VECNÝ POJEM: Faktúra

zoradiť výsledky podľa:

Neuhradená faktúra

Dátum:
Autor: Ing. Peter Pašek, Accace Slovakia
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 12/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Živnostník, platiteľ DPH vykonal prácu na stavbe. Za túto prácu vystavil faktúru. Firma A, ktorej ju vystavil, mu ju však celú neuhradila a živnostník ostal škodný, pretože pri vystavení faktúry odviedol DPH z celej sumy. Firmu A dal na súd a súd aj vyhral – má nárok na úhradu dlžnej sumy. Firma však doteraz dlžnú sumu neuhradila a medzitým zanikla. Pri vystavení faktúry odviedol DPH z celkovej sumy, uhradená mu bola iba časť faktúry firmou A. Má živnostník nárok na zápočet, alebo vrátenie DPH zo sumy, ktorú mu dlží Firma A?

Účtovanie faktúry mobilného operátora na prelome rokov

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Baláž
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Faktúra od poskytovateľa mobilných služieb bola účtovnej jednotke dodaná aj vystavená 6. januára 2020. Zúčtovacie obdobie uvedené na faktúre bolo od 1. decembra 2019 do 31. decembra 2019. Túto faktúru účtovná jednotka zaeviduje až v roku 2020, pričom si uplatní aj daň z pridanej hodnoty (DPH). Na faktúre je uvedený mesačný poplatok bez DPH vo výške 31,67 € a poistka od mobilného operátora vo výške 4 €, ktorá nie je predmetom dane. Aké prípady má účtovná jednotka zaúčtovať do roku 2019?

Zaúčtovanie faktúry od poskytovateľa mobilných služieb

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Baláž
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Spoločnosť dostala faktúru od Orange, na ktorej bol uvedený dátum vyhotovenia 15. január 2019, koniec zúčtovacieho obdobia aj deň dodania 9. január 2019. V rozpise je uvedený mesačný poplatok od 10. januára 2019 do 9. februára 2019 v sume 12,5 €, podrobný rozpis hovorov od 10. decembra 2018 do 9. januára 2019 v sume 1,33 €. Hovory do inej mobilnej siete v sume 4,02 € bez DPH. Faktúru spoločnosť zaevidovala v roku 2019. Do roku 2018 zaúčtovala na odporúčanie audítora pomernú časť cez interný doklad zo sumy 1,33 €+4,02 €, t. j. 3,8 € na účet 518 – Ostatné služby / 383 – Výdavky budúcich období. Je takéto účtovanie správne? Mesačný poplatok má spoločnosť účtovaný na účte 314 – Poskytnuté preddavky.

Škoda na automobile

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Baláž
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

K havárii automobilu došlo v 7. mesiaci. Poškodenie poisťovňa vyhodnotila ako totálnu škodu. Auto ale bolo pojazdné a predalo sa ako auto cez faktúru v 8. mesiaci. V 9. mesiaci došlo k prepisu automobilu na nového majiteľa. V tom čase malo auto 3 roky a ešte nebolo daňovo a ani účtovne odpísané, obstarávacia cena auta bola 7 000 €. Poisťovňa preplatila totálnu škodu vo výške 2 600 €, auto sa predalo na faktúru za 1 500 € bez DPH.

Ako sa má tento prípad posudzovať? Ide tu o predaj auta, alebo o škodu? Ktoré účtovné prípady treba zaúčtovať, ktoré uzávierkové úpravy treba urobiť a v ktorých riadkoch daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby? Kedy sa porovnáva daňová zostatková cena a kedy účtovná zostatková cena? Vzniká v tomto prípade nárok na daňový odpis aj v 2019 roku, ak áno, za koľko mesiacov a v ktorom mesiaci končí účtovný odpis?

