcej fyzickej osoby, aby každú hospodársku operáciu posudzovala podľa ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), pretože výsledkom jednoduchého účtovníctva je základ dane, ktorý je podkladom pre výpočet dane z príjmov. Článok je dokončením prvej časti, ktorú sme uverejnili v predošlom čísle.

Vyradenie a postúpenie pohľadávky podnikateľa

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pre daňové posúdenie vplyvu pohľadávok u podnikateľa, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len „účtuje v sústave JÚ“), alebo ktorý vedie daňovú evidenciu resp. uplatňuje tzv. paušálne výdavky zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) upravuje špeciálny daňový postup pri vyradení alebo postúpení pohľadávky.

Postup prác pri uzatváraní účtovných kníh a zostavení účtovnej závierky v JÚ

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

S blížiacim sa koncom roku sa do popredia opäť dostáva téma ukončenie roku v účtovníctve, t. z. uzatvorenie účtovných kníh a spracovanie účtovnej závierky. Podnikateľ, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len „JÚ“), zostavuje riadnu účtovnú závierku vtedy, keď uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia. V ostatných prípadoch zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku. Účtovná závierka nadväzuje na účtovanie v účtovných knihách, v ktorých podnikateľ – účtovná jednotka, účtoval v priebehu účtovného obdobia.

Účtovanie uzávierkových účtovných operácií v sústave jednoduchého účtovníctva (I.)

Daňové zameranie jednoduchého účtovníctva (JÚ) vyžaduje od podnikajúcej fyzickej osoby, aby každú hospodársku operáciu posudzovala podľa ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), pretože výsledkom jednoduchého účtovníctva je základ dane, ktorý je podkladom pre výpočet dane z príjmov. Správne stanovenie základu dane spočíva v správnom zaúčtovaní príjmov a výdavkov, ktoré podnikateľ v priebehu roka prijal alebo vynaložil. Na zaistenie úplného súladu so ZDP slúžia uzávierkové účtovné operácie, ktoré sa účtujú pri uzatváraní účtovných kníh.

Úprava základu dane fyzickej osoby pri skončení podnikania

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V prípade, ak sa daňovník rozhodne ukončiť svoje podnikanie, musí myslieť aj na to ako správne daňovo ošetriť svoje ukončenie činnosti. Kedy a ako je povinný upraviť základ dane je určené v špecifických ustanoveniach zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), a to v ustanovení § 17 ods. 8 a 9 tohto zákona.

Virtuálna mena z účtovného a daňového hľadiska

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Aktuálnym trendom platenia transakcií vykonávaných virtuálne prostredníctvom internetovej siete je využívanie alternatívnych platidiel, tzv. virtuálnych platidiel označovaných aj ako kryptomeny.

Účtovná závierka k 31. decembru 2018 v sústave jednoduchého účtovníctva

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Rubrika: Jednoduché účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 12/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri a fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje skutočné výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva a sú povinní dodržiavať zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania v JÚ“).

Účtovanie platieb platobnými kartami v jednoduchom účtovníctve

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Platba bankovou platobnou kartou je v súčasnosti jednoduchý a pohodlný spôsob platby, ktorý je rozšírený aj u podnikajúcich fyzických osôb. Platobnú kartu využíva podnikateľ najčastejšie ako bezhotovostnú platbu pri peňažnej úhrade za tovar, materiál alebo za služby.

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť – účtovanie a zdaňovanie

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť poskytujú úspešným žiadateľom úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti, vo výške v závislosti od miesta, kde žiadateľ bude samostatnú zárobkovú činnosť vykonávať. Príspevok nie je od dane oslobodený, daňovník je povinný zdaniť ho v zdaňovacom období a vo výške v závislosti od spôsobu zisťovania základu dane z príjmov.

Výber spôsobu uplatňovania výdavkov podnikateľa fyzickej osoby

Dátum:
Autor: Ing. Anton Kolembus
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Každý začínajúci podnikateľ sa pred začiatkom podnikania musí rozhodnúť o forme podnikania, či bude podnikať ako fyzická alebo ako právnická osoba. Toto rozhodnutie ovplyvňuje najmä predmet podnikania a výška potrebného vstupného kapitálu. Výsledok rozhodnutia ovplyvní spôsob zodpovednosti za podnikanie (ručenie za svoje záväzky) ako aj spôsob a výšku zdanenia dosiahnutých príjmov.

Aktuálne vydanie

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť