VECNÝ POJEM: Daňový výdavok

zoradiť výsledky podľa:

Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020 (3. časť)

Autori sa v článku venujú zmenám v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). V ďalšej časti prinášame pokračovanie.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019

Dátum:
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Daňovým priznaním daňovník deklaruje výšku svojej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie.

Zmeny v tlačivách daňových priznaní fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2019

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Podľa ustanovenia § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“), daňové priznanie je povinný podať:

Investičná spoločnosť s premenlivým základným imaním

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Ak investičná spoločnosť s premenlivým základným imaním (tzv. SICAV), ktorá vydáva akcie a je založená podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v z. n. p. spätne odkupuje svoje vlastné akcie z finančných prostriedkov, ktoré zhodnotila pre svojich investorov je daňovým výdavkom pre túto spoločnosť. Inými slovami, ak takýto SICAV zhodnotí finančné prostriedky a v priebehu roka spätne odkúpi svoje akcie za zvýšenú hodnotu (hodnota zisku SICAV prepočítaná na jednu akciu), čo spadá do daňových výdavkov?

Účtovanie uzávierkových účtovných operácií v sústave jednoduchého účtovníctva (II.)

Daňové zameranie jednoduchého účtovníctva (JÚ) vyžaduje od podnikajúcej fyzickej osoby, aby každú hospodársku operáciu posudzovala podľa ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), pretože výsledkom jednoduchého účtovníctva je základ dane, ktorý je podkladom pre výpočet dane z príjmov. Článok je dokončením prvej časti, ktorú sme uverejnili v predošlom čísle.

Postup prác pri uzatváraní účtovných kníh a zostavení účtovnej závierky v JÚ

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

S blížiacim sa koncom roku sa do popredia opäť dostáva téma ukončenie roku v účtovníctve, t. z. uzatvorenie účtovných kníh a spracovanie účtovnej závierky. Podnikateľ, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len „JÚ“), zostavuje riadnu účtovnú závierku vtedy, keď uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia. V ostatných prípadoch zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku. Účtovná závierka nadväzuje na účtovanie v účtovných knihách, v ktorých podnikateľ – účtovná jednotka, účtoval v priebehu účtovného obdobia.

Účtovanie uzávierkových účtovných operácií v sústave jednoduchého účtovníctva (I.)

Daňové zameranie jednoduchého účtovníctva (JÚ) vyžaduje od podnikajúcej fyzickej osoby, aby každú hospodársku operáciu posudzovala podľa ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), pretože výsledkom jednoduchého účtovníctva je základ dane, ktorý je podkladom pre výpočet dane z príjmov. Správne stanovenie základu dane spočíva v správnom zaúčtovaní príjmov a výdavkov, ktoré podnikateľ v priebehu roka prijal alebo vynaložil. Na zaistenie úplného súladu so ZDP slúžia uzávierkové účtovné operácie, ktoré sa účtujú pri uzatváraní účtovných kníh.

Zvýšenie sumy základnej náhrady pri použití osobného automobilu v podnikaní

Dátum:
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

S platnosťou od 1. 6. 2019 sa zvýšila suma základnej náhrady za km jazdy pri použití osobného automobilu na pracovnej ceste. Suma základne náhrady sa používa pri výpočte daňového výdavky „Náhrada za použitý osobný automobil“. Ak podnikateľ využíva v podnikaní vlastný osobný automobil, ktorý nemá zaradený obchodnom majetku a chce do daňových výdavkov započítať čo najvyšší výdavok, mal by postupovať pri jeho stanovení podľa 19 ods. 2 písm. e) bod 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v z. n. p. (ďalej len „ZDP“).

Zostatková cena hmotného majetku v zákone o dani z príjmov

Dátum:
Autor: Ing. Lucia Vanková
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zostatková cena hmotného majetku pri vyradení ovplyvňuje daňové výdavky podnikateľa. Daňové dopady vyradenia majetku sú rôzne, a to v závislosti od dôvodu vyradenia.

Reklama z hľadiska zákona o dani z príjmov

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Reklamu ako takú vymedzuje zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o reklame“), pričom šíriteľom reklamy môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva reklamu pre objednávateľa.

Aktuálne vydanie

5/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
5/2020
Ročnik 2020

Zobraziť