Rekreačný poukaz

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Ako sa postupuje v prípade preplácania rekreačného pobytu na Slovensku zamestnávateľom v prípade, ak sa musí záloha zaplatiť v 2019 roku a pobyt je až v 2020 roku: Pobyt je objednaný v 2019 roku v sume 400 €, prvú zálohovú faktúru požadujú zaplatiť vo výške 70 % pri rezervácii pobytu v 10/2019 v sume 280,00 €. Druhú zálohovú faktúru požadujú zaplatiť 1 mesiac pred nástupom t. j. v 01/2020 v sume 120,00 € a nástup na pobyt je v 02/2020. Ako má postupovať firma, v akom období a koľko má zamestnancovi preplatiť? Pobyt je objednaný v 2019 roku v sume 400 €, požadujú zaplatiť 100 % zálohu vo výške 400 € pri rezervácii pobytu v 2019 roku, ale nástup na pobyt je až v 2020 roku. Ako má firma postupovať, v akom období a koľko má zamestnancovi preplatiť?

Odpovede na otázky z praxe účtovných jednotiek

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Daň z pridanej hodnoty

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V príspevku sme pre vás vybrali pár otázok z bežnej praxe podnikateľov a účtovných jednotiek z oblasti dane z pridanej hodnoty. Odpovede na tieto otázky vypracoval Ing. Marián Drozd.

Zákazková výroba

Dátum:
Autor: Ing. Ondrej Baláž
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Spoločnosť ako zhotoviteľ účtuje o zákazkovej výrobe metódou stupňa dokončenia (výstavbu nehnuteľnosti). Patrí do zmluvných nákladov aj provízia, ktorú spoločnosť zaplatila za sprostredkovanie celého obchodu na zhotovenie nehnuteľnosti pre objednávateľa? K 31. decembru 2018 neboli dodávateľom vyfakturované všetky práce vykonané v roku 2018, čo znamená, že najskôr spoločnosť zaúčtuje časové rozlíšenie cez účet 383 do nákladov a následne vypočíta stupeň dokončenia podľa pomeru nákladov skutočne vynaložených a rozpočtovaných. Postupuje spoločnosť správne?

Zdaňovanie služieb daňou z pridanej hodnoty v roku 2019

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb za protihodnotu je potrebné správne určiť miesto dodania služby. Slovenskou daňou z pridanej hodnoty sa zdaňujú iba tie zdaniteľné obchody, ktoré majú miesto dodania na území SR. Pri určení miesta dodania služby platí, že ak služba nespadá pod niektoré z osobitných pravidiel určenia miesta dodania službyuvedených v § 16 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), aplikuje sa jedno z dvoch základných pravidiel pre určenie miesta dodania služby podľa § 15 zákona o DPH, a to v závislosti od postavenia príjemcu služby, t. j. či je služba dodaná zdaniteľnej osobe alebo inej osobe ako zdaniteľnej.

Provízia subjektu z Európskej únie za vývoz tovaru do tretej krajiny

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Slovenskej spoločnosti ponúkol subjekt z Bulharska spoluprácu, v zmysle ktorej by sprostredkoval vývoz slovenských výrobkov do Turecka. Za túto službu požaduje províziu z hodnoty vyvezeného tovaru. Keďže ide o službu spojenú s vývozom do tretej krajiny, aké dokumenty by mala Slovenská spoločnosť poskytnúť bulharskému partnerovi a aké náležitosti na faktúre by mala Slovenská spoločnosť požadovať, aby nebolo potrebné službu „samozdaňovať“?

Oslobodenie od dane

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Slovenský platiteľ DPH dodáva tovar do iného členského štátu EÚ – dodávateľ je platiteľ registrovaný pre DPH na Slovensku, odberateľ (objednávateľ) je z Holandska pre DPH registrovaný v Holandsku. Prepravca tovaru je prepravná spoločnosť z Česka. Tovar bol prevzatý v Nemecku (nemecká firma s registráciou pre DPH v Nemecku). Faktúra má byť vystavená na Holandskú firmu... – uplatňuje sa oslobodenie od DPH na Slovensku? Aké doklady podľa § 43 je treba doložiť pre preukázanie splnenia podmienok oslobodenia od DPH?

Aktuálne vydanie

2/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
2/2020
Ročnik 2020

Zobraziť